Stikordsregister

80 %-erhvervsejendomme 

A

A conto-betaling, varme

A conto går ud på, at man som lejer betaler et fast beløb hver måned, baseret på den forventede forbrugsudgift. Det er altså en forudbetaling. Som konsekvens af, at a conto betalingen er en forudbetaling, skal man være opmærksom på, at den reelle udgift kan ende med at blive enten dyrere eller billigere, end det fastsatte beløb. 

Hvert år skal udlejeren lave en opgørelse over det samlede forbrug, og kan dermed udregne den reelle udgift der har været. Lejeren skal i den forbindelse enten betale differencen mellem det indbetalte a conto beløb og den faktiske udgift, eller have penge tilbage, hvis der er betalt for meget.

For at udlejeren må kræve a conto betaling for eksempelvis el og vand, kræves det, at der er målere, der kan måle lejerens præcise forbrug. 

Ved varme er der dog ikke et krav om en måler, her må udlejeren opkræve a conto på baggrund af eksempelvis kvadratmeter eller rumfang.

Vær opmærksom på, at normal brug af en bolig omfatter, at den varmes op. I nogle tilfælde har lejer endda pligt til opvarmning af boligen.

Læs mere om forbrugsudgifter her.

Aconto bidrag

Aconto bidrag er det beløb der betales af lejere til eksempelvis varme, når udlejer endnu ikke kender prisen og størrelsen af forbruget. Aconto bidraget er et ca. beløb af det forventede forbrug i lejemålet. Dette betyder også, at du kan ende med at skulle betale mere for dit forbrug, eller, at du får penge tilbage.

Læs mere om aconto og forbrug her.

Aconto forhøjelser

Hvis du ønsker at hæve aconto bidraget som følge af eksempelvis stigende elpriser, skal det varsles 6 uger før den betalingstermin aconto forhøjelsen skal gælde fra. Forhøjelsen af aconto bidraget må højst forøges til 1/12 af den samlede, årlige, forventede udgiftsstigning.

Accept af lejeforhøjelse 

En forhøjelse af husleje kan ske når særlige betingelser er opfyldt. Stigningen skal varsles skriftligt, 3 måneder før ikrafttræden. Hvis lejer ikke accepterer lejeforhøjelsen, skal der gøres indsigelse senest 6 uger efter at stigningen er meddelt. Du kan læse mere om dette, i vores artikel om regulering af husleje.

Accessorier

Accessorier er eksempelvis retten til en parkeringsplads i forbindelse med lejemål, husdyrstilladelse etc. Disse rettigheder følger nogle gange med i lejemålet, og rettighederne må anses som accessorier, og reguleres sammen med lejemålet. Accessorier er beskyttet uden tinglysning.

Adgang til det lejede 

– udlejers 

Udlejeren eller udlejerens stedfortræder, har jf. lejelovens § 54, ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når der er forhold der kræver det. Lejelovens kapitel 9 lovgiver om udlejerens ret til at få adgang til det lejede. 

Udlejeren kan med 6 ugers varsel påbegynde arbejde i lejemålet, hvis dette ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Ved mere omfattende arbejde, har lejeren krav på 3 måneders varsel. Udlejeren vil dog altid kunne udføre nødvendige reparationer i et lejede, uden nogen varsel.

Arbejdet skal altid udføres uden afbrydelse, og med størst muligt hensyntagen til lejeren. Efterreparationer skal straks foretages.

Hvis du vil vide mere om udlejeres adgang til det lejede, kan du læse artiklen, udlejerens adgang til lejemålet, eller se kapitel 9 i lejeloven.

Administration

Ejere af ejendomme der udlejes, kan ved domfældelse frakendes retten til selv at administrere deres lejemål, og hvem der fremadrettet skal administrere lejemålene. Dette gælder dog ikke ejerne med ét lejemål. Frakendelsen kan være i alt fra 1 til 5 år. Hvis udlejer dømmes efter lejelovens §113 a og får frakendt retten til at administrere sine ejendomme, bliver Grundejernes Investeringsfond meddelt af retten, hvorefter Grundejernes Investeringsfond vil stå for administrationen på udlejers regning. De kan også vælge at overlade administrationen til en tredje part der vurderes egnet. Du kan læse mere om frakendelse af retten til at administrere lejemål i lejelovens kapitel XVIII A. 

Advarsel

En advarsel til lejere der har forbrudt sig mod husordenen, vil som udgangspunkt være et nødvendigt første skridt for udlejer. En mundtlig advarsel kan være tilstrækkelig, men en skriftlig advarsel er at foretrække, idet en skriftlig advarsel er nemmere at bevise. 

Advokathonorar

Advokathonorar er det beløb man betaler til advokater for deres juridiske bistand. Advokater må ikke kræve et højere honorar for deres arbejde, end hvad der kan anses som rimeligt. Advokaten og klienten har dog ofte forskellige forestillinger om, hvad der er rimeligt. 

Hos LEJKA tilbyder vi gratis juridisk rådgivning til vores brugere. Det kan du læse mere om lige her.

Advokatomkostning

Som udgangspunkt og i de fleste domme, er det den tabende part der skal betale sagens omkostninger, herunder advokatudgifterne til den vindende part. I dommen fastsætter dommeren et beløb, som den tabende part skal betale. Beløbet fastsættes ud fra rettens takster for advokatsalærer, og ikke den egentlige omkostning som den vindende part har haft. 

Affaldsgebyr

Det er lejeren der skal betale for affaldsgebyret, og udlejeren skal derfor huske at inddrage det i huslejen. I beboelseslejemål er det vigtigt at inddrage affaldsgebyret i huslejen, da det ikke må opkræves særskilt som eksempelvis vand og varme må.

I lejekontrakter fremgår det ofte, at udlejer opkræver affaldsgebyr særskilt, selvom der ikke er lovhjemmel til særskilt opkrævning. 

Afgifter

Ejere af udlejningsejendomme betaler skat og afgifter til staten. Hvis afgifterne stiger, og huslejen er baseret på den omkostningsbestemte leje, må udlejeren foretage lejeforhøjelse. Udlejer har hjemmel til at lade huslejen stige med tilbagevirkende kraft, da udlejer ikke kan forudse udgifterne fra staten. Udlejer skal dog senest meddele huslejestigningen til lejerne, 5 måneder efter forhøjelsen af afgifter har fundet sted. 

Afgiftsnedsættelse

Hvis udgifter til skatter, afgifter og bidrag bortfalder eller nedsættes, skal udlejeren fra nedsættelsestidspunktet foretage en nedsættelse af lejen, som tilsvarer besparelsen, såfremt disse udgifter har været indregnet i huslejen. Udlejeren skal give lejeren skriftlig besked om nedsættelsen af huslejen, senest 6 uger efter udlejeren modtog meddelelsen om nedsættelsen. 

Afhjælpning

Hvis det lejede ikke er i den stand som beskrevet og lovet og som lejeren kan kræve, vil det oftest være udlejers ansvar. Dette gælder både for utilstrækkelig stand ved overtagelse og under lejeforholdet. Lejer kan kræve at udlejer afhjælper problemet straks. Afhjælper udlejerne ikke problemet straks efter påkrav, kan lejer selv vælge at afhjælpe problemet på udlejeres regning. Hvis manglen drejer sig om forsyning med lys, gas, varme kulde eller lignende, kan lejeren med fogedens bistand skaffe sig adgang til de pågældende installationer, for at afhjælpe problemet.

Lejeren vil kunne kræve et afslag i lejen, hvis manglen forringer værdien af det lejede. 

Hvis det lejede er mangelfuldt, og udlejer ikke straks afhjælper problemet, eller hvis problemet ikke kan afhjælpes inden for rimelig tid, har lejeren ret til at ophæve lejeaftalen. Hvis manglen afhjælpes inden lejeaftalen er ophævet, kan lejeren ikke senere bruge manglen som grund til ophævelse.

Hvis udlejer skal levere varme og opvarmning af brugsvand, og ikke forsyner boligen med energi til opvarmning, og problemet ikke afhjælpes straks, skal kommunen på en begæring fra lejer, forsyne boligen med varme på udlejers regning. Kommunen kan indfri restancer, der hindrer forsyningen.

Kommunen skal ligeledes sikre sig genoptagelse af el- eller vandforsyningen til lejer, hvis udlejeren ikke har betalt sine regninger.

Afkald på lejeforhøjelse 

l Lejelovens regler for lejeforhøjelse i et eksisterende lejeforhold, er lavet for at beskytte udlejer Hvis der i lejekontrakten kun er bestemmelse om størrelsen af huslejen ved lejeforholdets begyndelse, kan huslejen reguleres efter lovens almindelige regler. I nogle tilfælde er det efter lovgivningen, dog  en betingelse for adgangen til lejeforhøjelse, at der er taget forbehold for dette i lejekontrakten. Et forbehold kan også være nødvendigt for at undgå, at der indfortolkes et afkald. 

Afkastning

Der er særlige regler for ejendomme der er finansieret med et indekslån i forbindelse med opførsel (efter § 2, stk. 1, nr. 9 i loven om indeksregulerede realkreditlån). Her kan lejen fastsættes efter, at den samlede lejeindtægt skal kunne dække de nødvendige driftsudgifter på tidspunktet for opførslen af ejendommen, med et tillæg af afkastningen af ejendommens værdi. 

Afkastningen kan beregnes ved at tage den rente bygherre betaler på sit indekslån i forbindelse med opførslen, med et tillæg på 4 pct. af rentens hovedstol. Derudover kan der beregnes en forretning på yderligere 4 pct. af den resterende anskaffelsessum, efter fradrag for lejerindskud.

Afkølingskorrektion

Hvis du betaler varme aconto, og der hvert år udarbejdes et varmeregnskab, skal der korrigeres for afkøling. Afkølingen er et udtryk for forskellen på vandtemperaturen når det løber ind i din bolig, og når det løber ud igen. Ved effektiv udnyttelse af varmen, skal differencen være så stor som muligt. God afkøling giver en bonus, mens en for lav afkøling kan medføre en merudgift. 

Korrektionen er ikke med, hvis du modtager varme fra dampnettet. 

Afløbsledning

Udlejeren skal holde ejendommen og lejemålet forsvarligt, og herunder også vedligeholde alle indretninger til afløb.

Lejeren har som udgangspunkt ret til at foretage almindelige installationer, medmindre udlejeren kan bevise og godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til, at installationen efterfølgende vil være forsvarlig. Lejer skal meddele udlejer eventuelle installationer. 

Foranstaltninger der øger ejendommens kapacitet af forsynings eller afløbsledninger i relation til lejerens brug, anses som forbedringer, hvilket kan være grundlag for huslejestigning. 

Afskrivning

Når udlejer har forbedret det lejede, kan der ske lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen skal give en passende forrentning af udgiften afholdt til forbedringen, samtidig med, at den må dække afskrivninger relateret til forbedringen. Herudover indgår også udgifter til vedligehold, administration, forsikring og lignende.

Afslag i lejebetaling 

Hvis du oplever at den bolig som du lejer har mangler, kan bede om at få afslag i din husleje. Når du skal snakke med din udlejer om det, så husk at have en ordentlig dialog omkring det.

Her ser du nogen af de ting, som du kan få afslag for:

 • Skimmelsvamp
 • Vandskade 
 • Støjgener

Hvis udlejer går med til, at du kan få afslag i din husleje, så skal du beregne differencen mellem den husleje som du betaler og huslejens værdi med mangler. Da der er tale om noget skønsmæssigt, kan det være svært at sige, hvad afslaget præcist skal være. Her må du og udlejer prøve at komme til enighed.

Afståelsesret 

Som lejer af et erhvervslejemål, har man mulighed for at overdrage lejemålet til en anden lejer, enten en person eller virksomhed. Dette kaldes for afståelsesretten. Afståelsesretten går ud på, at man som lejer har mulighed for at vælge den kommende lejer i lejemålet, uden udlejeres indflydelse. Den nye lejer accepterer dog de allerede fastsatte lejevilkår. Man kan gøre brug af afståelsesretten, når den nye lejer opererer i samme virksomhedsbranche. Afståelsesretten kan fraviges ved aftale. 

Afsætningsbeløb

Afsætningsbeløbet, er et beløb der afsættes til vedligeholdelse af ejendommen. Hvis der over en længere periode er sparet mange penge op på vedligeholdelseskontoen, kan huslejenævnet Jf. boligreguleringslovens §18b stk. 7, nedsætte afsætningsbeløbet. Beløbet kan ikke nedsættes til mindre end 15 kr. pr. m2.  bruttoetageareal.

Aftalefrihed 

I Danmark er der aftalefrihed. Det vil sige, at du og din udlejer frit kan indgå en kontrakt om lige hvad I synes den skal indebære. Laver I en mundligt aftale er den ifølge loven ligeså bindende. Vi vil altid råde jer til at lave den skriftligt, så I har dokumentation på, hvad der bliver aftalt.

Din udlejer og dig er ikke tvunget til at bruge reglerne fra lejeloven, det er blot anbefalinger som kan være gode at følge. 

Aftalevilkår 

– ugyldighed 

– uopsigelighed 

Uopsigelighed er et gyldigt aftalevilkår i tidsbegrænsede lejeaftaler. Her vil man nemlig skrive under på, at en lejeaftale ikke kan opsiges i en bestemt periode. Som udgangspunkt kan udlejer og lejer altid blive enige om en opsigelse. Hvis begge parter ikke er enige, vil den som efterspørger en opsigelse dog være nødsaget til at forsøge at få tidsbegrænsningen tilsidesat. Denne sag vil typisk skulle efterprøves ved en domstol, som vil tage højde for opsigelsesgrundlaget og gyldigheden af den årsag til tidsbegrænsningen som fremgår i lejekontraktens §11. Du kan læse mere om uopsigelighed her.

– tidsbegrænsning 

Tidsbegrænsning som aftalevilkår beskriver den situation hvor udlejer og lejer bliver enige om at indgå i et lejeforhold med en slutdato. Årsagen til tidsbegrænsningen skal altid noteres i lejekontraktens §11. Tilmed skal årsagen beskrive udlejers forhold. Det er ikke alle forhold som er gyldige årsager. Udlejer og lejer kan vælge at tilsidesætte en tidsbegrænsning hvis de er enige om en opsigelse. Er dette ikke tilfældet, skal en tilsidesættelse dog efterprøves af en domstol som vil tage højde for den enkelte situation samt årsagen der fremgår i §11. Du kan læse mere om tidsbegrænsning som aftalevilkår her.

Aftaleindgåelse

En aftaleindgåelse er den aftale som lejer og udlejer laver omkring en udlejning. Ved aftaleindgåelse er det en rigtig god ide, at have en kontrakt. Som lejer og udlejer er det en god ide, at man får lavet en kontrakt. En lejekontakt er blandt andet god at have, hvis der skulle opstå problemer mellem lejer og udlejer. Det er en god ide, at man laver kontrakten inden aftaleindgåelse om en lejebolig, da man er bedre stillet, hvis der skulle opstå et problem mellem lejer og udlejer. 

Aftale med beboerrepræsentanterne

Man kan oprette en ordning som hedder beborrepræsentation, som går ud på at give lejerne mere indflydelse. Her skal lejerne (beborrepræsentanterne) også forholde sig til udlejernes interesser og forhandle med dem. Man prøver at sørge for, at der er et godt samarbejde mellem lejer og udlejer. Det som udlejerne skal med det her samarbejde er, at de skal inddrage beborrepræsentanterne i alle de spørgsmål, som der har betydning for lejerne. 

Aftalt uopsigelighed

I en tidsbegrænset lejeaftale vil der altid være en underlæggende uopsigelighed som aftalevilkår. Det betyder at hverken udlejer eller lejer kan opsige et lejeforhold i den pågældende periode. Hvis begge parter bliver enige om en opsigelse, vil dette dog erstatte den oprindelige aftale, hvilket altid er muligt. Hvis den ene part vil opsige det tidsbegrænsede lejemål, men den anden er imod, vil sagen som regel skulle efterprøves ved en domstol. Her vil der blive taget højde for det enkelte lejemåls situation. Blandt andet vil man se nærmere på årsagen til opsigelsen, samt gyldigheden ved den årsag som lægger bag tidsbegrænsningen i lejekontraktens §11. Du kan læse mere om aftalt uopsigelighed i den tidsbegrænsede lejeaftale her.

Aftale med lejer

Hvis du laver en supplerende aftale med lejer, er der tale om en separat aftale, som er uafhængig af lejekontrakten eller lejemålet. En separat aftale vil rent praktisk betyde, at man ikke er omfattet af samme begrænsninger i forhold til opsigelse af aftalen, som man er ved opsigelse af en lejekontrakt. Aftalen kan derfor opsiges med kort varsel. Det er dog en god ide at aftale en intern opsigelsesvarsel med lejeren, så lejer heller ikke kan opsige aftalen øjeblikkeligt. 

Hvis der i stedet laves et tillæg til lejekontrakten, vil denne aftale være omfattet af samme opsigelsesbetingelser som lejekontrakten. Et tillæg vil ydermere ikke kunne opsiges separat. Opsigelse vil kræve en opsigelse af hele lejekontrakten. I tillægget vil opsigelsesvarslerne ofte være lange, og der skal være en gyldig grund til opsigelsen. For at tydeliggøre, at der er tale om et tillæg, kan man bruge formuleringer såsom “tillæg til” eller “i forlængelse med”.

Aftaler om energibesparende foranstaltninger

I forbindelse med energisparrepakken der blev indført i 2014, vedtog man en ordning, der omfattede lejeforhøjelse for energibesparende foranstaltninger, der er totaløkonomisk rentable. Det betyder, at udlejer kan medtage alle rimelige udgifter til investeringen, altså både forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter. Udlejer opnår derfor også et afkast relateret til vedligeholdelsesdelen.

Eftersom dette er en favorabel ordning for udlejere, vedtog man samtidig, at lejeforhøjelsen ikke skal kunne opretholdes, hvis udlejeren vælger at lade forbedringsdelen af investeringen i energibesparelserne indgå i opgørelsen af investeringskravet, som gælder for de gennemgribende forbedrede lejemål i boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Aftalt forbedring

Din lejer må gerne lave forbedringer i lejligheden, hvis det sker efter aftale med dig. Ifølge lejelovens §62b kan udlejer give lejer mulighed for at  foretage forbedringer i lejemålet. Hvis lejer indgår i denne aftale med udlejer, kan huslejen for lejemålet komme til at sige. Udlejer og lejer skal derfor blive enige om en ny fastsat husleje.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan komme til at hæfte for de forbedringer der er sket, hvis de er sket under aftale med dig som lejer. Derfor udløber denne aftale, når lejeforholdet ikke længere er gældende med den udlejer som aftalen er lavet med. 

Airbnb 

Når du bor i lejelejlighed, må du oftest ikke fremleje din bolig gennem Airbnb. Grunden til dette er, at du går imod flere punkter indenfor lejeloven. Du må nemlig kun anvende din bolig til det du har aftalt med din udlejer, hvilket er, at du selv bor i boligen. 

Du må derimod godt udleje et værelse, da du ifølge lejeloven må fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Hvis du gør dette, skal du udarbejde en skriftlig fremlejeaftale. 

Almen bolig

En almen bolig er en bolig som alle kan leje. Her bliver der hverken lagt vægt på indkomst, alder eller lignende. Hos en almen bolig skal man skrives op, og det kan derfor være en god ide, at man skriver sig op i god tid, da der godt kan være lang ventetid på disse boliger. Muligheden for at leje en almen bolig afhænger således af ens nummer på den venteliste som man skriver sig op på.

Der er ikke nogen som tjener penge på en almen bolig. Din husleje går til de daglige udgifter ved din boligafdeling, og til dem som kommer hen af vejen såsom vedligeholdelse af boligerne.

Når du bor til leje i en almen bolig, har du følgende rettigheder:

 • Du må deltage i beboerdemokratiet. Her kan du få indflydelse på nogen forskellige ting i boligafdelingen såsom drift og udvikling.
 • Du er den eneste som må bruge lejeformålet. I sjældne tilfælde på udlejer komme ind i lejeformålet.
 • Du må lave installationer i din bolig. Inden du går i gang, skal du dog give dit lokale servicecenter besked om udførelsen.
 • Du må i særlige tilfælde opsætte radio-og tv antenne på ejendommen.
 • Du må lave forbedringer i din bolig, som du kan få godtgørelse når du fraflytter. Det kræver dog at udgifterne som er brugt kan dokumenteres.
 • Du kan få lov til at bytte bolig med en anden beboer, hvis I begge er enige om det.
 • Du må fremleje halvdelen af boligens rum. Det må du gøre i op til 2 år. Derudover må antallet af beboerne ikke overstige det antal rum, som der er i boligen.
 • Du kan få lov at fortsætte dit lejemål, hvis din ægtefælde eller lignende, som du bor der med, falder bort. Dog kræver det, at i har delt husstand med hinanden i mindst to år inden der skulle ske et dødfald. 

Almen plejebolig

Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til bebyggelsen medhører servicearealer, der bruges til personer der har behov for omfattende service og pleje. 

Almen ungdomsbolig 

Almene ungdomsboliger kan benyttes af studerende. Man må altså kun bo i disse boliger, når man er under uddannelse Man skal være flytte ud af denne boligtype senest tre måneder efter man har afsluttet sit studie. Hos en almen ungdomsbolig er der en venteliste, som er gratis at skrive sig op på. Ventetiden lyder typisk på 3-6 måneder, men den bliver ofte kortere, da en del springer fra efter de har fået tilbudt en bolig.

Hvis du vælger en ungdomsbolig uden for centrum, bliver huslejen billigere og ventetiden bliver kortere. Vil du helst bo inde i centrum, kan det være en god ide, hat skrive sig op i god tid. Du kan allerede skrive dig op fra du er 15 år, og flytte ind fra du er 18 år. Jo tidligere du skriver dig op, jo større chancer har du for at få fat i den bolig du kunne tænke dig.

Vigtigt: hvis du skal på ophold i udlandet eller du forlænger dit studie, skal du huske at søge om dispensation.

Almen ældrebolig 

Ved almene ældreboliger, forstås boliger der er indrettet specielt til ældre og eller personer med handicap. Almene ældreboliger har en lang række krav til blandt andet udformning, indretning mv. I almenboliglovens § 5, er det defineret, hvad en ældrebolig er. 

Almindeligt gældende leje

Almindeligt gældende leje er niveauet af huslejen, der gør sig gældende i ens område.

Det lejedes værdi findes ved, at man sammenligner huslejeniveauet i ens område, hvilket dermed vil være den almindeligt gældende leje. 

Altan 

Det er udlejers pligt at vedligeholde altanen. Det er ejeren af bygningen, som er ansvarlig for, at bygningen altid er lovlig og sikker at anvende - herunder også altanen. Hvis en altan ikke er sikker at opholde sig på, vil det efter byggeloven betragtes som et ulovligt forhold. Hvis udlejer ikke opfylder sin pligt til at vedligeholde altanen, kan lejeren bringe sagen i Huslejenævnet Jf. LL § 106, stk. 3. 

Etablering af altan på en ejendom der ikke tidligere har haft adgang til en altan, vil medføre en brugsværdiforøgelse, som vil være en forbedringsudgift. Brugsværdiforøgelsen beregnes normalt efter samtlige omkostninger relateret til montering af de nye altaner. I mange tilfælde fratrækkes der et beløb for sparet vedligeholdelse, inden den faktiske forbedringsudgift kan fastsættes. 

Altanoverdækning 

Hvis der foretages en hel eller delvis overdækning af en allerede eksisterende altan, vil anvendelsesmulighederne for altanen øges, hvorfor dette vil blive betragtet som en brugsværdiforøgelse. 

Altanrenovering

Renovering af altaner som er opført før lejemålets start, vil normalt kun udgøre en ren vedligeholdelsesmæssig foranstaltning, så længe muligheden for at benytte altanen er uændret. Dette vil altså ikke kunne medføre en brugsværdiforøgelse. Dog foretages der ofte arealudvidelse i forlængelse af altanrenoveringer. I det tilfælde, må udgifterne fordeles efter et skøn, alt efter hvor meget der går til renovering, og hvor meget der går til arealudvidelser og dermed en brugsværdiforøgelse. 

Altanudvidelse 

Hvis der foretages en udvidelse af en eksisterende altan, vil dette medføre en brugsværdiforøgelse. Her fordeles udgifterne der er brugt på udvidelsen alt efter hvor meget der er gået til renovering, og hvor meget der er gået til arealudvidelse. Udgifterne brugt på renovering betragtes ikke som brugsværdiforøgelsesudgifter. 

Alternativt opråb 

Alternativt opråb er en fremgangsmåde der bruges på tvangsauktioner. Her skal man overtage ejendommen med tinglyste byrder (servitutter). Det vil sige at ejendommen først udbydes med pligt om, at alle lejevilkår respekteres. Hvis ingen ønsker at byde på ejendommen med accept af alle lejevilkårene, vil lejerens ret blive kapitaliseret.

Servitutter er en begrænsning for boligejeren, der indskrænker råderetten over ejendommen. Servitutter skal være tinglyst på ejendommen for at være gyldige. 

Andelsboligforening 

En andelsboligforening er en forening som har et formål om at erhverve, eje og drive ejendommen, som mellemmerne (andelshaverne) bor i. Når du køber en andelsbolig, bliver du som andelshaver køber af en andel af foreningens formue, og du kan derfor få lov at bo i boligen. Du ejer ikke selv andelsboligen, det gør andelsboligforeningerne, og som andelshaver køber du således et medlemskab i foreningen. Dermed skal du ikke selv betale ejendomsværdiskat, det skal andelsboligforeningen.  

Der må ikke tages beslutninger om drift og vedligeholdelse i foreningen uden der har været afholdt en generalforsamling, som der bliver afholdt en gang om året. Foreningen skal i fælleskab med medlemmerne sætte rammerne for det fællesskab, der skal være i jeres forening, da I alle ejer en andel.

Inden du køber en andelsbolig, er der noget økonomi du skal sætte dig ind i. I en andelsforening er det nemlig sådan, at du som andelshaver hæfter for foreningens gæld sammen med de andre andelshavere i foreningen. Derudover er det også dig som andelshaver, der står for de udgifter der er ift. vedligeholdelse af ejendommen og fællesarealerne. Det er noget du skal huske at medregne, når du overvejer om du har råd til at bo i andelsboligen.

Anden retshandel 

Udlejere og lejere kan indgå i særlige aftaler, som ikke påvirker lejeaftalen. Et klassisk eksempel på anden retshandel, der ikke er et led i lejeaftalen, kan eksempelvis være salg af inventar eller løsøre.

Andre aftaler om det lejede

Hvis enten udlejer eller lejer ønsker det, skal lejeaftalen og andre aftaler om det lejede, laves skriftligt. Andre aftaler kan eksempelvis være aftaler om husdyr eller udendørsarealer. Disse skal inddrages i Lejekontraktens §11 under særlige vilkår.

Andelsbolig 26, 28, 228

En andelsbolig er en boligform, hvor du ikke ejer din bolig på samme måde, som hvis du eksempelvis havde en ejerbolig. Når du køber en andelsbolig køber du kun en andel af boligen og ikke hele boligen. 

En andelsbolig kan både være et lejlighedskompleks, et rækkehus eller et gårdmiljø. Så snart der er en forening tilknyttet til boligerne, kaldes det for en andelsbolig.

Når du er medlem af en andelsbolig skal du være opmærksom på, at der er nogen fælles aktiviteter man skal deltage i. Det er fx foreningsmøder, gårddage og hvad der ellers kunne opstå. Grunden til at man gør dette sammen er, at man kun betaler til en andel. Man skal derfor hjælpe hinanden, da man ikke ejer noget for sig selv, men man er fælles om det. 

Til sidst er det vigtigt at huske, at prisen på en andelsbolig ikke afhænger af markedsprisen men af boligforeningens økonomi. Du skal derfor være ops på økonomien i foreningen, da du kommer til at være med til at hæfte for den. 

Andre afgifter

I løbet af et lejemål kan der opstå situationer, hvor udlejer er nødsaget til at opkræve øvrige afgifter. Andre afgifter må anses, som afgifter der ikke er hyppigt forekommende. Det kan eksempelvis være en afgift til rottebekæmpelse.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum er det beløb, som du betaler for eksempelvis at købe en fast ejendom eller værdipapirer, hvor omkostningerne ved købet er fraregnet.

Som regel er opgørelsen af anskaffelsessummen det beløb, som der er anført i skødet eller købsaftalen. Er der eksempelvis indgået vederlag for inventar, besætning osv., skal dette trækkes fra i beløbet. 

Annullation

Du har som lejer ikke ret til annullation ifølge lejeloven. Så snart lejekontrakten er indgået, kan du ikke fortryde eller annullere lejekontrakten. Der skal derfor vurderes, om den aftale der er lavet mellem lejer og udlejer er bindende

Så snart lejeaftalen er blevet fremsendt som et tilbud, og modtageren har accepteret det, er aftalen mellem udlejer og lejer bindende. Når I begge har indgået i aftalerne, kan I ikke fortryde. Hvis en af jer alligevel vil fortryde, skal det ske ud fra de vilkår som der er i lejekontrakten. 

Ansvarsgrundlag 

Ansvarsgrundlag er typisk det udtryk man bruger, når der skal kræves erstatning. Når du vil kræve erstatning kræver det et særligt grundlag. Oftest skal man have tegnet en forsikring eller kunne påvise et ansvar, som vil dække for tabet. Før du kan få lov at kræve erstatning, skal du kunne fremvise at der foreligger culpa, som på almindeligt rets dansk også kaldes ansvarsgrundlag. 

Culpa betyder, at der er handlet på en måde, hvor den afviger fra en almindelig handlesituation på handlingstidspunktet. Hvis du kræver erstatning, er det dit ansvar at kunne bevise der er benyttet culpa. 

Antal personer i lejemål 

Som udgangspunkt må der bo to personer pr. beboelsesrum i en lejebolig. Dog er der nogle få undtagelser. Sker der en forøgelse i lejeperioden, hvis hustandsforøgelsen sker i form af lejerens børn får børn, ægtefælle eller samlever får børn eller der er tale om en plejekrævende slægtning som er syg eller gammel, så må den gerne overstige de 2 personer pr. beboelsesrum.

Når du laver indgåelsen af lejemålet er du forpligtet til at oplyse udlejer om husstandens størrelse. Hvis der skulle ske en forøgelse i lejeperioden, har du også pligt til at fortælle udlejer om dette, hvis det overstiger 2 personer pr. beboelsesrum.

Antennebidrag

Når du skal leje, er det vigtigt at du sætter dig ind i, om der er en fælles signalforsyning eller elektroniske kommunikationstjenester som fx internetadgang. Hvis der er det, så skal du højst sandsynligt være med til at bidrage til det. For at se om du skal være med til at betale, skal du tjekke §6. Her kan du se, om udlejer har sat et kryds, om du skal betale eller ej. Hvis du skal betale, så er det en betaling som skal forekomme udover huslejen.

Er det sted du bor til leje forsynet med fællesantenneanlæg til radio-og fjernsynsmodtagelse, kan din udlejer kræve at få refunderet udgifterne som der er til forbedring, etablering, administration og drift. Det samme gælder de kommunikationstjenester der skulle være.

Antenne

En antenne modtager og udsender et signal, som er det der skal til for, at du kan benytte dig af dit tv og din radio. En antenne er et rør, der har et beslag, som kan sættes fast til bygningen. En antenne skal sidde højt oppe, så du får det bedst mulige signal ud af det. 

Antenneforening

En antenneforening er en forening, hvor lokale borgere i fælleskab er gået sammen om at få tv-signaler hentet ned fra en antenne, mast, paraboler eller kabler. De fleste antenneforeninger forhandler både tv, internet og telefoni, og det er antenneforeningen som ejer det anlæg, som tv-signalet distribueres med.

Antenneforeninger indgår tit aftaler med med en tv-leverandør, så foreningens medlemmer kan få nogle fordele ved at benytte sig af det.

Fordele ved at være medlem af en antenneforening:

 • Du kan være med til at bestemme de udvalgte tv-kanaler og priser. Det er muligt, da antenneforeningerne er ejet af medlemmerne, som kan deltage i de årlige møder som afholdes.
 • Du kan se flere tv-kanaler på samme tid.
 • Du slipper for selv at skulle sætte paraboler og antenner op, da der allerede er signal i din antenne.
 • Foreningen søger for, at du får den bedste tv-pakke til en god pris.
 • Du kan være sikker på at få en god og velfungerende infrastruktur.

 

Antennemast 

En antennemast skal forbedre radioantenners radiomodtagelse og radioudsendelse, og det bliver gjort ved at øge antennens højde over omgivelserne. 

Anvendelse af deposita

Udlejer kan anvende depositummet til at dække omkostninger i forbindelse istandsættelse af lejemålet således, at det er i samme stand som ved indflytning. Det kan være direkte omkostninger forbundet til istandsættelse, men depositummet kan også bruges til tilgodehavender relateret til forbrugsregnskaber mv. Du kan læse mere om dette i vores artikel om depositum. 

Anvendelse af lejemål

Lejeren må ikke nægtes adgang til ejendommen, med mindre man har retsmæssigt grundlag. Konsekvensen kan være, at lejeren får ret til afslag i huslejen og/eller erstatning. Hvis brugen af lejemålet indskrænkes væsentligt, kan lejeaftalen ofte også ophæves.

Appel

En appel er den proces, hvor du anmoder om en ændring i en afgørelse, som allerede er truffet. Du kan indbringe en dom eller kendelse for en højere retsindsats, som skal se på sagen og derefter lave en afgørelse. 

Arbejder- eller funktionærbolig

En arbejder- eller funktionærbolig er en bolig, som du kun kan bo i, når du er under arbejde. Her er det din virksomhed som stiller boliger til rådighed, som du kan benytte mens du arbejder der. Så snart du ikke længere er ansat, er du forpligtet til at flytte ud, da virksomheden skal give boligen videre til en anden medarbejder. 

Arbejdsforpligtelse, lejers

I nogle situationer kan udlejer forpligte lejer til at hjælpe med noget arbejde i et lejemål. Udlejer kan pålægge lejer arbejdsforpligtelser, mod en eventuel lejenedsættelse i perioden. Arbejdsforpligtelserne vil typisk være viceværtlignende opgaver.

Areal 

Når man taler om areal i forbindelse med boliger, skelnes der mellem bruttoetageareal (bruttoareal) og nettoarealet.

Bruttoarealet angiver boligens samlede areal, hvor ydervæggene samt fællesområder er inkluderet.

Nettoarealet er derimod det faktiske boligareal. Det er det areal som du har til beboelse.

Autorisation af standardkontrakt

Når der indgås en lejeaftale i beboelseslejligheder eller enkelte værelser, må der kun anvendes autoriserede blanketter. De skal være autoriserede gennem aftale i landsdækkende sammenslutninger, herunder grundejerforeninger, lejeforeninger eller af boligministeren. Den nuværende autoriserede blanket er typeformular A9, men denne erstattes af en ny i forbindelse med den nye lejelovs virkning d. 1 juli 2022. 

Arkitekt 

En arkitekt er en som planlægger og tegner for privatpersoner eller virksomheder. De kan både hjælpe til med bygninger, byer, parker, haver, møbler og brugsting og meget mere.

For en arkitekt handler det om at se de muligheder, som du ikke selv kan se eller forstille dig. Arkitekter har til formål at skræddersy det ud efter dine behov, mål, ønsker, økonomi osv.

Timeprisen for en arkitekt ligger på alt mellem 800 kr. til 1.600 kr. i timen. 

B

Badekar 

Nogle lejeboliger har et badekar på badeværelset. Hvis man som lejer ikke ønsker at have det, er det ikke tilladt blot at fjerne det. Lejer må kun lave ændringer i boligen, med tilladelse fra udlejer. 

Badeværelse 

Et badeværelse er et rum som består af et bad, toilet og andet personlig pleje. 

Hvis du skal bygge et nyt badeværelse eller lave ombygning af badeværelset er der nogen krav som der skal overholdes. De vigtigste krav som skal overholdes i private hjem er:

 • Lofter og gulve skal kunne tåle fugt. Materialerne skal også kunne tåle kemisk påvirkning, så du kan gøre dit badeværelse rent. 
 • Gulve og vægge skal være vandtætte og vandafvisende. Alt som kan blive påvirket af vand som samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignede, skal laves så der ikke kan komme en vandgennemtrængning. 

Barnevognsrum 

Et barnevognsrum er et rum, hvor du kan stille din barnevogn, hvis du ikke vil have den i din bolig eller har plads til den oppe i din bolig. Grunden til et rum som dette er til rådighed, er for at slippe for, at der bliver stillet barnevogne rundt omkring i opgangen. Et barnevognsrum er ikke noget som du betaler ekstra for, men blot en ekstra ydelse du kan benytte dig af.

BBR-register

BBR register betyder bygnings- og boligregisteret. Det er det danske register, hvor du kan se oplysninger over samtlige ejendomme beliggende i Danmark. Oplysningerne som du kan se i registeret, er kun de ydre- og indre forhold i ejendomme. Det vil sige, at du ikke kan se den personlige indretning i ejendommen. De oplysninger som ligger i BBR registeret, er oplysninger som kommunen selv har. Derudover kan ejerne og ejendommens egne beretninger, blive set  derinde.

Beboelse 

Beboelse er den del af din bolig, hvor det er man bo. For at det går ind under betegnelse beboelse, skal man kunne redde sig ud i tilfælde af brand. Det vil sige, at der skal være en redningsåbning. En redningsåbning kan være en dør, vindue, lem eller lignede som er direkte ud til det fri. Krævet for en redningsåbning lyder på, at det skal have en højde plus brede på mindste 1,5 meter. 

Beboelseslejemål

Når der er tale om et beboelseslejemål, er det et lejemål med et selvstændigt køkken og afløb. Hvis et lejemål består af både beboelse og erhverv, anses det også som et beboelseslejemål, så længe at begge dele hænger fysisk sammen. Et parcelhus som er til leje, anses også som et beboelseslejemål ifølge lovgivningen.

Beboelseslejlighed

En beboelseslejelighed er det samme som et beboelseslejemål. Der skal være et køkken og et afløb, før at de anses for en beboelseslejlighed. Derudover kan erhverv, som også består af beboelse også anses som en beboelseslejlighed, hvis de hænger fysisk sammen.

Beboelsesrum

Et beboelsesrum er et opholdsrum eller et soverum i en bolig. Små rum som er afgrænsede som eksempelvis en entre, et badeværelse eller lignende anses ikke som et beboelsesrum. Hvis du en dag vælger at udvide et af dine beboelsesrum, skal du huske at melde det til dit forsikringsselskab. En husforsikring dækker nemlig kun det areal og de antal bygninger, som der er anført i din police.

Beboermaksimum 

Det er et lovkarv, at man kun må bo to personer pr. beboelsesrum i en lejlighed. I en etværelseslejlighed må man således bo to personer, i en toværelseslejlighed må man bo fire personer osv. Du må kun overskride dette maksimum, hvis der sker en husstandsforøgelse i lejeperioden. Det kan være lejernes børn får børn, din ægtefælle eller samlever får børn eller lignende. I nogen tilfælde kan du få særlig tilladelse af kommunalbestyrelsen til at I må bo flere i lejemålet. 

Beboermøde

Et beboermøde er ejendommes generalforsamling. Her bliver beboerne inviteret til et møde, hvor der skal tages vigtige beslutninger. Det kan være om ejendommens drift, økonomi osv. Beboerne kan også komme med forslag til tiltag eller forbedringer til mødet, og på den måde være med til at få indflydelse på hvad der sker i foreningen. Et beboermøde bliver holdt minimum en gang om året. 

Beboerrepræsentation 

I private udlejningsejendomme, kan der oprettes en beboerrepræsentation, som skal bestå af lejere i ejendommen. Beboerrepræsentationen vil have til formål at varetage lejernes interesser over for udlejeren. En beboerrepræsentation har flere rettigheder og større indflydelse på driften af ejendommen, end en enkelt lejer eksempelvis har. 

Beboerrepræsentationen kan blandt andet deltage i vedtagelse af husorden, grundlag for lejeforhøjelser, gennemgang af forbrug regnskaber, budgetter og regnskaber relateret til ejendommen, klager fra lejere mod andre lejer, vedligeholdelsesplaner mm. 

Lejere har ret til at vælge beboerrepræsentanterne i ejendomme, som består af minimum 6 beboelseslejligheder, er opdelt i ejerlejligheder, når udlejeren ejer 6 lejligheder i ejerforeningen, eller hvis der ejes af en andelsboligforening, hvor minimum 6 lejligheder ikke bebos af andelshavere.

I mindre ejendomme hvor der ikke er mindst 6 beboelseslejligheder, men mellem 3 og 5, vil et flertal af lejere, opnå samme beføjelser som beboerrepræsentationer.

For at oprette en beboerrepræsentation, skal der afholdes et beboermøde, hvor mindst halvdelen af lejerne skal være tilstede. Ud af de fremmødte skal et flertal stemme for oprettelsen af beboerrepræsentationen. Hver beboelseslejlighed har én stemme, så beboelseslejligheder med flere beboere har ikke en fordel. Indkaldelse til beboermøde skal ske med mindst 8 dages varsel.

Bedre stand

Når lejer fraflytter, skal lejemålet efterlades i samme stand, som ved indflytning, med undtagelse af forringelse som skyldes almindeligt slid og ælde. Lejer kan ikke forpligtes til at fraflytte lejemålet i bedre stand, end ved indflytningen.

Begrundet i udlejers forhold

Som udgangspunkt er alle lejeaftaler tidsubegrænset, og en lejeaftale skal opsiges for, at lejemålet ophører. Man kan dog tidsbegrænse en lejeaftale, men betingelsen er, at det er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Der skal af den grund være en god grund til, at lejemålet tidsbegrænses. Du kan læse mere om tidsbegrænsning her. 

Begrundet indsigelse

Begrundet indsigelse er en erklæring eller protest imod noget, som man ikke er tilfreds med. Indsigelsen kan også komme hvis man uretfærdigt behandlet. Man kan kan eksempelvis gøre indsigelse over en regning, som man ikke er blevet enige om. 

Begyndelsesleje

Begyndelsesleje er det samme som en lejekontrakt. Det er en kontrakt lejer og udlejer har lavet inden lejer flytter ind, så der ikke opstår nogen konflikter.

Belastningsafgift

En belastningsagtigt er en afgift, som man er pålagt af i Danmark. Et eksempel kan være sprinklerafgift (som er en belastningsafgift), der er pålagt de ejendomme med sprinkleranlæg, uden at der er en måler. 

Beliggenhed 

Beliggenhed er det sted hvor lejligheder, huse eller lignende ligger. Her har man fokus på områdets omgivelser og forhold. 

Beregning af lejeforhøjelse 

Beregning af forbedringsforhøjelse

Når du skal beregne forbedringsforhøjelsen, skal du sørge for at lejeforhøjelsen giver en passende forrentning ud af den udgift, som der er blevet brugt til forbedringen. Derudover skal den også dække afskrivninger og de andre udgifter der hører til vedligeholdelse, administration, forsikring og lignende.

Beregningskrav

Berigtigelse 

Berigtigelse er det som fuldender en ejendomshandel mellem køber og sælger. Først er køber og sælger blevet enige om en købsaftale. Herefter bliver der udarbejdet et dokument til køber (adkomstdokument eller skøde), som bevis på handlen.

En berigtigelse indeholder følgende: 

 • Deponering: køber skal deponere et beløb, så sælger er sikker på at købe kan betale beløbet for boligen
 • Bankgaranti: køber sætter garanti for resten af købesummen i banken
 • Skøde: digital dokument som viser, at det er dig som er den retsmæssige ejer
 • Ejerskifteforsikring: dækker hvis der skulle være nogen skjulte fejl eller mangler i boligen
 • Refusionsopgørelse: opgørelse over de økonomiske mellemværender, som der er mellem sælger og køber
 • Købesummen frigives: sker når man ved at sælgers lån er aflyst 

Besigtigelse 

Besigtigelse er det andet ord for en vurdering. Det vil sige, når en udlejer vil lave en gennemgribende forbedring efter §5, stk. 2, så skal huslejenævnet ind og lave en besigtigelse af lejemålet. De skal se på om lejemålet har en stand, som gør at værdien i lejemålet forøges.

Betalingsmisligholdelse 

Betalingsmisligholdelse er, når lejer ikke betaler sin leje eller ikke betaler den til tiden. Hvis lejer ikke har fået pengene, kan udlejer sende en påkravsskrivelse til lejer, hvor der er en frist for betalingen. Betaler lejer ikke inden fristen, så har udlejer ret til at ophæve lejemålet.

Betalingssted

Betaling ud over leje 

Betalingen som oftest betales ud over huslejen er aconto bidrag. Det kan eksempelvis være el, vand og varme. Dette er som regel noget man har aftale inden man flytter ind, så man ved hvad det er man betaler sine penge til.

Betaling for adgang til elektronisk kommunikationstjeneste

Betaling for temperaturregulering, vand og el

Betaling af temperaturregulering, vand og el er det samme som det der hedder aconto. Lejer har på forhånd aftale med udlejer, om betaling af dette indgår som en del af huslejen eller ej. Oftest er det en del af huslejen, men hvis det ikke er, kan der komme noget ekstra betaling for lejer.

Bevis for lejeværdi 

Et bevis for lejeværdi er et bevis på det beløb, som en udlejer vil kunne forvente at modtage i husleje fra en lejer.

Bevisbyrde

– husordenovertrædelse

– skærpet

Bevismæssig vægt

Bindingspligt

Bindingspligt er blevet indført for at sikre, at der altid er penge nok til vedligeholdelse af en bolig. I de fleste ejendomme skal lejer betale mellem 60-80 kr. pr kvadratmeter pr. år. Pengene skal ligges til side på ejendommens §18B-konto konto. Når udlejer har udført vedligeholdelsesarbejde, kan udlejer få pengene udbetalt fra denne konto. Det er en altså en form for opsparing til vedligeholdelse der bliver lavet. Hvis din bolig er opført før 1970 og din udlejningsejendom har 7 lejemål eller flere, er bindingspligt relevant for dig. For de udlejningsejendomme som har færre end 7 lejemål, er dette ikke relevant.

Bindingspligtig ejendom 

Hvis en ejendom er bindingspligtig betyder det, at udlejer har en pligt til at kræve penge af udlejer. De penge skal enten gå til vedligeholdelse eller forbedring af ejendommen. 

Blandede lejemål 

– bytteret 

– fremleje 

– skilsmisse 

– samlevende

– aftale med lejer

– begrebet blandet lejemål

– begyndelsesleje

– boligprocent

– fordeling 

– fordelingsgrundlag 

– fysisk adskillelse 

– lejeindtægt 

– ombygget erhvervslokale

– småhus 

– som sammenligningsgrundlag

Blanket

En blanket er et dokument, hvor flere felter skal udfyldes. En blanket kan enten blive udfyldt i hånden eller elektronisk. Tanken bag en blanket er, at man får den som skal udfylde blanketten til at tage stilling til relevante spørgsmål. Det er derfor også vigtigt  den er nem at udfylde. 

Blanketreglen

Blødgøringsanlæg

Et blødgøringsanlæg er det som gør, at man ikke har kalk i vand. Vandet bliver sendt gennem en ionbyttemasse, som gør at kalken fjernes fra vandet mens mineralerne forbliver i vandet. Da anlægget optager det kalk som bliver fjernet fra vandet, skal man huske at rense anlægget jævnligt. 

Boligaktieselskab

Et boligaktieselskab er et aktieselskab, hvor der til aktien er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed. Det er altså en selskabsform, hvor deres opgave er at eje eller besidde bygninger med lejligheder for aktieejerne. 

Boliganpartsselskab

Et boliganpartsselskab, er det samme som et anpartsselskab. Her har anparten tilknyttet en brugsret til en beboelseslejlighed som er i selskabets ejendom.

Boligforbedring

Boligforbedring er en forbedring i boligen, hvor lejer og udlejer aftaler, hvad der skal forbedres i boligen. Her aftaler lejer og udlejer også hvad den nye husleje skal være for lejer, hvis I aftaler den skal ændres. 

Boligkommanditselskab

Et boligkommanditselskab er en selskabsform, som består af to mindst to ejere. Den ene ejer er “komplementaren”, som hæfter personligt, og den anden ejer er “kommanditisten”, som der hæfter begrænset. Både komplementaren og kommanditisten kan være bestående af flere personer, og de kan også blive besat af virksomheder. Det vigtige er bare, at begge to er besat af mindst en person. Et kommanditselskab har rettigheder til selv at indgå aftaler og andre retsforhold, på samme måde som et kapitalselskab har.

Det at komplementaren hæfter personligt betyder, at det er den person som står til ansvar for al den gæld der er i virksomheden. Skulle virksomheden gå konkurser det komplementaren som skal betale det af egen lomme.

Det at kommanditisten hæfter begrænset betyder, at denne person ikke skal betale gæld af egen lomme. Det som kommanditisten kan miste er noget kapitalindskud i selskabet.

Boligprocent

En boligprocent er en fordelingsnøgle. Det vil sige, at de årlige driftsudgifter som ejendommen har bliver fordelt ud på beboelseslejlighederne, erhvervslejemål og hvis udlejer selv bor i ejendomme, så også til udlejeres beboelseslejlighed.

Boligreguleringsloven  

Boligreguleringsloven er en lov, der er til gavn for lejere. Loven sørger for at lejere har flere rettigheder, end hvad de ellers har via lejeloven. Loven er blandt andet med til at bestemme, hvilker regler der gælder for vedligeholdelse og forbedring af boligen, og den er også med til at sætte niveauet for hvad huslejen må fastsættes til. 

Hvis du skal benytte dig af boligreguleringsloven skal din bolig være opført før år 1991. D. 1 marts 2022 blev boligreguleringsloven og lejeloven fra 2015 sammenskrevet til en ny lejelov. Formålet er at gøre lejeloven mere struktureret og præcis for lejeforholdet mellem udlejere og lejere. De mere myndighedsrelaterede dele af Boligreguleringsloven, som eksempelvis love om bopælspligt, vil fremgå i en ‘ny lov om boligforhold.

Boligretssag

En boligretssag er en civilsag, som ofte er omkostningsful. En boligretssag bliver behandlet i boligretten, som er en domstol, der  behandler sager hvor lejer og udlejer er uenige. Det kan hurtigt blive dyrt, for den part som ender med at betale. Det er derfor en god ide at tegne en retshjælpsforsikring inden retssagen begynder. Den forsikring vil dække alle omkostninger. Mange har allerede denne forsikring uden at vide det, hvilket er relevant at undersøge som det første.

Boligretten 

– enekompetence 

– indbringelse 

– kompetence

Bortfald af hensættelsesbeløb

Bortfald af lejeaftale 

– ekstinktion 

Brand

En brand er flammer som sætter ild til noget. En en brand er en kemisk proces, og det er derfor forskelligt hvor hurtigt branden tager fat. Oftest er en brand ukontrolleret. Man skal altid sikre at man eksempelvis ikke efterlade sin bolig alene med tændte stearinlys eller lignende.

Brandbidrag

Brandforsikring

En brandforsikring er den forsikring du bruger, hvis det er din bolig brænder. Det at have en brandforsikring er ikke er lovkrav, medmindre banken eller realkreditinstituttet har et lån i din bolig. Hvis du bor i lejelighed, så er lejligheden oftest forsikret gennem ejerforeningen. Grundet til at mange vælger at have en brandforsikring er, at man selv skal betalte for brandskaden, hvis ikke man er forsikret. 

Brandsikring

Brandsikring er tekniske foranstaltninger, som er med til at forhindre at der kan opstå brand eller at branden udvikler sig, hvis man er så uheldig. 

Bredbånd

Et bredbånd er der, hvor du bliver forbundet til internettet. Bredbåndet giver dig adgang til internettet, hvilket gør at det er en nødvendighed at have i sin bolig, da du ikke kan komme på nettet ellers.

Brugsværdi

Brugsværdi er det som gør en varer salgsbar. Med andre ord er det den værdi man får ud af at bruge en varer eller et produkt. Det er altså nytteværdien (anvendeligheden) som gør om en varer er salgsbar eller ej.

Budgetreduktion

Bruttoetageareal

Bruttoetageareal er det samlede areal i hele boligen. Hvis man har en bolig med flere etager, er det vigtigt man husker beregne alle etagerne med. Har du en kælder, tæller alle de rum med man kan bo i samt badeværelser og toiletter.

Bruseniche

En bruseniche er to glasdøre, som man kan lukke til, så der ikke kommer vand ud over gulvet. Når de ikke er i brug, kan de foldes ind. Glasdørene monteres direkte på vægen og gulvet. Hvis du ønsker en helt vandtæt løsning, så er en bruseniche det bedste valg.

Brændselsudgift

Brændselsudgift er den udgift udlejer påtager sig, for opvarmning af lejemålet, når ejendommen er opvarmet med andet end varme der kommer fra et fjernvarmeanlæg. 

Hvis ejendommen er opvarmet med olie, naturgas eller andre former for brændselsfyr, kan udlejer medregne de udgifter der har været til indkøb af brændsel, i varmeregnskabet, med den forudsætning, at det er brugt i varmeregnskabsåret. For at udfærdige et varmeregnskab der er så nøjagtigt som muligt, bør brændselsbeholdningen registreres ved udgangen af varmeregnskabsåret. 

Budgetperiode

Budgetperioder opgøres sævanligvis på årsbasis. Det typiske vil være fra 1.januar til og med den 31.december. Andre perioder, herunder forskellige datoer, men også kortere budgetperioder kan også forekomme. 

Budgetreduktion

Budgettet kan reduceres ved lavere omkostninger i forbindelse med driften af ejendommen.

Bundne midler

Der kan forekomme krav om, at udlejeren har bundne midler, til at foretage reparationer og vedligehold. 

Byfornyelse 

Byfornyelse er en form for byplanlægning. Det er tiltag til arealanvendelsen i allerede bebyggede områder. Her sætter man nogen rammer for forbedringerne som eksempelvis behovet for at fjerne bebyggelse og ombygning af bebyggelse. Loven om byfornyelse har til formål at give landets kommuner mulighed for at sikre gode boligsociale forhold. Det gælder både i og uden for vækstområder i byerne og på landet. 

Byggelån

Et byggelån er et lån du kan optage i banken, når du skal til at bygge. Du får pengene udbetalt i takt med at byggeriet skrider frem. Du skal kun betale renter af de penge, som du har benyttet til at bygge med. Når du er færdig med dit byggeri, betaler du lånet tilbage ved at optage realkreditlån eller lignende.

Omkostningerne ved at tage et byggelån kan være svære at sig, da de variere efter hvordan  renten og ejendomsværdien ændrer sig.

Byggelånsrente

En byggelånsrente er en nominel rente, som man oftest betaler kvartalvis. Udover den nominelle rente, er der tit et løbende provision af den samlede byggelånsrente. Oftest er provisionen 0,33 procent i kvartalet. Du betaler også et etableringsgebyr når du skal oprette lånet. Denne rente kan variere meget fra bank til bank, og der kan derfor være forskel på hvilken bank som er billigst.

Det er ikke alle banker som yder byggelån, så det er noget du skal tjekke op på. 

Byggepladsetablering

Byggepladsetablering er, når der bliver gjort klar til at der kan laves arbejde et sted udenfor, hvor der normalt kommer folk. Man sørger for at der bliver skærmet af med hegn, og hvad der ellers er af behov for den enkelte opgave.

Byggeregnskab 

Et byggeregnskab er et regnskab du laver inden din byggeproces går i gang. Man laver et byggeregnskab for at få et overblik over hele processen. Det er en god ide at tage udgangspunkt i kvadratmeter priserne. Derudover er det også altid en god ide at lægge lidt ekstra penge til siden, hvis der skulle opstå uforudsete udgifter.

Byggerådgivning

Byggerådgivning er noget du kan få, hvis du skal bygge om. Når man skal ombygge, renovere eller lignende bliver man præsenteret for en masse valg og udfordringer. Her kan det være godt at benytte sig af det der heder en byggeherrerådgiver. En byggeherrerådgiver er oftest en arkitekt, konstruktør eller ingeniør. Når man benytter sig af en bygherrerådgiver, kan man få en masse hjælp og råd på vejen, som oftest vil være lidt mere omfattende, hvis man stod med det alene.

Byggestrøm 

Byggestrøm er et strømforsyningsanlæg, som du kan benytte i den periode, hvor du er i gang med dit byggeprojekt.

Bygning på lejet grund

Hvis man bygger på en lejet grund, skal man være opmærksom på, at bygningen og grunden har hver sit ejendomsblad i tingbogen. Det vil sige, at grunden og bygningen har forskellige juridiske ejere.

Byrdefuldt vilkår

Bytte 

– retsvirkning

– uretmæssigt 

Bytteret 

Bytteret er, når to lejere kan aftale at bytte lejemål uden accept fra deres udlejere. Retten for at bytte lejemål gælder ikke for alle lejere. Du kan tjekke om du er tillagt muligheden for bytteret i Lejelovens §73 og §74.

Ifølge Lejeloven må to lejere godt lave byttebolig, medmindre de er undtaget i deres lejekontrakt. Det får den betydning for lejer, at det nu er en anden som du lejer ud til. Du kan i få tilfælde modsige dig rette til bytningen, hvis:

 • Din udlejer har boet i boligen i mindre end 3 år.
 • Du selv bor i samme ejendom som den bolig du udlejer, og der er færre end 7 lejligheder i ejendomme.
 • Hvis bytningen gør, at antallet af beboere overstiger antallet af beboelsesrum.

C

Checkbetaling 

Der var et tidspunkt, hvor du som lejer kunne betale din husleje med en check. Det er ikke muligt mere, da man ikke længere anvender checks.

Chikane 

Chikane er, når du bliver krænket af en anden person. Chikane findes på mange forskellige måder, men det kan blandt andet være et truende og fjendtligt miljø.
Lejelovens formål er at beskytte lejemål, dog står der ikke noget om chikane. Du skal derfor kontakte politiet, hvor de vil rådgive dig til, hvordan du skal takle situationen jer.

Condictio indebiti

Condiction indebiti er en regel om tilbagesøgningskrav. Dette krav er primært til den, som har lavet en fejlagtig tro og troede personen var forpligtet til det.

Carporte 

Du kan oftest kun få lov at leje en carport, hvis du ejer en bil og carporten er tiltænkt til parkering af bilen. Der er en prioriteringsliste, når det gælder udlejning af carporte:

 1. De beboer som har en bil
 2. Beboer der har en bil nr. 2
 3. Beboer der har andre formål med carporten
 4. Udlejning til en der ikke bor i bygningen

Du kan risikere at blive opsagt, hvis der kommer en lejer der ønsker en carport, som er højere prioritet end dig.

Centralkøleanlæg 

Centralvarme 

Centralvarme er et varmeanlæg, hvor varmen bliver produceret et sted i en bygning, og derfra bliver fordelt ud i de rum, som der har brug for at blive opvarmet.

Centralvarmeanlæg

Et centralvarmeanlæg er et anlæg, hvor der løber vand op gennem en radiator. Derefter udgiver det noget varme, som løber tilbage til røret, som bagefter løber hen til en ny radiator. Da det er samme vand som løber gennem radiatorerne, bliver temperaturen lavere for hver radiator vandet kommer til.

Centralvarmeinstallation 

CO²-afgift 

Co²-afgift er en afgift man betaler, for at det skal blive dyrere at benytte sig af fossilt brændstof. Det er blevet valgt, da man gerne vil modvirke den globale opvarmning og vil prøve at tilpasse sig den. Alle der benytter sig af fossilt brændstof bliver hermed ramt at omkostningerne.

Container 

Copydan-afgift 

Copydan afgift er en afgift, som der går til kunsterne og rettighedshavere. Copydon er en non-profit organisation, der sikre at kunsterne og rettighedshavere får den betaling de skal have, for at tv-og radiokanaler kan få lov at bruge deres arbejde.

CTS 

CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Der er et CTS-anlæg i bygninger, så man kan styre og regulere varme-og ventilationsanlæggets i bygningerne. Det gør man for at sikre, at det fungerer med mindst muligt energiforbrug.

Cykelrum 

Et cykelrum er et rum i kælderen i boligkompletset, hvor du kan stille din cykel helt gratis.

D

Decorum-krav 

Et decorum-krav er de krav som boligkomplekset har til god adfærd. Det er regler der er i boligkomplekset, som handler om, hvordan man skal opføre sig. Det kan eksempelvis være hvornår der skal være ro i hverdagene.

Debitorskifte

Debitorskifte er, når en person som har en gæld, skal overdrage gælden til en anden person. Når der er tale om debitorskifte i forhold til fast ejendom, så skal det ske ved, at sælger overgiver den gæld der er i ejendommen til køber i form af et ejerpantebrevet.

Del af lejemål, opsigelse

Hvis du lejer på ubestemt tid, så har du en opsigelsesperiode på tre måneder. Hvis du blot lejer et værelse har du en opsigelsesperiode på en måned. Disse regler er de gældende regler, medmindre I har lavet en intern aftale om andre frister.

Del af udlejers bolig

Der er tale om en del af udlejers bolig, hvis det er at udlejer lejer et enkelt værelse ud. I deler begge boligen, og der er derfor en opsigelsesperiode på minimum en måned, for at udlejer har tid til at finde en ny at bo med.

Delvis fremleje 

Delvis fremleje er, hvis du har en person boende hos dig, som ikke ses i den lejekontrakt der er med udlejer samtid med at personen betaler leje til dig.

Depositum

– anvendelse 

Udlejer må anvende depositum ved fraflytning til at istandsætte ting. Det er eksempelvis til maling og tapetsering.

– maksimum 

Et depositum må maks. være tre måneders husleje eksklusiv aconto

– overtagelse 

En indtrædende lejer (køber) har de samme eksisterende rettigheder og forpligtigelser. Det betyder, at indtrædende lejer overtager det eksisterende depositum og de forpligtigelser der er.

– regulering 

Der kan ske en regulering i depositummet, hvis der sker en forhøjelse i huslejen. Reguleringen skal ske på den måde, at det er fast beløb man skal betale, som sker hen over det antal måneder, der svarer til den leje der var ved lejemålet indgåelse.

– tilbagebetaling 

Når depositummet skal tilbagebetales, har udlejer pligt til at tilbagebetale det med eventuelle aftalte fradrag. Hvis det er tilfældet, så skal udlejer kunne lave en opgørelse over, hvad pengene fra depositummet er brugt på.

– tilbageholdelse 

Udlejer må ikke tilbageholde depositummet. Det skal være tilbagebetalt til udlejer inden for 1-2 måneder, medmindre at udlejer har en virkelig god grund.

Det lejedes værdi 

– almindeligt gældende leje 

– beliggenhed 

– bevis 

– bevisbyrde 

– bruttoetageareal 

– condictio indebiti 

– foreløbig lejeforhøjelse

– grund til lejeforhøjelse 

– indsigelse

– interval 

– kvalitet 

– opkrævning 

– rimelig leje 

– sagsindbringelse 

– sammenligningslejemål 

– tilbagebetaling 

– varsling 

– vedligeholdelsestilstand 

– væsentlig fravigelse 

– væsentligt højere 

– væsentligt lavere 

Driftsfællesskab 

Et driftsfællesskab betyder, at boligafdelinger deler udgifterne til både medarbejder, ejendomskontor og maskiner. 

Fordelen ved at benytte sig af en driftsfællesskab er, at man får mere for pengene, da udgifterne bliver mindre. De penge som boligafdelingen spare bliver hos dem, og de kan blive benyttet til eksempelvis vedligeholdelse. Derudover kan man hurtigere få løst i opgave, da det er mange forskellige medarbejdere der har en masse forskellige kvalifikationer på ejendomskontoret.

Driftsjournal

En driftsjournal er et værktøj man kan benytte sig af, hvis man bruger et forsamlingslokale. Her får du kontrolleret flugtveje, slukningsmidler osv. Driftsjournalen skal kunne vises i forbindelse med brandsyn, som det er vigtigt at den bliver gemt af en ejer, driftsansvarlig eller den der benytter lokalet.

Driftsudgift 

Driftsudgift er de årlige omkostninger, som der skal betales for, at man kan drive en ejendom. Det er eksempelvis omkostningerne til en vicevært, administrationsfirma, rengøring til opgangen osv.

Dispensation

Dispensation er noget du kan søge om, hvis det normalt ikke er lovligt at gøre. Vil du eksempelvis etablere en have, som er noget I ikke må I jeres forening, kan du søge om dispensation til at få lov.

Diversepost

Diverseposten bør ifølge boligministeriets opfattelse kun blive godkendt med uvæsentlige beløb. Hvis ikke det er tilfælde, så bør det præciseret nøje hvad beløbet anvendes til.

Dokumentation for ejendoms driftsudgift

Dokumentationspligt

Når du som lejer skal flytte ind i en anden persons bolig, er det vigtigt du har dokumentation på alt. Hvis du ved fraflytning bliver bedt om at betale et beløb for eksempelvis en skade, skal du kunne bevise, den var der inden du flyttede ind. Hermed er det udlejer selv, som må stå for at betale skaden. Du sikre hermed dig selv og din situation bedre.

Dusør 

Dusør er ikke noget du længere må modtage. Førhen krævede lejer eller modtog en dusør i forbindelse med formidling af lejeforholdet. Man må som udlejer ikke længere modtage penge for, at en lejer modtager en kontrakt.

Dyrehold 

Et dyrehold er, når du ikke må have husdyr i boligkomplekset. Bor du i et boligkompleks hvor I gerne må have husdyr, men der pludselig kommer et dyrehold, så må du gerne beholde dine husdyr, da du har anskaffet dem inden dyreholdet er kommet.

Dækningsafgift

Dækningsafgift er en skat der er på erhvervsejendomme i nogen kommuner. Grunden til at nogen kommuner har denne skat er, at den er med til at dække nogen af kommunens udgifter, da kommunen får nogen ekstra udgifter som følge af erhvervsejendomme.

Dørkaldeanlæg 

Et dørklædeanlæg er det system, som man har til at kontrollere, hvem der kommer ind i bygningen. Det er altså et andet udtryk for en dørtelefon.

E

Editionspligt 

En editionspligt er en pligt som siger, at du er forpligtet til at kunne fremlægge dokumenter i en civil retssag. Det vil sige, at retten kan pålægge person A at fremlægge dokumenter med pålægges fra person B. Du kan bede om at benytte editionspligt, hvis du gerne vil anvende noget dokumentation fra modparten som bevis.

Efterbetaling 

– depositum

Effektafgift

Effekt- og energiafgift

Egen brug

Egenfinansieringsprocent 

Ejendomsbegreb 

Ejendomsbyrde

Ejendomsfunktionær 

– opsigelse 

Ejendomsinspektør 

En ejendomsinspektør er den person som har det overordnede ansvar. Det ansvar indebærer tilsynet af ejedommen og have styr på budgetter, regnskab og ledelse af de serviceteknikkere/viceværter som er ansat.

Ejendomsregnskab

Ejendomsskat

Ejendomskat er en afgift, som du skal betale, hvis du ejer en grund eller en ejendom.
En ejendomsskat består af grundskyld for privatboliger og grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme. En gang om året, i december måned, får ejere tilsendt en ejendomsskattebillet, hvor du kan se de specifikationer der er over ejendommes skatter og afgifter.

Ejerlejligheder 

En ejerlejlighed er en fast ejendom, som er en del af en større etageejendom. Hvis du ejer en ejerlejlighed, så har du et selvstændigt nummer på matriklen, så de forskellige ejerlejligheder i ejendommen kan tinglyses.

En ejerlejlighed kan også godt være et rækkehus eller en villa, hvis det er at boligerne er opdelt i to, så der bor to forskellige familier.

Ejermomenter 

Ejerskifte

Ejerskifte er en forsikring, som ejeren af en bolig har imod skjulte skader, fejl og ulovlige installationer, som man ikke har kunne se i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten.

Ekspropriation 

Ekspropriation er en betegnelse for det ejerskifte der er, når offentlige myndigheder overtager en privat ejendom. Offentlige myndigheder kan eksempelvis være kommuner, institutioner, religioner osv.

Ekstinktion 

– betingelser

Ekstraordinær forbrugsudgift

El

El er det samme som elektrisk energi/strøm. Det er det som gør du kan bruge mobile, køleskabet, brødristeren osv. El bliver dannet ved, at der er nogle elektroner, som bevæger sig inde i en ledning. Når de her elektroner bevæger sig fra den ene ende af ledningen til den anden, bliver der dannet elektricitet.

Elafgift

En elafgift er en afgift, som du betaler til staten. Du skal betale elafgift, når du køber el, da CO2-udslip gerne skulle formindskes. Der sker bedst muligt ved, at der bliver sparet på blandt andet strøm. Udgiften udgør cirka 50% af din elpris.

El til andet end opvarmning

Elektronisk kommunikationstjeneste

Elektrolyseanlæg

Et elektrolyseanlæg beskytter beholdere og rørsystemer med varmt og koldt brugsvand, og sørger for at der ikke kommer korrosion, rust og tæring i brugsvandet. Det er et beskyttelsesanlæg, som beskytter beholderen.

Elektrolysebehandling

Elevator

En elevator er et transportmiddel, som du kan transportere dig i. Det er apparat, som er styret af nogen skinner i en lukket skakt, der kører mellem to ladesteder.

Elevatorservice

Elinstallation

Elkomfur 

Elkomfur er et elektronisk komfur med elektriske opvarmningsenheder.

El- og vandafgift 

Elpære 

En elpære er en elektrisk modstand, som kan tåle højere temperaturer, som gør den kan afgive lys. Pæren omdanner elektrisk energi til elektromagnetisk energi, som sker ved varmestråling.

El-tracing 

El-tracking er elvarmekabler, som bruges til at opvarme, så der ikke sker isdannelser på bygningsdele og i installationer. Man vikler varmekablerene rundt om det skal ikke kan tåle frost for at beskytte det.

Elvandvarme 

E-mail

E-mail er den form som lejer og udlejer benytter til at sende information til hinanden. Ønsker enten lejer eller udlejer ikke at bruge e-mail, men gerne vil benytte almindelig post, skal det varsles en måned inden, så det kan nå at blive overdraget.

Endelig varsling

Endelig varsling er, når du før er blevet informeret om noget, og der nu kommer den endelige information om hvornår det sker. Det kan eksempelvis være, når der er tale om en huslejestigning.

Én ejerbolig

En ejerbolig kan være en ejerlejlighed eller et parcelhus. En ejerbolig er, når du som ejer disponerer over boligen gennem et skøde. Når du har en skøde, bliver det tinglyst på ejendommen.

Energiafgift

Energiafgift er en afgift, som du skal betale, når du køber energiprodukter. Det kan eksempelvis være når du køber el eller olie. Grunden til du skal betale energiafgift er, at der skal skrues ned for det samlede CO2-udslip.

Energibesparende foranstaltning 

Energimærkning 

Energimærkning er en mærkning der gør, at du som boligkøber har nemmere ved at se, hvor dyrt det vil være at opvarme boligen. Dette skal du have lov at se inden du underskriver en købs- eller lejeaftale.

Energiplan

En energiplan er plan som bliver udarbejdet, hvor der er fokus på energimærkningen i ejendommen. Her bliver der lagt en plan for, hvilke tiltag man kan gøre for at nedsætte energi-og vandforbruget i boligkomplekset. Man har fokus på hvad der giver bedst mening i forhold til omkostninger og energibesparelser.

Energisparepakke

Energiforbedring

Når du laver energiforbedringer, får du en sundere bolig. Du vil få et bedre indeklima samtidig med, at du sikre at få den bedste komfort. Hvis du laver disse ændreringer, så forøger du din salgsværdi, hvis du en dag skal sælge din bolig.

Energistyring

Energistyring er en slags energibesparelse, som identificere de forskellige typer engerkilder der er, og vil gøre brug af dem med størst mulig effektivitet.

Éngangsbidrag

Éngangsudgift

Enkeltantenne

Enkeltværelse til beboelse

Et enkeltværelse til beboelse er et værelse som du lejer, der er en del af din udlejers bolig, som din udlejer også bor i. Du vil oftest dele køkken og badeværelse med din udlejer, da I deler udlejers bolig.

Ensartede lejevilkår 

Ensidige forbedringer

Ensidig og aftalt forbedring

Erhvervslejemål

Et erhvervslejemål er, når der bliver udlejet til andet end beboelse. Det kommer altså an på hvad du vil benytte dit lejemål til, om det er et erhvervslejemål. Ved erhvervslejemål er det reglerne i erhvervslejeloven der gælder, og ikke den normale lejelov.

Erhvervslokale, ombygget 

Erhvervslokaler som er blevet ombygget til beboelse, der kan du frit få lov at fastsætte huslejen. Når lejekontrakten er underskrevet, kan du ikke nedsætte lejen. Ved denne form for boligombygning kan du risikere ikke at kunne få boligstøtte. Det kan derfor være en god ide at undersøge dette inden du underskriver.

Erstatning 

– ansvarsgrundlag 

Ansvarsgrundlag betyder, at du kræver erstatning med et særligt grundlag. For at få erstatning skal du have tegnet en forsikring, som der dækker for tabet.

– fraflytning 

Når lejer fraflytter et lejemål, skal det vurderes hvorvidt noget skal erstattes eller istandsættes. Dette vil typisk skulle vurderes ved et fraflytningssyn hvortil der udarbejdes en fraflytningsrapport. Denne skal sendes til lejer senest to uger efter frafalytningssynet. Den skal dokumentere de eventuelle skader som lejer skal hæfte for. Lejer kan vælge at modsige sig de pålagte erstatningskrav overfor udlejer. Denne sag vil typisk skulle efterprøves ved en retssag. Du kan læse mere om erstatning ved fraflytning her.

– lejedifference 

– nyt for gammelt 

– retlig mangel 

– skader 

– tidsbestemt aftale 

Erstatningsbolig

En erstatningsbolig er, når du som lejer får et nyt sted som du skal bo. Det kan både være permanent eller midlertidigt. Du kan kun blive tildelt en erstatningsbolig enten ved lov eller efter aftale.

Erstatningslejemål, tilbud om

Hvis du som lejer bor i en bolig der skal renoveres, er det ikke et krav fra udlejeres side, at de skal tilbyde dig et erstatningslejemål. Dog ses det tit, at udlejer tilbyder et erstatningslejemål, som oftest er i samme ejendom, hvis der er mulighed for det.

Ex officio

Etablering

Som lejer må du ikke etabler noget i boligen, uden at vende det med din udlejer først. Gør du det, kan du risikere at skulle betale reetableringen, da udlejer kan kræve at få afleveret boligen i sammen stand ved fraflytning, som da du flyttede ind.

F

Faktisk mangel

Faktisk mangel i retslig forstand er en mangel, når ejendommen er ringere end hvad lejer kan forvente eller hvis den lovede varer ikke svarer til aftalen som parterne har lavet. Er det en mangel som du, lejer,  burde havde set ved indflytningssyn, så er der ikke tale om en mangel.

Faktisk anvendelse

Falck-abonnement

Faldende driftsudgift

Familiepleje 

Fareforvoldelse 

Fejlagtig udgiftsfordeling

Fejlskrift

Fejlskrift er, hvis der er skrevet en tydelig fejl. Hvis du eksempelvis har skrevet under på en huslejen der hed 1.000 kr., men der skulle havde stået 10.000 kr., er det en fejlskift. Fejlen er så stor og tydelig, at kontrakten bliver ugyldig, da lejer har underskrevet i ond tro, da man godt ved at boligpriserne er højere end 1.000 kr. 

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er noget du optjener, når du er timelønnet, som er 12,5% af din løn, som du kan få udbetalt når det passer dig.

Finansiel leasing 

Finansieringsudgift

Fjernvarme

Fjernvarme er et varmesystem, som man er fælles om enten lokalt eller regionalt. Vandet cirkulere rundt i et lukket system. Det varme vand fra varmeværket bliver sendt ud til forbrugerne, mens det kolde vand sendes retur til værket, hvor vandet bliver varmet op igen.

Fjernvarmeafgift

Fjernvarmetilslutning

Fjerdedel af lejerne

Fjernsynsantenne

En fjernsynsantenne er en antenne der gør, at du kan modtage signaler til dit tv.

Fliser

Flytteaflæsning af måler 

Flyttedag

En flyttedag er dagen, hvor du til- eller fraflytter en bolig.

Flyttesyn

Når en lejer skal til at flytte ind eller flytte ud, vil man som regel skulle foretage et flyttesyn. Med andre ord er det en rigtig god at afholde både et indflytningssyn og et fraflytningssyn. Begge dele skal allerhelst afholdes i fællesskab, men udlejer kan også gøre det alene. I begge situationer skal man tilmed udfylde en rapport hvor man beskriver og dokumenterer lejemålet grundigt. Dette er nærmere betegnet som en indflytningsrapport og en fraflytningsrapport. Dokumentationen gør det meget nemmere at danne overblik over lejemålet samt at vurdere hvor meget lejer skal have tilbage af sit depositum ved fraflytning. 

Du kan læse mere om indflytningssyn her. Du kan også se LEJKAs smarte, digitale indflytningsrapport her.

Du kan læse mere om fraflytningssyn her.

Flyttetidspunkt

Flyttetidspunkt er det tidspunkt du som lejer har aftalt med udlejer, at du seneste skal være fraflyttet fra boligen.

Flyttegebyr

Foranstaltning efter lov om byfornyelse og boligforbedring

Foranstaltning efter lov om privat byfornyelse

Foranstaltning påbudt i henhold til lov

Forbedring og afkast 

Forbedringsbegreb 

Forbedringsforhøjelse 

Forbedringsforhøjelse og dens varsling 

Forbedringstillæg 

Du kan få et forbedringstillæg, hvis du har forbedret din bolig, så du kan dække udgifterne. Forbedringstillægget dækker renter og ydelser, som du har 20 år til at få betalt af.

Forbedringsudgift

En forbedringsudgift er, når du har udgifter som gør at du bringer din ejendom i bedre stand. Dette er ikke fradragsberettigede efter statsskattelovens regler.

Forbedring

– afgrænsning 

Forbedringsarbejde

– aftale med beboerrepræsentation 

– altan 

– bad og toilet 

– elevator 

– energibesparende foranstaltning 

– godtgørelse til lejer 

– køkken 

– lejers 

– varsling 

– vindue 

Forbedringsforhøjelse 

– aftalt 

– energibesparende arbejder 

– finansieringsudgift 

– fordeling 

– foreløbig 

– forrentning 

– forældelse 

– følgeomkostning 

– indsigelse 

– sparet vedligeholdelse

– varighed 

Forbedringstillæg 

Du kan få et forbedringstillæg, hvis du har forbedret dit lejemål. Her kan du få dækket dine renter og ydelser på et 20 årigt lån, som du har brugt til forbedringerne.

Forbrugeraftale

En forbrugeraftale er, når du som erhvervsdrivende indgår handel i dit erhverv, og forbrugeren handler uden for sit erhverv.

Forbrugsafgift

Forbrugsafgift er en skat, som man betaler for de varer der belaster forbruget og tjenesteydelser, da der skal betales en afgift ved produktion, omsætning eller import.

Forbrugsforøgelse

Forbrugsregnskab

Forbrugsafhængig fordeling

Forbrugsmåler 

En forbrugsmåler er en måler, som der benyttes til at måle alle de forskellige typer af målere som beregner boligens forbrug. Det er vigtigt at huske, når der er ejerskifte, at få aflæst forbrugsmålerne. Hermed kan I dele udgifterne mellem jer.

Forbrugsregnskab

Forbrugsuafhængig fordeling

Forbrændingsafgift

Foreløbig forbedringsforhøjelse 

Foreløbig varsling

Foreløbig lejeforhøjelse 

Forenklet varsling 

Forfaldsdag

Forfaldsdag er den dag, hvor du som lejer indbetaler din husleje til udlejer. Falder forfaldsdagen på en lørdag eller en helligdag, bliver forfaldsdagen rykket til den første hverdag som kommer herefter.

Forhøjelse af leje

Forhåndsgodkendelse

En forhåndsgodkendelse er, når du som udlejer spørger huslejenævnet om lov til at lave lejeforhøjelse fra lejer inden arbejdet bliver igangsat, når du vil lave forbedringer i boligen. Du skal fremsende forbedringsarbejdet og hvad du tænker lejeforhøjelse skal være. Ud fra det tilsendte vil huslejenævnet tage en beslutning.

Forkert opsigelsesvarsel

Forkert opsigelsesvarsel kan være, hvis du har fået en for kort varsel. Hvis dette er tilfældet skal du kontakte din udlejer med det samme, så I kan få fundet en løsning.

Forkortelse af opsigelsesvarsel

Forlængelse af opsigelsesvarsel

Formalia, ophævelse

Formel mangel af mindre betydning

Formelt krav

Formkrav, opsigelse

Fornyelse

Forrentning

[Forrentning af krav ved fraflytning]

Forsendelsesrisiko

– indkaldelse til syn 

– påkravsfrist 

– regnskab 

– udlejers krav 

Forsikring

En indboforsikring er vigtig at have, når du flytter hjemmefra. Den dækker hvis du eksempelvis får stjålet din computer eller der springer et vandrør så dine ting bliver ødelagt. Derudover er der også en ansvarsdækning i den, som dækker, hvis du ved et uheld kommer til at ødelægge andres ting, eller du er skyld i nogen kommer til skade.

En anden god forsikring er en ulykkesforsikring, da det giver en økonomisk tryghed, hvis du fx kommer til skade.

Ellers er det forskelligt hvilke andre forsikringer der passer lige netop til dig. Men de to overstående forsikringer, er nogle som er gode for alle at have.

Forsinkelse

Hvis du som udlejer har en lejer, som ikke har betalt sin husleje til tiden, kan du ophæve lejeaftalen, da det er betalingsmisligholdelse. Det er vigtigt du holder øje med, at lejer betaler til tiden hver gang. Sker det flere gang at betalingen er forsinkede fra lejer, kan du risikere at du indirekte begynder at acceptere forsinkelsen.

Forsorg

Forsvarlig behandling af det lejede 

Forsyningsledning

En forsyningsledning er et kabel og et rør, som sørger for der er en tilførsel til ejendommens drift af el, gas, vand, varme og telekommunikation.

Fortsættelse af lejemål

Forudbetalt leje 

– maksimum 

– regulering 

Forældelse

Forældelse sker efter 3 år. Det er lige meget hvilke krav der er tale om. Dog er der nogle tilfælde, hvor forældelsesfristerne er anderledes, som du kan læse om i forældelsesloven. Men forældelse kan også afbrydes midlertidigt, hvis der eksempelvis anlægges retssag. Derudover kan forældelsen også udskydes eller rykkes alt efter om man får kravet anerkendt eller det ikke har været muligt at få fat i modparten.

Fraflytning

– flyttesyn 

Når en lejer skal fraflytte et lejemål, er det en god ide at foretage et flyttesyn (fraflytningssyn). Her skal udlejer og lejer gennemgå lejemålet rum for rum, for at undersøge om der er noget som skal istandsættes. Det er en rigtig god ide at udlejer og lejer gør det i fællesskab. Dog kan udlejer godt gøre det alene, hvorefter udlejer skal fremsende en flytteopgørelse og en fraflytningsrapport. Flyttesynet skal grundigt beskrive hvad der skal istandsættes og hvad det vil koste. Fraflytningsrapporten skal tilmed grundigt dokumentere og beskrive lejemålets forhold, med vægt på eventuelle mangler som lejer er skyld i. Du kan læse mere om flyttesyn (fraflytningssyn) og fraflytningsrapport her.

– flyttetidspunkt 

Hvis man bor i et tidsbegrænset lejemål, skal man som lejer senest flytte ud på slutdatoen. Man kan imidlertid godt vælge at flytte før tid. Dog skal man her være opmærksom på, at man skal betale husleje i sin opsigelsesperiode. Ligeledes skal man fortsat stå til ansvar fra udbedring af lejemålet når den faktiske lejekontrakt udløber. Du kan læse mere om flyttetidspunkt og fraflytning her.

– forlængelse af reklamationsfrist

Før d. 1 juli 2015 har udlejer kunne anmode om en forlængelse af reklamationsfristen overfor lejer. Det betyder at udlejer har anmodet om at fremsende fraflytningsrapporten og reklamere lejer for istandsættelseskrav efter 14 dage. Idag er 14-dages fristen imidlertid den gyldige. Du kan læse mere om reklamationsfristen på 14 dage her.

[– forrentning af krav]

– fremvisning

Udlejer har krav på at fremvise et lejemål til en ny lejer, hvis lejer har valgt at opsige sit lejemål. Her forventes det at lejer rydder op og gør lejemålet klar til fremvisning. Vælger lejer at fraflytte før en opsigelsesperiode slutter, har udlejer krav på at finde en ny lejer i perioden. Her vil en fremvisning ligeledes være nødvendig.  Du kan læse mere om denne situation ift. fremvisning her.

[– gebyr]

– lejebetaling 

Hvis lejer opsige at flytte før opsigelsesperioden er slut, skal lejer fortsat betale leje i perioden. Det betyder at lejer ofte skal betale husleje i to lejemål, hvis lejer vælger at overtage et nyt før tid. Udlejer skal i en situation som denne forsøge at finde en ny lejer der kan overtage lejemålet. Derudover må udlejer ikke kræve betaling fra den oprindelige og den nye lejer samtidigt. Overtages lejemålet af en ny i opsigelsesperioden, skal den oprindelige lejer ikke længere betale husleje. Du kan læse mere her om lejebetaling ved fraflytning her.

– lejlighedens stand 

Man vil vurdere en lejligheds stand (eller et øvrigt lejemåls stand) ved et fraflytniningssyn. Her vil man skulle undersøge lejemålet rum for rum for at se om der er nogle fejl eller mangler som lejer er ansvarlig for. Som udgangspunkt skal man sammenligne lejemålets stand, som det er dokumenteret i indflytningsrapporten, med lejemålets stand efter fraflytning. Du kan læse mere om vurdering af et lejemåls stand her.

– udlejers krav 

Udlejer kan kræve at lejer efterlader et lejemål i samme stand som det blev modtaget, men ikke kræve at lejer hæfter for almen slid og ælde. Det er en hyppig misforståelse at udlejer kan kræve at et lejemål skal efterlades uden en enkelt ridse. Du kan læse mere om denne misforståelse om udlejers krav her.

Fraflytning i utide

Hvis en lejer flytter i utide, kan du som udlejer ophæve kontrakten. Udlejeren har her ret til at fastholde kontrakten indtil den dag, hvor lejer ifølge kontrakten kan opsige lejemålet.

Fraflytningsafregning

Fraflytningsregning

Fravigelighed

Fravigelighed betyder, at noget kan fraviges. I juridisk sammenhæng er det når en lov er farvigelig, som vil sige at den ikke nødvendigvis skal benyttes.

Frasalg

Frasalg er den handling som sker, når du trækker ressourcer tilbage fra et projekt eller en investeringsplan, fordi de skal omfordeles eller hvis du sælger en del af noget som eksempelvis en ejendom.

Fravær

– midlertidig 

– årsag 

Fredet ejendom 

En fredet ejendom betyder, at den ikke må rives ned. Fredet ejendomme er oftest bygninger som har særlige værdier eller er mere end 100 år gammel.

Fremhævelse af fravigelse

Fremkomst 

Fremleje 

– antal personer i lejemål 

– beboelsesrum 

– delvis 

– kopi af fremlejeaftale 

– retsvirkning 

– rimelig grund 

– ulovlig 

– varighed 

– årsag til lejers fravær 

Fremlejetager, rettigheder 

En fremlejetager er, når den nuværende lejer, lejer lejemålet ud til en ny - denne nye lejer kaldes en fremlejetager. De rettigheder du har som fremlejetager er, at din husleje ikke må overstige fremlejegiverens (den gamle lejer) husleje. Fremlejegiveren må ikke tjene på at leje boligen ud, og du er derfor underlagt de samme regler som fremlejetageren. Det er fremlejetager der hæfter, hvis der skulle ske noget eller huslejen ikke bliver betalt.

Fremvisning

En fremvisning er, når du skal ud at se en bolig. Du har aftalt tid med mægler om, hvornår det er I skal se boligen. Ved en fremvisning er det kun dig og mægler som er i boligen, og du kan derfor stille alle de spørgsmål du har uden at blive afbrudt.

Friareal 

Et friareal er et areal, som der ikke er bebyggelse på. Det kan eksempelvis være en gård, parkeringsplads eller lignende.

Frigørelse af sælger 

Fristberegning 

– indbringelse, huslejenævn

– indsigelse 

– påkrav 

Frit opsigelige lejemål 

Frit opsigelige lejemål er, når udlejer har mulighed for at opsige lejer uden grund. I lejelovens §82 kan du se nogle af de situationer som gør, at det er muligt. Du skal som udlejer have en større interesse i at opsige lejer, end den interesse lejer har i at bo i lejemålet. 

Fuldt medhold

Fuldt medhold er, når du får støtte til at bakke din sag/påstand op i eksempelvis domstolen. 

Funktionærbolig

En funktionærbolig er boliger som er til rådighed til dem som er funktionærer. Det er boliger som bliver sat til rådighed via arbejdspladsen.

Fysisk enhed 

Fælles husstand 

Fælles husstand vil sige man er fælles om indkøb, madlavning, rengøring og andre huslige ting. Det defineres ikke som en fælles hustand at man bor to eller flere sammen, hvis man kun deler bad og køkken, og ellers lever hver sit liv inde på sit eget værelse.

Fællesudgift

Fællesudgifter er udgifter til fælles faciliteter, der bliver ejet af alle ejere i boligkomplekset i fælleskab. Det kan være udgifter til en gård, tag, varmeanlæg osv.

Fælles nævn 

Fællesantenne

En fællesantenne sker gennem en antenneforening som er i dit område, der sender signaler ud til området, til dem som gerne vil dele antenne.

– bidrag 

Som medlem af en antenneforening skal du være med til at bidrage til betalingen. Men en fordel ved at være medlem af dette er, at det oftest går hen og bliver billigere, da I er mange om betalingerne, og der oftest indgår et tilbud i foreningen.

Fællesforbedring

Følgeomkostning

G

Garage

– underjordisk 

Garantistillelse

En garantistillelse er en sikkerhed for betalingen kan ske, når en handlen om en bolig er i gang. Her skal enten sælge eller køber sende en garanti til modparten, så sælge kan være sikker på at køber har mulighed for at betale.

Gebyr ved fraflytning

Dit forsyningsselskab kan godt opkræve et gebyr, når udlejer anmoder om en straks opgørelse. Her er det udlejer der skal betale dette gebyr, medmindre I har aftalt nogen andet i jeres lejekontakt. Derudover skal du som lejer betale et gebyr for, at der skal aflæses varmemålere, hvis ikke flytningen sker samtidig med den årlige aflæsning.

Gennemgribende forbedret lejemål 

Gennemgribende forbedret lejemål er, når der er lavet forbedringer efter lejelovens §58, som har medført en forhøjet lejeværdi.

Gennemgribende modernisering ved bytte 

Hvis du skal bytte bolig med en som ønsker en gennemgribende modernisering ved bytte, skal det meldes til dig med det samme og senest en måned efter der er blevet anmodet om forhåndsgodtgørelsen i huslejenævnet. Hvis du ikke længere ønsker at bytte grundet lejen vil stige i boligen, skal du melde det til udlejer senest 14 dage efter forhåndsgodtgørelsen foreligger. 

Er her derimod tale om en mindre modernisering, skal du spørge hvad lejen vil blive. Hvis ikke du er tilfreds med den nye leje, kan du prøve at tage det i huslejenævnet for at se, om den nye leje er lovlig.

Genoptagelse

Genudlejning 

Genudlejning er, når lejer ønsker at fraflytte fra lejemålet inden opsigelsesvarslet er udløbet. Ifølge lejeloven skal udlejer forsøge at genudleje det hurtigst muligt. Hvis ikke udlejer gør dette, så kan lejer slippe for at betale leje fra den resterende opsigelse periode. Hvis udlejer finder en ny lejer inden opsigelsesperioden er gået, så skal de gamle lejer ikke betale det resterende, da der er fundet en nyt lejer.

Godtgørelse ved fraflytning 

Hvis du som lejer har fortaget forbedringer i lejemålet efter egen regning, er det vigtigt du har aftalt dette med udlejer på forhånd, og I har det på skrift inden arbejdet udføres. Hvis I har lavet en aftale, kan du få godtgørelse på udgifterne efter fraflytning inden for en kortere årrække. Du kan ikke få godtgørelse, hvis I ikke har en skriftlig aftale på det.

Grov tilsidesættelse

Grundejerforening

En grundejerforening er en masse grundejere, som har til formål at sørger for de fælles interesser der er i foreningen i området, og hermed sikre at der er styr på tingene i foreningen.

Grundejernes Investeringsfond 

Grundejernes Investeringsfond søger for, at private udlejningsejendomme løbende bliver vedligeholdt og hele til udvikles til at blive bedre og sundere. De ser det som deres ansvar at passe på og udvikle de boliger og bygninger, som de har med at gøre.

Grundfordring 

Gulvbelægning, udskiftning 

Gæst 

Du må gerne have gæster, når du bor til leje. De må også gerne overnatte hos dig, uden at der opstår problemer mellem dig og udlejer. Lejelovens §26 handler kun om, at du ikke må benytte lejemålet til andet end det formål som er aftalt. Ved at have gæster på besøg overskrider du ikke denne regel.

Gartner

En gartner er en person, som kan tage sig af jeres gård, hvis I betaler for at der skal komme en og passe den for jer.

Gas

Gasbadeovn 

Gaskomfur 

Et gaskomfur er et komfur som benytter brandbar gas til at opvarme med. Brandbar gas er eksempelvis naturgas, propan og flaskegas.

Gaskompressorkøleskabe 

Gas- og elkomfur 

Gasradiator 

En gasradiator fungerer på den måde, at den varmer luften op ved at afbrænde gas.

Gasvandvarmer 

En gasvandvarmer er en af de mest økonomiske og praktiske måder at varme vand på. Vandet bliver varmet gennem en pladevarmeveksler, som fører varmen til metalrør med strømmende vand. Det medfører nogen forbrændingsprodukter, som forsvinder gennem en skorsten eller ventilator, når der kommer naturligt træk.

Gave 

Gebyr 

Din udlejer må ikke kræve gebyr af dig som lejer medmindre det fremgår i lejekontrakten. Tit står der ikke noget om det i lejekontrakten, og udlejer må derfor ikke kræve gebyr. Tjek derfor lejekontrakten igennem inden du betaler, hvis du er i tvivl om jeres aftale.

Det som udlejer må kræve gebyr for er:

 • Vand
 • El
 • Varme
 • Internet
 • Kabel-tv
 • Køling

Gennemgribende forbedret 

En gennemgribende forbedring er, når lejemålet er blevet forbedret hen over en toårig periode. Der skal være brugt 2.228 kr. pr kvm. (i 2018), før man kan kalde det en gennemgribende forbedring. Samtid skal forbedringerne også have øget brugsværdien for det lejede.

Gennemgribende renoveret lejemål 

Når man taler om et gennemgribende renoveret lejemål betyder det, at udgifterne til at renovere lejemålet er blevet brugt indenfor de seneste to år i en sammenhængende periode. Det skal være markante ændreringer der skal være sket, før det kan kaldes et gennemgribende renoveret lejemål. 

Gennemsnitligt forbrug 

Genopretning 

Genoptagelse 

Genudlejningsvederlag 

Glasafskærmning 

Glasafskærmning er et røgfarvet glasafskærmning, som mange vælger at have ude på deres altan eller terrassen. Det gør at der kommer en dæmpet belysning, samtid med den sørger for der ikke er frit udsyn inde fra naboen.

Glasbeklædning 

Glasbeklædning er når noget er dækket til med glas. Det kan eksempelvis være et skab, brusekabiner eller lignende. Glasbeklædning kan fås i mange forskellige farver.

Glasforsikring 

Glasforsikring dækker over brudt eller beskadiget glas. Glas kan være rigtigt dyrt, og er oftest ekstra dyrt, hvis der er tale om specialglas, hvorfor det kan være en god ide at have denne forsikring. Tit kan du få denne forsikring til en allerede eksisterende forsikringspolice.

Glatførebekæmpelse 

Glatførebekæmpelse er den indsats, du som huslejer gør, så det ikke er farligt for forbipasserende, skraldemænd, postbuddet eller linede at være i området, hvor du bor.

Grafitti 

Grundbestanddele 

Grundejerforeningskontingent 

Grundejerforeningskontingent skal du betale, hvis I har en grundejerforening i jeres boligområde. Man betaler et kontingent til grundejerforeningen, så de har nogen penge til at kunne lave forbedringer i området eller lignede.

Grundejernes Investeringsfond

Grundejernes Investeringsfond sikre, at private udlejningsejendomme bliver vedligeholdt og sikre at de bliver bedre og sundere. Det er en opsparing der er til fordel for udlejerne, som giver et godt økonomisk fundament, da de skal vedligeholde og forbedre bygningerne. 

Grundskyld 

Grundskyld er det skal du skal betale, hvis du ejer noget jord. Det er en skat du betaler for at eje jord, og det har i princippet ikke noget med boligen at gøre. Grundskyld betaler du til din kommune, som er en lille del af den afgiftspligtige grundværdi.

Grøn byfornyelse 

Gulvbelægning 

Gulvbelægning er permanet belægning af et gulv eller det at installere gulvet. Gulvbelægning beskriver det finishmateriale, som der påføres for at give et gulvstruktur, som det bliver en gående overflade.

Gældende budget 

Gårdmand 

Gårdrydningsarbejde

H

Hane 

Henlæggelse til fornyelse 

Hensigtsmæssig foranstaltning

Hensættelsesbeløb

Hjemvisning 

Hjemvisning er, når Ankestyrelsen sender din sag tilbage til førsteinstansen eksempelvis kommunen, som skal behandle og afgøre sagen igen. Den bliver hjemvist da der eksempelvis er manglende oplysninger eller der er sket sagsbehandlingsfejl.

Hjælpemiddel

Hotel 

Hotellignende art 

Hus eller husrum

Husdyrhold

Huslejeankenævn

Et huslejeankenævn er her du kan få løst din sag, hvis der er et twist mellem dig og udlejer/lejer. Det må ikke handle om erhvervslejemål og almennytteboliger, det er kun indenfor nogle få områder som huslejenævnet må træffe afgørelse omkring.

Huslejenævn 

– besigtigelse 

– formand 

– indbringelse 

– kendskab til lejeniveau

– kompetence 

– medlem 

Huslejenævnsafgørelse 

Hvis udlejer ikke overholder fristen som er blevet oplyst i afgørelsen, skal du melde det til huslejenævnet. Herefter kan huslejenævnet indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond, hvorefter de tager sig af sagen.

Husorden 

– indhold

– overtrædelse 

– udlejers pligter

Husstand

En hustand består af en eller flere personer på samme adresse. Om man har familieforhold eller ej, så er alle personer registeret på samme adresse medregnet i en husstand.

Hæftelse, fraflytningsregning 

Hærværk 

Hærværk er hvis du ødelægger eller beskadiger noget som tilhører andre. Det kan eksempelvis være at lejer har ødelagt sin udlejers sofa.

Høring 

En høring er en udtalelse, hvor alle der har interesse for sagen kan komme med deres inputs. Afgørelsen bliver truffet ud for alt der er blevet sagt fra de forskellige mennesker.

Hårde hvidevare

Honorar for låneoptagelse 

Hovedrengøring 

Hovedrengøring skal gøres for at fjerne bakterier. Det kan være en god ide at rengøre et rum ad gangen, da det godt kan føles uoverskueligt. Oftest gør man hovedrengøringen sammen som lejer og udlejer, I kan også skiftes til det eller gøre hvad I synes passer til jer. Det er meget forskelligt hvad der foretrækkes, og I skal derfor finde ud af hvad den rigtige løsning er for jer.

HPFI-relæ 

Et HPFI-relæ skal sikre, at dyr og mennesker ikke får elektrisk stød, hvis de bliver udsat for fejlstrøm.

Hundehold 

Hus- og grundejerforsikring 

Hybridnet 

Et hybridnet bruges oftest til at sprede tv-og radioprogrammer. Det sker ved lyslederkabler med transmission via lyslederkabler transmission via kobberkabler.

Håndbruser 

En håndbruser er et brusehoved du kan holde i hånden, som kan fås med forskellige indstillinger. Det er blandt andet i forhold til, hvordan strålerne skal komme ud. 

I

Identiteten af det lejede

En bolig har en identitet, som udlejer har besluttet hvad skal være. Du må som lejer derfor ikke gå ind og ændre på den identitet, medmindre du har fået tilladelse fra udlejer. Det som indebærer at ændre en identitet er eksempelvis hvis du byttede rundt på nogle rum, køkken renovering eller lignende.

Indbringelsesfrist, boligretssag 

Indeksfinansieret byggeri

Indflytning 

Før indflytning er der nogen ting du burde tjekke op på inden. Sørg for at læs lejekontrakten ordenligt igennem, og betal ikke depositum eller forudbetalt husleje før den er underskrevet af jer begge. Derudover er det vigtigt at være grundig ved indflytningssyn, da det ender med at have betydning for, hvor meget du får tilbage af dit depositum. Til sidst skal du huske at sætte dig ind i, hvem af jer der står for vedligeholdelsespligten, så du ikke får brugt penge på noget som ikke var dig som skulle betale. Er der styr på disse ting, kan du flytte ind uden bekymringer.

Indflytningsrapport 

En indflytningsrapport er dokumentation for standen i lejemålet, hvor man sikre at alt er som det skal være i forhold til lejekontrakten. I indflytningsrapporten er det en god ide at vedhæfte billeder, så der er noget dokumentation for det som der står. Dermed undgår i eventuelle konflikter, da I har dokumentation på de aspekter der er i lejemålet.

Indgåelse af lejeaftale 

Indgåelse af lejeaftale er, når der bliver fremsendt et tilbud mellem lejer og udlejer og begge parter har underskrevet. Så snart den er blevet bindende, så kan du ikke fortryde lejekontrakten.

Indkvarteringsbolig 

En indkvarteringsbolig er en bolig, hvor du midlertidigt kan bo. Det er en bolig som bliver stillet til rådighed af andre.

Indsigelse 

– begrundet 

Indsigelsesadgang, oplysning om

Indsigelsesfrist 

En indsigelsesfrist er det seneste tidsrum, hvor du har mulighed for at gøre indsigelse mod noget.

Indskud

– andre former 

Indvendig vedligeholdelse

– lejers 

– udlejers 

Indvendig vedligeholdelseskonto

En indvendig vedligeholdelseskonto er en sikkerhed for ejeren af ejendommen. Kontoen skal sikre, at der er penge til at kunne fikse den indvendige vedligeholdelse løbende. Du betaler til denne konto gennem din husleje, men du skal være opmærksom på, at kontoen tilhører boligen og ikke dig som lejer. Ønsker du at forbedre noget som den indvendige vedligeholdelseskonto dækker over, skal du spørger din udlejer om du må bruge nogle af pengene derfra, og så er det udlejer der skal tage beslutningen.

Inhabilitet

Inhabilitet er når du ikke må være med til at træffe gyldige beslutninger. Derudover må du heller ikke være medvirkende ved behandlingen af en sag.

Installation 

– ulovlig 

Interessentskab

Et interessentskab betyder, at der er mindst to ejere af virksomheden. Det er oftest personejet, men det kan også godt blive eget af virksomheder. Ved et interessentskab hæfter du personligt, ubegrænset og solidarisk, da der ikke er noget kapitalkrav.

Intern omkostning, udlejers 

Interval for lejeforhøjelse 

Isolering

Istandsættelsesperiode 

Iværksættelse af forbedringsarbejde

Ibrugtagning

Identitetsændring 

Identitetsændring betyder, at du går ind og laver markante ændringer i boligen. Et eksempel på en ændring der ses som identitetsændring er udskiftning af et køkken eller hvis du flytter rundt på væggene. Det er udlejer som bestemmer om der må ske identitetsændring i lejemålet, du skal derfra have lov af udlejer inden du går i gang.

Ikrafttræden 

Ikrafttræden er når noget træder i kraft. Det kan eksempelvis være når en lejekontrakt er skrevet under af begge parter.

Indbringelse 

Indbringelse af en sag 

Indbringelse af en sag i huslejenævnet kan ske, hvis der er opstået enighed mellem jer. Inden I indbringer sagen, skal I sammen prøve at løse konflikten. Begge parter kan indbringe en sag til huslejenævnet, og huslejenævnet vil træffe en afgørelse om jeres sagen.

Indbyrdes værdi 

Inddragelse af nyt materiale 

Indeksfinansieret ejendom 

Indekslån 

Et indekslån er et lån, som bliver reguleret efter det almindelige prisniveau. Det gør at ‘købekraften’ bliver bevaret efter det gældende. Variationens ændring sker efter inflationen, og betalingen til indekslånet sker typisk ved halvårlige terminer.

Indeksregulering 

Indflytningssyn 

Et indflytningssyn er et syn der afholdes, oftest i forbindelse med du får udleveret nøglerne til boligen. Grunden til man holder et indflytningssyn er, at man skal fastslå standen i lejemålet. Det gør man for, at du ikke skal hæfte for de fejl og mangler der var ved indflytning den dag du fraflytter.

Indretning af beboelseslejlighed i tagetage 

Indsigelse

– lejeforhøjelse, ejendom med beboerrepræsentation 

– varsling af skatter og afgifter 

– forbedringsforhøjelse 

– udbetaling af bindingspligtigt beløb 

Indskud 

Indskud er det som lejer skal betale inden indflytning i lejligheden. Indskuddet består både af depositum og forudbetalt leje. Der skal betales indskud for udlejers sikkerhed, hvis der skal ske istandsættelse når lejer fraflytter.

Indtægt 

Du skal beskattes af alle indtægter. Derfor skal du som ejer af en bolig beskattes af den husleje som du får fra lejer. Det har ingen betydning om det er korttidsudlejning eller en helårsbolig, da du skal beskattes af huslejen lige meget hvad. Dog er det ikke hele indtægten du skal beskattes af, i det du kan få et højere bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Hvis du benytter en tredjepart til at stå for at indberette din husleje, kan du få et højere bundfradrag.

Indvendig vedligeholdelse 

Indvendig vedligeholdelse er kun maling af lofter, træværk og vægge, tapetsering af vægge og lakering af gulve. I jeres kontrakt er det vigtigt at skrive, hvem der har ansvaret for at holde den indvendige vedligeholdelse.

Ingeniør 

En ingeniør beskæftiger sig med forskellige ting indenfor ingeniørvidenskab. Ingeniører laver planlægning, konstruktion og styring af proces, produktion og produkter.

Inspektør 

Installation af måler 

Internet 

Internettet er et computernetværk, som består af kabelforbindelser og knudepunkter. Knudepunkterne sender data videre i netværket som gør, at vi har en masse forskellige hjemmesider. Din udlejer må gerne kræve, at du skal betale for internettet, da det er dig som benytter det, og det er din udlejer som sørger for du kan benytte internettet.

Internt TV 

Isolering 

Isoleringsarbejder 

Istandsættelsesarbejder 

Istandsættelsesbeløb 

IT-udstyr 

Iværksættelse af ombygningsarbejder 

K

Kapacitetsudvidelse

Kendskab til lejeniveau 

Når du skal leje din bolig ud og skal fastsætte en husleje, er det en god ide at du har kendskab til lejeniveauet i det område, hvor boligen du skal udleje er. Følger du ikke lejeniveauet og har sat huslejet markant højere, så kan lejer kræve at få sat huslejen ned.

Kendt med huslejeforhold

Kollegielejlighed 

En kollegielejlighed er en boligform, som kun kan benyttes af studerende. Oftest deler man køkken og i nogle ældre kollegier også bad. I de nyere bebyggelser ser man oftere der er gjort plads til eget bad og køkken.

Kollektivt varmeforsyningsanlæg 

Kombineret trappeleje 

Kondemnering

Kondemnering er når noget bliver erklært uanvendeligt og dermed skal kasseres. Ordet bliver tit brugt i forbindelse med brygninger, der skal rives ned.

Konkret væsentlighed

Konkurs 

– dekret 

Konneksitet

Kontant betaling

Hvis du vil betale din husleje kontakt vil der stå, at du skal betale din husleje på udlejerens bopæl, men du har også ret til at betale den via en postanvisning. Hvis du betaler huslejen kontant på din udlejers bopæl, kan du forlange at få en kvittering med på betalingen.

Konti for udvendig vedligeholdelse 

I beboelsesejendomme skal man have en konti for udvendig vedligeholdelse. Det er en pligt at man indsætter penge herpå. Grunden til man har denne konto er, at man som ejer er forpligtet til at betalte til den udvendige vedligeholdelse. Pengene går blandt andet til brandsikring og energisparende forbedringer eller hvis der eksempelvis skal skiftes døre.

Konto for indvendig vedligeholdelse 

En konto for indvendig vedligeholdelse er den måde, som udlejer kan sikre at der er penge til vedligeholdelse af boligen. Hvis denne konto er tilknyttet til din bolig, vil det fremgår i din lejekontrakt. Du vil du hermed hver måned lave en indbetaling til denne konto udover din husleje. Du skal være opmærksomhed på, det ikke er dig som lejer der råder over denne konto men udlejer, da den tilhører boligen. Vil du som lejer gerne lave noget forbedringsarbejde for pengene, så skal du kontakte udlejer og udlejer skal træffe en beslutning omkring det.

Kopi af fremlejeaftale 

Det er vigtigt der er en skiftligt aftale mellem fremlejegiver og fremlejertager. Inden fremlejeperioden begynder er det vigtigt, at der er afleveret en kopi af fremlejeaftalen til udlejer.

Krav på udbedring af mangel 

Efter du er flyttet ind i dit lejemålet, har du 14 dage til at angive eventuelle mangler. Hvis du ikke angiver manglerne indenfor de 14 dage, har din udlejer ikke krav på at skulle udbedre dem. Har du derimod angivet manglerne indenfor de 14 dage, har din udlejer krav på at udbedre de mangler der er.

Kvalitet af lejemål

Kæledyr

Når du lejer en bolig, vil der i lejekontrakten §10 oftest stå om du må have kæledyr i boligen eller ej. I §11 kan der være angivet hvor mange og hvilke slags kæledyr du man have. Der kan være en begrænsning på størrelsen af kæledyret. Du skal derfor altid kigge lejekontrakten igennem inden du anskaffer dig et kæledyr. Der kan også være regler om kæledyr i husordenen, derfor skal du også tjekke op med denne inden anskaffelse.

Køkkenmodernisering

Du må gerne lave en køkkenmodernisering i din lejebolig, men det er en god ide at spørge din udlejer inden. Hvis du overholder bygningens reglement og du kan vise det nye køkken vil forbedre køkkenet, må du gerne gøre det. Modsiger udlejer dig, kan du indbringe sagde for huslejenævnet. Hvis du laver en total køkkenrenovering, så skal du søge om tilladelse hos kommune til det.

Køkkenudskiftning

Du må gerne udskifte køkkenet i din lejebolig. Det er en god ide at aftale det med udlejer inden, da de kan kræve boligen i samme ved fraflytning som ved indflytning. Du kommer til selv at stå for betalingen, og det er også dig som skal sørger for at arbejdet kommer til at se. Du kan dog få godtgørelse ved fraflytning, hvis du forinden har aftalt med lejer, at du vil lave en udskiftning af køkkenet inklusiv hårde hvidevarer. Derudover skal du også fortælle udlejer, hvor meget du forventer udskiftningen forventer at koste. Den eneste grund til at udlejer må afvise at du vil lave en udskiftning er, hvis det bliver vurderet at kvaliteten vil blive forringet.

Kabelforbindelse 

Kakkelovn 

En kakkelovn er en rumopvarmer som minder om en brændeovn, der er beklædt med kakler.

Kakkelovn og kamin 

Kakkelovnsfradrag 

Kamin 

Kapacitetsudvidelse 

Kedel 

Kedel- og kanalrensning 

Klagefrist 

Klagevejledning 

Klimastatanlæg 

Kloakbidrag 

Klubværelse 

Et klubværelse er når du lejer et værelse, hvor du deler bad og køkken med andre. Ved klubværelser bor din udlejer ikke under samme tag som dig.

Koblede vinduer 

Koblede vinduer er kittede sprossevinduer med et enkelt lag glas yderst og et forsatsvindue inderst, men i en moderne version. I denne version er den yderste vinduesramme og den inderste forsatsramme sammenkoblet på en ny og bedre måde.

Koldtvandsinstallation 

Kollektiv dekoder 

Komfur 

Et komfur er det du skal for at opvarme dine gryder, pander osv. Der sidder to elektriske spoler under induktionskomfurets glasplade, som varmer grejet op. Kogepladen tager imod varmen fra grejset, og virker derfor varm efter brug.

Kommet frem 

Kompenserende lejenedsættelse 

Konsulentbistand

Konsulentbistand er når du får råd og vejledning af en konsulent.

Kontorartikel 

Kontorleje 

Når du lejer et kontor, er der nogle fysiske krav du skal tage højde for. Højden til løftet bør ikke være lavere end 2,5 meter samt et gulvareal på minimum 7 m2. Derudover skal der være 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. person.

Kontraktvilkår 

Kortbølgeradiosignal 

Kreditforeningslån 

Kreditforeningslån er et lån, hvor der bliver optaget pant i fast ejendom. Et kreditforeningslån er det samme som et realkreditlån, da de begge er samme slags lån.

Kummeforsikring

En kummeforsikring også kaldt glas- og kummeforsikring dækker over de skader som der eksempelvis kan komme på håndvaske, toiletkummer, badekar osv. Nogle indboforsikringer har denne forsikring i sig, det er derfor en god ide, at du tjekker din indboforsikring inden du tegner en kummeforsikring.

Kurtage 

Kurtage er et gebyr som du betaler som kunde, når du handler med aktier eller obligationer. Kurtage kræves for gennemførelsen af værdipapirerne. Det er både hvis du skal købe eller sælge værdipapir.

Køkken 

Et køkken er det rum i din bolig, hvor du skal lave mad. Tit er der også et spisested ude i køkkenet. Er der ikke en væg mellem køkken og stue, bliver det kaldt et køkken-alrum.

Køleanlæg 

Køleskab 

Et køleskab er noget du benytter for at holde dine ting kolde. Et køleskab der bruges til mad skal gerne have en temperatur på omkring 3-5 grader C.

L

Leasing

– sale og lease back 

– vederlag 

[Legal uopsigelighed]

Lejeaftale 

– bortfald 

– indgåelse 

– ophør 

Lejebetaling

– betalingssted 

– forfaldsdag

- forsendelsesrisiko 

– istandsættelsesperiode 

– løbedage 

– modregning 

Lejedifference 

Lejeforhøjelse 

– krav 

– størrelse 

Lejeindtægt 

Lejeindtægt er huslejen samt betalingen for el, vand, varme og gas.

Lejemålets ophør

– brand

– salg 

Lejenedsættelse

– meddelelse 

Lejeniveau 

Udlejer skal sætte lejeniveauet ud fra de andre sammenlignelige lejemål i området. Det skal den, da lejen ikke må overstige lejeniveauet i området.

Lejeregulering, aftale om 

Lejerforening 

Lejerrettighed 

Lejers død

Hvis lejer dør, er det lejeres ægtefælle eller medlem af husstanden gennem de sidste to år, der har ret til at blive boende og overtage lejemålet. Boede lejer alene vil forpligtigelserne og rettighederne overtages af den/dem der bestyrer det.

Lejers forbedringsarbejde

Hvis du som lejer har lavet forbedringer i boligen, kan du få godtgørelse for det ved fraflytning. For at få godtgørelse kræver det, at du har lavet en skiftlig aftale med udlejer om forbedringerne og hvad det vil komme til at koste. Når forbedringerne er blevet lavet, skal der sendes en kopi af kvitteringer, som kan indsættes i lejekontrakten.

Lejers indskud

Lejers indskud består af et depositum, som typisk består af tre måneders husleje. Udlejer kan også kræve den første måneds husleje og de tre første måneders husleje i forudbetalt husleje.

Lejers misligholdelse 

Hvis lejer misligholder lejemålet, kan udlejer ophæve lejeforholdet. Det er du handler i strid med lejekontraktens indhold og med lejelovgivningen, da det er misligholdelse, hvis du ikke indordner dig efter dem. Alle former for misligholdelse kan fører til ophævelse af lejeforholdet.

Lejers modregningsadgang

Lejers ophævelse

Lejer kan ophæve sit lejemål i særlige tilfælde. Hvis du som lejer ophæver sit lejemål, må du gerne fraflytte øjeblikligt. Hermed skal du ikke vente på at opsigelsesperioden udløber. De mest hyppige grunde til lejer ophæver sit lejemål er:

 • Der ikke er aftalt, hvornår lejer skal overtage lejemålet og lejemålet ikke er blevet færdigbygget da lejeaftalen er blevet indgået
 • Hvis lejemålet er væsentlig mangelfuldt eller udlejer har handlet bedragerisk 
 • Hvis den gamle lejer ikke er fraflyttet lejemålet, hvor den nye lejer har indflytning, så må den nye lejer gerne ophæve lejemålet, hvis ikke vedkommende var informeret om det
 • Er brugen af lejemålet i strid med lovgivningen, offentlige skrifter eller lignede må lejer ophæve lejemålet

Lejers opsigelse 

Når du skal opsige dit lejemål, skal det ske skriftligt. Du har intet krav om, at du skal begrunde hvorfor du opsiger lejemålet. Sørg altid for at få en bekræftelse fra din udlejer, så du er sikker på der ikke kan opstå uoverensstemmelser.

Lejers opsigelsesvarsel

Reglen for lejers opsigelse er tre måneder for en bolig og en måned for et værelse. Hvis udlejer ønsker andre opsigelsesfrister skal det stå i kontrakten. Bor du i et tidsbegrænset lejemål behøver du ikke opsige dit lejemål, da dette vil ske automatisk.

Lejers reklamationsfrist

Lejers vedligeholdelsespligt

Lejetab

Lejlighedens stand ved fraflytning

Dit lejemål skal have samme stand ved fraflytning som ved indflytning. Det er blandt andet derfor man får udarbejdet en indflytningsrapport, så der er styr på hvilke mangler der var i lejemålet inden du flyttede ind, så udlejer ikke kan klantre dig skylde for de mangler. Dermed skal du kun fokusere på at udbedre de mangler, som du har lavet under dit lejemål.

Likviditetskrav

Loft

Loyalitetsprincip 

Lyddæmpning

Lægdommersystem

Løbedage

Lån af lejemål

Låse og nøgler

Lejetab 

Lejlighed 

En lejlighed er en del af en større bygning, som man kan bo i. En lejlighed er et beboelsessted, hvor der er et køkken og et bad. Når du bor i en lejelighed ejer du ikke boligen, men du betaler en husleje, som går til brugsretten af boligen.

Levealder 

Lighedsregel 

Lille småejendom 

Lejeloven 

Lejeloven er den lov der er gældende for leje af beboelseslejemål. I lejeloven er der både tale om leje af private udlejningsejendomme samt parcelhuske og ejerlejligheder. Derudover er der også love om blandede lejemål og klubværelser. Loven har ikke fokus på almene boliger, erhvervslejemål og sommerhuse.

Love om tilskud 

Lovlig anvendelse 

Lovliggørelse 

Lovlighed 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer 

Lov om privat byfornyelse 

Lovpligtigt eftersyn 

Lydisolering 

Lydisolering er isolering af lyd. Isoleringen skal gøre så lyden ikke kan bevæge sig fra et rum til et andet. Hvis lyden går fra et rum til et andet, er der utætheder i bygningens konstruktion.

Lønninger 

M

Malerbehandling

Mangel 

– afhjælpning 

– afslag 

– efterfølgende 

– erstatning 

– indflytning 

– krav på udbedring 

– lejeperioden 

Manglende vedligeholdelse

Som lejer kan du risikere at blive pålagt at betale for den manglende vedligeholdelse, hvis du ikke har overholdt vedligeholdelsespligten. Er det derimod en mangel i lejemålet, som udlejer har vedligeholdelsespligten for, skal du gøre din udlejer opmærksom på det. Ignorerer udlejer din forespørgsel, kan du føre det videre til huslejenævnet. Ender det i huslejenævnet, vil udlejer blevet givet en tidsfrist for, hvornår vedligeholdelsen skal være udført. Sker udførelsen ikke inde for denne periode, vil du være berettiget til en nedsættelse af din husleje.

Matrikelnummer 

Et matrikelnummer er et nummer som en fast ejendom har, for at man kan finde de forskellige ejendomme i matrikelregisteret.

Markedsleje

Markedsleje er den husleje du kan tage for dit lejemål, hvis det ikke er omfattet af lejelovens og boligreguleringslovens fastsættelse af en husleje.

Mediation 

Mediation kan være en form for konfliktløsning. Hvis I er to parter som ikke kan blive enige, kan det være en ide at få en tredjepart med indover. Mediatoren skal hjælpe jer med at finde frem til en løsning, som I kan være tilfredse med alle sammen.

Medlejers hæftelse 

Mere byrdefulde vilkår

– ugyldighed 

Midlertidigt fravær 

Som lejer må du gerne fremleje din lejlighed i maksimum to år, hvis du er midlertidigt fraværende. Det skal kræve en god grund som eksempelvis sygedom eller forretningsrejse.

Mindreårige børn 

Misforholdsleje

Misforholdsleje er, hvis udlejer har taget en for høj husleje fra lejer. Den del af huslejen som har været for høj, er det der bliver kaldt for misforholdsleje.

Misligholdelse 

– andre former

– anticiperet 

– betaling 

– lejers 

– tidsmæssig udstrækning

– udlejers 

– væsentlighed 

Modregning 

– Ikke konneks 

– konneksitet 

– lejers adgang 

– likviditetskrav 

– modkravs klarhed

Målerafgift

Maskinvaskeri 

Modregning 

Morarente 

En morarente er den rente du skal betale, hvis du ikke har betalt fordringen til tiden. Morarente er en kompensation for, at du ikke har betalt til tiden.

Målerpasning 

N

Nedrivning

Hvis dit lejemål skal nedrives, er du nødt til at flytte. Skal der udlejes igen efter genopførelsen, skal din udlejer tilbyde dig, at du efter genopførelsen kan få lov at leje en bolig igen. Ønsker udlejer selv at bo der efter genopførelsen, er vedkommende afskåret fra at bruge opsigelsesreglen om nedrivning.

Nettoprisindeks 

Nettoprisindeks 

Nettoprisindeks er forbrugerprisudviklingen uden ændringer i afgifter og tilskud. Det bliver opgjort ud fra de faktiske forbrugerpriser. Der er så vidt muligt blevet fratrukket indirekte skatter og så er der blevet tillagt tilskud til generel nedsættelse af prisen.

Normtal 

Nova

Nybyggeri 

Nyistandsættels

– klausul 

Nyopført ejendom 

Nyt for gammelt

Nævnets status

Nævnsformand

En nævnsformand er den person, som er formand i nævnet. Det er den person som skal tage teten, og er ham der skal sikre der er god dynamik i gruppen. Formanden skal selv vide en masse om det som nævnet handler om, da det er den person skal være sikker på den endelige beslutning der bliver truffet, er den rigtige beslutning.

Nævnskompetence

Nævnsmedlem

– inhabilitet 

Nødvendig driftsudgift

Naturgasfyr 

Et naturgasfyr er bliver brugt til at varme din bolig op. Det foregår på den måde, at naturgassen gennem et rør bliver ført ind i gasfyrets brænder. Herinde bliver det antændt, så det kan levere varme til radiatorer og gulvvarme.

Nedrivning 

Nedslag i lejen 

Som lejer kan du få nedslag i lejen, hvis du finder ud af at boligen har nogen mangler, som forringer den lejede værdi for dig. Det skal være en stor mangel der er tale om. Det kan eksempelvis være at der er tale om et rum, som du ikke kan benytte, da det er fyldt med mangler.

Nedslidning 

Nedsættelse 

Nedsættelsesperiode 

Negativ saldo 

Nettoprisindeksregulering 

Niveaue for det lejedes værdi 

Normtal 

Nyindrettet beboelseslejlighed 

Nyindrettet enkeltværelse 

Nyindrettet tagetage 

Nyinstallation 

Nyopført ejendom 

Nyt budget 

Nødvendig driftsudgift 

O

Officialmaksimen 

Officialmaksime betyder, at en myndighed selv skal sørge for at oplyse en sag tilstrækkeligt, så der kan træffes en afgørelse.

Officialprincippet

Officialprincippet er, når myndighederne skal oplyse en sag tilstrækkeligt inden afgørelsen skal ske. Grunden til man benytter officialprincippet er for at sikre, at der træffes de rigtige afgørelse. Hvis ikke der er styr på officialprincippet kan du risikere at din sag bliver lagt til siden, og må genoptages på senere tidspunkt, så man kan få undersøgt de manglende oplysninger.

Ombygning 

Omgåelse 

Omkostningsbestemt leje 

– accept

– administration 

– afkald, forhøjelse 

– afkast 

– beregning 

– berigtigelse

– boligprocent 

– budgetperiode

– det lejedes værdi 

– efterbetaling 

– ejendomsinspektør

– ejendomsregnskab 

– enkeltværelse

– erhvervslejemål 

– fejl 

– forbedring

– forbrug 

– fordeling 

– forenklet varsling 

– forhøjelse 

– forsikring 

– fredet ejendom 

– fremleje 

– garage 

– grundejerforening 

– henlæggelse til fornyelse 

– indsigelse 

– indsigelsesadgang 

– intern omkostning 

– interval 

– lejeforhøjelsens størrelse 

– lejeindtægt 

– lejetab 

– nedsættelse 

– normtal 

– nødvendig driftsudgift 

– opkrævning 

– parkeringskælder 

– parkeringsplads 

– refusion 

– renholdelse 

– revisor 

– sammenligningsbudget 

– selvforsikring 

– serviceabonnement 

– specifikation 

– splitbudget 

– stadeplads 

– tilbagebetaling 

– tomgangsleje 

– ufravigelighed 

– ugyldighed 

– uopsigelighed 

– varsling 

– vicevært 3

Opgørelse af forbedringsudgift

Hvis du laver forbedringsudgifter, er det en god ide at du lave en opgørelse over dem. Nogle forbedringsudgifter kan du få fradrag for, hvis du har en opgørelse over den skattepligtige indkomst.

Opgørelse af skatteforhøjelse

Ophævelse

– betalingsmisligholdelse 

– betingelser 

– chikane 

– erstatning 

– fareforvoldelse 

– formalia 

– fraflytning i utide 

– husdyrhold

– husordensovertrædelse

– hærværk 

– lejers 

– meddelelse

– overladelse af brugsret

– påkrav 

– påkravsfrist 

– påkravsgebyr 

– restancestørrelse 

– seksuelt overgreb 

– støj 

– uretmæssig brug 

– vanrøgt 

– vold 

– væsentlighed 

Ophævelsesmeddelelse

En ophævelsesmeddelelse er en meddelelse du sender til din lejer, hvis du ønsker at udsætte lejer. Meddelelsen skal ske inden lejer har betalt, da den ellers ikke er gældende. Før du kan sende en ophævelsesmeddelelse, skal der være sendt en påkravsskrivelse afsted.

Ophør af lejeaftale 

Udlejer kan ophæve en lejekontrakt, hvis lejer misligholder sine forpligtigelser. Det kan eksempelvis være, hvis lejer ikke betaler husleje. Udlejer må ikke ophæve lejemålet før der har været sendt en rykker ud om manglende betaling, hvorefter lejer har 14 dage til at betale.

Opkrævning af lejeforhøjelse 

Hvis udlejer kræver lejeforhøjelse, skal de ske med en varsel på tre måneder. Det skal være en skriftlig varsel, hvor der er klare oplysninger om, hvor meget lejen vil komme til at stige. Derudover skal der også være en begrundelse for lejestigningen, og lejer gøres opmærksom på, at vedkommende har en indsigelsesfrist på seks uger.

Oplysning ved fravigelse 

Opretholdelse af forbedring

Opsigelse

– arbejder- eller funktionærbolig 

– beboerrepræsentant 

– del af lejemål 

– del af udlejers bolig 

– egen brug 

- ejendomsfunktionær 

– ejerlejlighed 

– erstatningslejlighed 

– formkrav 

– fremkomst 

– genudlejning 

– husordensovertrædelse

– indsigelse 

– indsigelsesadgang 

– lejers 

– nedrivning 

– ombygning 

– sameje 

– tidsbestemt aftale 

– tilbagekaldelse 

– tilbud om andet lejemål 

– udlejers 

– udlejers genudlejningspligt 

– vicevært

– vægtig grund 

– værelse

Opsigelsesvarsel 

– forkert 

– forkortet 

– forlænget 

– fraflytning før udløb 

– konkurs 

– lejebetaling i opsigelsesperioden 

– lejers 

– længde 

– udlejers 

Opsættende virkning

Opvarmning af lejemål

Hvis du bor i et lejemål som udlejes af et boligselskab, kan du oftest ikke selv bestemme over opvarmningen af lejemålet. Dermed er du nødt til at acceptere hvornår boligselskabet tænder og slukker for varmen.

Er det gennem en privatejet kan udgifterne til varme ikke indgå i din husleje. Den kan ikke indgår, da der skal fremsende en forbrugerregnskabsseddel til dig med de afholdte udgifter og indbetalte acontobeløb. I lejekontrakten skal i derfor skrive hvornår regnskabsåret begynder, skrive hvem af jer som står for betalingen samt skrive hvordan lejemålet bliver opvarmet.

Opvarmning af vand 

Opvarmning af vand må ikke indgå i huslejen. Hvis det er en bolig der er forbeholdt uddannelsessøgende eller lignede, må det gerne indgå som en del af husleje, ellers bliver det oftest betalt gennem aconto.

Overladelse af brugsret

Overtagelse

Overtagelsesstand 

Overtagelsesstanden betyder, at lejemålet skal være rengjort, ruderne skal være hele og så skal de udvendige døre have en brugelig lås med tilhørende nøgler. Er dette ikke overholdt kan lejer foretage visse handlinger, da det er i overskridelse med lejeloven. Lejer kan tage sagen i boligretten, hvor de tager en afgørelse af sagen, hvis I ikke kan blive enige om en løsning inden. Du skal som udlejer være opmærksom på, at du ikke kan forlange at lejer aflevere boligen i bedre stand ved fraflytning end hvordan lejer fik den udleveret.

P

parkeringsareal

Parkeringskælder 

Parkeringsplads 

Nogle lejemåle har parkeringspladser til rådighed. I nogle lejemål er det gratis at benytte dem, andre steder skal du betale for at have en bestemt plads.

Partsobligationslejlighed

En partsobligationslejlighed er, at ejeren sikre sig rette til at bo i lejligheden. Som ejer af en  partsobligationslejlighed køber du ikke en andel men en obligation, da der ikke bliver hæftet for beboeren. Derudover får ejer 5% forrentning af obligationens nominelle værdi. Det bliver anvendt i forskellige byggerier rundt omkring i Danmark.

Passende forrentning 

Passivitet 

Passivitet er, hvis en part har været passiv, selvom der har været mulighed for at reagere, og dermed ikke har reageret hurtigt nok.

Pengeinstitutreglen

Pengeskyldsreglen 

Pensionat

Personlig brug

Personskifte

Personskifte er, når du overdrager rettigheder og forpligtigelser. Det betyder, at man udbytter en person med en anden person.

PBS-gebyr

Et PBS-gebyr er en driftsudgift, som er en del af budgettets administrationsomkostninger. Du skal som lejer derfor være ops på, at det ikke er en omkostning for dig. Hvis dit PBS-gebyr bliver betalt særskilt, har du mulighed for at få pengene tilbage fra de sidste tre år inklusiv renter. Det kan lade sig gøre, da der er en tre års forældelse.

Plejehjem

Et plejehjem er et sted for ældre mennesker, som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover skal de have brug for hjælp og støtte døgnet rundt. Det kan være svært at sige, hvad det koster at bo på et plejehjem. Prisen afhænger af selve stedet, men det kommer også an på de personlige ydelser som man har brug for udover. Prisen kan varier fra alt mellem 5.000 kr. til 20.000 kr. 

Pligtig pengeydelse

Porto 

Portrum

Porttelefon 

En porttelefon er det samme som en dørtelefon. Det er her du skal snakke med personen oppe i boligen, så de kan kontrollere hvem der kommer ind i bygningen, der skal være med til at skabe en større tryghed.

Porttelefonanlæg 

Et porttelefonanlæg er det samme som en dørtelefon. Den kan aflåse indgange, så man kan sikre det kun er beboere og besøgende som kan komme ind i bygningen.

Postkasseanlæg 

Et postkasseanlæg er her, hvor lejlighedskomplekset postkasser er samlet. Det er her du vil modtage din post.

Prioritetsstilling

Prioriteringsudgifter 

Prioritetslån 

Et prioritetslån er en banklån, hvor der tages pant i din bolig. Det fungerer ligesom en kassekredit, da du kun skal betale renter af det lånebeløb, som der ikke står på kontoen.

Prioritetsydelser 

Prioritetsydelser er det afdrag du har i din bolig, hvor der kommer renter og bidrag på lånet du har i boligen.

Pristalsregulering 

Privat plejebolig 

En privat plejebolig er næsten det samme som et almindeligt plejehjem. Forskellen er, at en privat plejebolig fokuser mere på brugerorienterede og procesmæssige kvalitetsforhold.

Privat tilskud

Processuel succession 

Programforsyning 

Projektleasing

Præceptivitet 

Præceptivitet betyder, at der er lavet en retsregel som der ikke kan fraviges fra. Man benytter oftest præceptivitet, når man skal beskytte den svage part i retsforholdet.

Prøvelse

Pudsreparation

Påkrav

– forsendelsesrisiko 

– fremkomsttidspunkt 

Påkravsfrist

En påkravsfrist er den dato, hvor der senest skal være betalt på. Er påkravsfristen på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, bliver fristen udskudt til den efterfølgende hverdag.

Påkravsgebyr

Et påkravsgebyr er, når du sender et lejepåkrav, hvor du pålægger et rykkergebyr også kaldet påkravsgebyr.

Påkravsskrivelse 

Påmindelse 

Q

Quorum

R

Rabat

Realitetsprøvelse

Realrenteafgift

En realrenteafgift er en afgift som du betaler til staten. Det er en afgift som skal dække renteafkastet af pension kapitaler, som ligger ud over inflationen. De første 3,5% er afgiftsfrit.

Refusion, vedligeholdelseskonti

Regulerede lejemål

Regulering, deposita mv.

Reguleringsaftale, leje

Reklamation, fraflytning 

Reklamationsfrist

– forlængelse 

– lejers 

– suspension 

– udlejers 

Rengøring/renholdelse

Rente

Rente er noget du skal tilbagebetale på eksempelvis et lån. Det er en procentdel af kapitalen, som skal tilbagebetales. Du skal betale renter, da udlåneren giver dig råderet over kapitalen i en periode, og det er derfor en form for kompensation for råderetten.

Restancestørrelse, betalingsmisligholdelse

Restejendom

En restejendom er de ejerlejligheder der findes i en bebyggelse, som aldrig har været solgt.

Retablering

Retableringspligt

Retlig mangel

– efterfølgende 

Retskraft

Retskraft betyder, når en retsafgørelse er binende for begge parter i sagen. Der kan ikke ændres ved appel eller genoptagelse. Hvis der er brug for en ændring, kræver det en særlig tilladelse.

Retsvirkning, fremleje 

Revisor

Rimelig grund, fremleje 

Rimelig leje 

Rygning

Råderetsarbejde 

Råderetsarbejde er når du laver ændringer eller forbedringer i din bolig. Du skal selv betale for arbejdet, og dermed råder du selv over det arbejde der skal udføres.

Rådighedsindskrænkning

Radiator 

En radiator er et varmeapparat, som du kan bruge til at opvarme et rum. Det sker ved hjælp af el, damp eller varmt vand.

Radiatorventil 

En radiatorventil er en ventil, som åbner og lukker for vandet til radiatoren og til termostatstyrede ventiler. Radioventilen består af to elementer: ventil og termostat. Den mængde vand som strømmer gennem ventilen til radiatoren, bliver bestemt af afstanden mellem ventilsæde og ventilkeglen. Derudover er der en ventilkegle som kan mærke rumtemperaturændringerne, der bliver styret af termostaten.

Realitetsindsigelse 

Redegørelse 

Refusion 

Reklameplads 

Rengøring 

Der er ikke nogle regler omkring, hvem der står for rengøringen i lejemålet. Det er noget I må finde ud af indbyrdes. Dog er det udlejer der skal sørger for, at der er blevet rengjort inden lejer flytter ind.

Renholdelse 

Renovation 

Renovationslift 

Renteudgift 

Reparation af driftsmiddel 

Retsforfølgning 

Retskraft 

Retskraft er den binende retsafgørelse. Der kan ikke blive ændret ved appel eller genoptagelse uden særlig tilladelse, så snart det er trådt i retskraft.

Revision 

Rimelig 

Rimelig ydelse 

Ringeanlæg 

Et ringeanlæg er det samme som en dørklokken. Det er her du skal ringe på, når du vil besøge nogen som bor i en opgang, så de kan lukke dig ind.

Rottebekæmpelse 

Rottebekæmpelsesgebyr 

Rumændring 

Rydning af lofter 

Råderetsarbejder 

Rådgivning 

S

Sagsanlæg mod nævn

Sagsbehandling, nævn

Sagsbehandlingsfejl

Sagsindbringelse, lejenedsættelse 

Sale og lease back

Sameje 

Sameje betyder, når du alene eller sammen med andre ejer et aktiv. Det har ingen betydning hvilken relation I har til hinanden, hvis I ejer et aktiv sammen, så hedder det sameje.

Samejelignende forhold 

Samlet bebyggelse 

Samlevende 

Samlivsophør

Samlivsophør er, når du og du samlevers forhold går i opløsning. Står I begge på lejekontrakten har I begge ret til at blive boende i lejemålet. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem af jer, som skal blive boende, er I nødt til at lade domstolene beslutte det for jer.

Sammenkoblet enhed 

Sammenligning

Sammenligningsbudget 

Sammenligningslejemål

Et sammenligningslejemål er noget du kan benytte dig af, når du skal fastsætte din husleje. Hermed kan du bevise, at huslejen ikke afviger fra de andre huslejer i området og dermed undgå at ende i huslejenævnet, hvis lejer skulle mene huslejen var fastsat for højt.

Sammensatte kontraktforhold 

Samvurderede ejendomme 

Sanering 

Sanering betyder, at man gør noget sundt eller man ordner det. Det kan eksempelvis være når en gammel bygning bliver erstattet af en ny.

Seksuelt overgreb 

Separation 

Serviceabonnement 

Shop-i-shop 

Sikkerhedsstillelse

Skader 

Skadevirkning

Skatte- og afgiftsforhøjelse 

– beregning 

– forbrug 

– fordeling 

– forhøjelse 

– indsigelse 

– nedsættelse 

– opgørelse 

– specifikation 

– uopsigelighed

– varsling 

Skillevægsarbejde 

Skilsmisse

Hvis der er tale om en skilsmisse, så bestemmer I selv, hvem der skal blive boende. Dette gælder også, hvis det kun er den ene af jer, som på lejekontrakten står som lejer. Kan I ikke blive enige skal det blive afgjort ved en dom. Her kan I benytte bodelingen, hvor de vil tage stilling til, hvem af jer som skal blive boende. Det har dog nogle omkostninger, som I skal være opmærksomme på.

Skraldesugningsanlæg

Skriftlighed 

Skyggebudget

Skyldnerskifte

Et skyldnerskifte er, hvor der indtræder en ny skyldner i et skyldforhold. Dermed bliver alle rettighederne og forpligtigelser i skyldforholdet overtaget, det gælder også gæld. Når det skal ske uden hjemmel i lov, skal skyldnerskiftet accepteres af fordringshaverne.

Slid og ælde

Slid og ælde er et juridisk sprogbrug som betyder, at der kommer skader eller mangler i boligen, hvor skyldes hverken kan pålægges lejer eller udlejer. Den der står for betaling af slid og ælde er den af jer, som står for vedligeholdelsespligten.

Småhus 

– det lejedes værdi 

– interval 

– lejenedsættelse 

– opkrævning 

– sammenligning 

– sammenligningslejemål 

– skyggebudget 

– tilbagebetaling 

– uopsigelighed 

– varsling 

Sommerhus 

Sparet vedligeholdelse 

Sparet vedligeholdelse er et udtryk for den værdi, som ikke længere skal vedligeholdelses. Et eksempel kan være et køkken, der ikke længere behøver vedligeholdelse. Derfor kan du som udlejer ikke kræve at det indgår i lejeforhøjelsen, og du skal i stedet tage kræve det ved den udvendige vedligeholdelseskonto.

Specifikation, varsling

Splitbudget 

Stadeplads

Stadeplads er et 4x4 meter areal, hvor du kan sælge dine ting.

Standardaftale

Statstilskud

Hvis du lejer en bolig, kan du få statsstøtte. Det kan du få gennem noget som hedder boligstøtte, som er tænkt som et tilskud til huslejen. For at du kan få boligstøtte kræver det at boligen har eget køkken og at du bor der fast.

Stillads

Strafgebyr

Straksudlejningsgebyr

Udlejer kan kræve et straksudlejningsgebyr, hvis lejer opsiger lejemålet med en mindre opsigelsesvarsel end aftalt.

Støj 

Succession

Succession, lejer 

Succession, udlejer

Suspension af reklamationsfrist

Svarfrist

Synsrapport

Sædvanlig beregningsregel

Særforbedring

Sanitet 

Sanitet betyder god hygiejne. Hvis du sikre dig gode sanitetsforhold, kan du være med til at forbygge sygedomme, så levestandarten bliver højnet. God sanitet indebærer eksempelvis at vakse hænder med sæbe, skylle ud i toilettet og meget mere.

Selvejende institution 

Selvforsikring 

Selvforsikring er en risikostyringsmetode. Her afsætter du selv et bestemt beløb for at kunne kompensere for mulige fremtidige tab. Det er en metode du kan benytte i stedet for en forsikring, hvor du betaler et forsikringsselskab.

Serviceabonnement 

Signalleveringsafgift 

Skadedyr 

Opdager du skadedyr i din bolig, skal du kontakte din udlejer hurtigst muligt. Efter du har kontaktet din udlejer, er det typisk udlejers ansvar at få dem fjernet og betale for omkostningerne. Det er udlejeres ansvar, da det hører under under udlejeres vedligeholdelsespligt. Som lejer kan du kun komme til at betale, hvis du har handlet uansvarligt, som har medvirket til at skadedyrene er kommet. Bliver der bliver forvoldt skade på dit indbo af skadedyrene, er det ikke udlejers ansvar. Her skal du melde det til dit forsikringsselskab, som vil behandle sagen omkring skaden på dit indbo.

Skarnsrum 

Skatter 

Skorstensfejning 

Hvis det er dig selv som lejer, der søger for at leverer varmen til boligen, så har du som udgangspunkt selv forpligtelsen til udgifterne. Er det derimod et fyr som skal opvarme bygningen du bor i, er det som udgangspunkt din udlejer, der er forpligtet til at betale udgifterne ved skorstensfejning.

Skriftlighedskrav 

Skyggebudget 

Et skyggebudget er et budget der laves efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Det laves hvis der ikke findes et sammenligneligt lejemål, og man skal have noget at sammenligne huslejen ud fra. For at der kan ske i nedsættelse i huslejen, skal lejen være mindst 10-15% højere.

Skøn 

Et skøn er en slags vurderingen. I eksempelvis en forvaltningsret sag, ses det at en forvaltning vurderer bestemmelsen, det vil sige at de skønner beslutningen.

Småhus 

Et småhus er en ejendom som har mindre end 7 beboelse lejligheder. Husleje i et småhus bliver reguleret efter småhuskapitlet i boligreguleringsloven for husregulering for mindre ejendomme.

Småredskab 

Snerydning 

Som udgangspunkt er det altid udlejer der har ansvaret for at rydde for sne. Det kan godt være lejers job, hvis det står i lejekontrakten. Hvis ikke det står i lejekontrakten, står udlejer for det. Som udlejer skal du være opmærksom på, at lige meget hvem af jer, som har ansvaret for at rydde for sne, står du for erstatningskrav, hvis en person der skulle ende med at komme til skade.

Specifikation 

Spise-op-domme 

Splitbudget 

Stadeplads 

Startleje 

Statstilskud 

Statstilskud er støtte som staten kan tilbyde dig. Du kan eksempelvis søge boligstøtte, som skal være med til at støtte dig økumenisk.

Stedsevarende 

Stor småejendom 

En stor småejendom er ejendomme som har mere end 6 beboelseslejemål.

Strengreguleringsventil 

Et strengreguleringsventil er noget som bliver monteret på større varmeanlæg som eksempelvis det der forsyner en opgang i en ejendom. Her bliver det monteret på enkelte strenge i forbindelse af anlægget skal indreguleres. Strengreguleringsventilen skal være med til at regulerer differenstrykket, begrænsning af max vandtryk og lignende.

Støjisolering 

Hvis du synes der er for meget larm fra din nabo, kan opsætte noget lydisolering, og det kan du gøre via en forsatsvæg. En forsatsvæg er en væg, som du sætter udenpå den gamle.  Du må ikke trykke isoleringen sammen, og for at lyde skal forblive ude bedst muligt, skal der være mindst 10 cm mellem den gamle og den nye væg.

Størrelse af en forventet lejeforhøjelse 

Svamp- og husbukkeforsikring 

Syn og skøn

Syn og skøn er, når en uvildig sagkyndig person vurderer en sag, når du er blevet uenig med en anden person. Det kan eksempelvis være en håndværker som du ikke kan blive enig med i forhold til udførelse af arbejdet.

Sædvanlig installation 

Særlig brugsrettighed og udlejers forbedring 

T

Tab 

Tagetage

Talsmandsordning

En talmandsordning går ud på, at flertallet af lejere i de her slags ejendomme har samme beføjelser som beboerrepræsentationen, der findes i andre ejendomme. Lejerene skal ved hjælp af flertallet vælge en talsmand. Denne talsmand skal udvise den kompetence som der er tillagt lejerflertallet.

Talsmænd

En talsmand er ansat til at repræsentere en gruppe, virksomhed, organisation eller lignende. De udtaler sig på vegne af dem de repræsenterer.

Telefax 

Temperaturregulering

Termorude, udskiftning 

Tidsbegrænset lejeaftale 

– begrundet i udlejers forhold

Hvorvidt en tidsbegrænsning er gyldig vil altid afhænge af udlejers forhold. Den begrundelse som udlejer har noteret i lejekontraktens §11, skal derfor give en gyldig årsag til at lejeaftalen har fået en slutdato. Det vil altid afhænge af situationen og den enkelte udlejer, om forholdene er gyldige årsager. Du kan læse mere om typiske gyldige og ugyldige forhold som årsag til en tidsbegrænset lejeaftale her.

– forlængelse 

En tidsbegrænset lejeaftale kan sagtens blive forlænget, hvis udlejer og lejer bliver enige om dette. Det kræver blot at man har en gyldig og fornuftig årsag til at forlænge lejeaftalen for lejeforholdet. Alt man skal gøre er at erstatte den oprindelige tidsbegrænsede lejekontrakt med en ny kontrakt. Du kan læse mere om forlængelse af en tidsbegrænset lejeaftale her.

– lejers forbliven 

Det er rent faktisk udlejers ansvar at lejer flytter ud når en tidsbegrænset lejeaftale slutter. Hvis lejer forbliver efter lejeaftalens slutdato, kan aftalen nemlig risikere at gå fra at være tidsbegrænset til at blive ubegrænset. Det er vigtigt at udlejer varsler lejer når lejemålet skal til at slutte, og at udlejer tilmed har dokumentation på dette. Du kan læse mere om lejers forbliven i tidsbegrænsede lejemål her.

– mere byrdefulde vilkår 

Der er adskillige vilkår som er byrdefulde nok til at gælde som gyldige årsager til tidsbegrænsning. Hvis udlejer eksempelvis vil lide et stort økonomisk tab ved at sælge et lejemål på det givne tidspunkt, eller hvis udlejer skal udsationernes i en begrænset periode. Du kan læse om øvrige byrdefulde vilkår, som årsag til tidsbegrænsning i lejeaftaler, her.

– opsigelse 

Hvis udlejer og lejer har skrevet under på en gyldigt tidsbegrænset lejekontrakt, er lejeaftalen i princippet uopsigelig. Det betyder at hverken udlejer eller lejer kan opsige lejemålet før slutdatoen hvor tidsbegrænsningen ophører. Hvis begge parter bliver enige om en eventuel opsigelse, er opsigelsen altid gyldig. Hvis enten udlejer eller lejer er imod opsigelsen, skal den dog efterprøves ved en domstol som vil tage højde for situationen og vurdere opsigelses-grundlaget individuelt. Du kan læse mere op opsigelse af en tidsbegrænset lejeaftale her.

- tilsidesættelse af tidsbegrænsning 

En tidsbegrænsning i en lejeaftale kan blive tilsidesat hvis udlejer og lejer bliver enige om dette. Hvis begge parter ikke når til enighed, vil anmodningen om tilsidesættelse skulle testes ved en domstol. Hvis det er lejer som vil have tidsbegrænsningen tilsidesat kræver det at lejer ikke forholder sig passivt til lejeaftalen næsten er udløbet. Ved en eventuel retssag vil man tage højde for hvorvidt udlejers årsag til tidsbegrænsningen er gyldig. Du kan læse mere om tilsidesættelse af tidsbegrænsning her.

Tidligere erhvervslokale 

Tilbagebetaling

Tilbagekaldelse af opsigelse

Du kan ikke tilbagekalde din opsigelse medmindre din udlejer giver dig lov til det. Du må gerne blive boende i lejemålet indtil lejeaftalen udløber, men derefter er du nødt til at flytte ud, hvis ikke lejer er gået med til tilbagekaldelsen af opsigelsen.

Tilbud om andet lejemål 

Tilbud, driftsomkostning 

Tilbygning

En tilbygning er en forlængelse af dit hus grundareal. Når du skal lave en tilbygning, er du nødt til at grave noget af grunden på, så der kan komme nyt fundament på. Derefter bliver den nye bygning bygget i forbindelse med din nuværende bolig.

Tilsidesættelse af tidsbegrænsning

Hvis man som lejer ikke mener at en tidsbegrænsning er tilstrækkeligt begrundet i sin lejekontrakt, kan man i nogle tilfælde få den tilsidesat. Dette kræver at man reagerer i tide, og ikke venter til ens kontrakt næsten er udløbet. Hvis ikke udlejer går med til at tilsidesætte tidsbegrænsningen, skal sagen oftest prøves ved en domstol hvilket kræver tid og penge. Om tilsidesættelsen bliver godkendt vil altid afhænge af situationen, og gyldigheden af den årsag til tidsbegrænsningen som udlejer har indskrevet i §11.

Du kan læse mere om tilsidesættelse af tidsbegrænsning her.

Tinglysning 

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over dine ejendele, eksempelvis din bolig. Du skal altid tinglyse dit skøde, når du investerer i fast ejendom. Det skal du for at sikre, at det kun er dig som har rettighederne over din bolig.

Tjenestebolig

En tjenestebolig er en bolig, som din arbejdsplads tilbyder. Du kan bo i den så længe du er ansat i virksomheden, og så snart din ansættelse ophører har du pligt til at fraflytte.

Tomgangsleje

Tomgangsleje er når der står tomme almene ældreboliger, som kommunen eller religionen har pligt til at afholde udgifterne på.

Totaløkonomisk rentabel energiforbedring 

Trappeleje

– forhøjelse 

– fremhævelse 

Transport-, bygnings- og boligministeriet

Tvangsauktion 

Tvangsauktion er når din faste ejendom eller løsøre bliver tunget på offentlig auktion. Kreditroer har gjort udlæg eller pant i din faste ejendom eller løsøret, hvorfor en fodgeret afholder tvangsauktion.

Tvistenævn 

Tv-signal 

Typeformular

Teknikerhonorar 

Teknisk bistand 

Telefon 

Telefoni 

Tele- og datanet 

Telestyrelsesgebyr 

Termorude

En termorude er en rude, der består af minimum to lag glas. Glaslagene er sidder tæt omkring er afstandsprofil og er forseglet tæt med en fuge, så der ikke kan komme luft ind.

Termostatventil 

En termostatventil er en ventil der sidder på en radiator. Den søger for at bestemme den mænge vand der kommer igennem. Ved at bestemme mængden af vandet søger den for, at der er den temperatur som ønskes i rummet.

Termovindue 

Tilbagebetaling 

Tilbagebetalingskrav 

Tilbygning 

Tilskud fra det offentlige 

Tilslutningsafgift 

Tilslutningsagtigt skal du betale, hvis din ejendom skal tilsluttes et kloaksystem. En tilslutningsagtig er den pris som der bliver sat af kloakeringsprincippet spildevandsplanen. Prisen er forskellig i forhold til om det er en ejendom som er beliggende i fælles- og separat kloakerede områder, end om det er beliggende i et spildevandskloakområde, hvor der her skal nederives tag- og overfladevand.

Tilsynshonorar 

Tinglysningsafgift

Tomgang 

Totaløkonomisk rentabel energiforbedring 

Traktor 

Transmission 

Trappeleje 

Trappeleje betyder, at den husleje du skal betale stiger hvert år. Det er enten et bestemt beløb eller en bestemt procentsats, som det siger med på en bestemt dato hvert år.

Trappevask

Som udlejer kan du kun kræve betaling for trappevask af lejer, hvis det sker gennem husleje. Hvis det forventes at lejer skal stå for trappevask, skal der være en regel om hvor ofte det skal ske, og hvilke trapper der er tale om. Her skal de specificere om det er trapperne i hele opgangen eller om det kun er nærmeste trappe til lejemålet.

Tre års reglen 

Tryksag 

Trådløse internenet 

TV-antenneforsikring

Tvist 

Tv-program 

Typeformular A, 8. udgave

Typeformular A, 9. udgave 

Tætningsliste 

En tætningsliste er listen som sidder mellem rammen og karmmen på et vindue eller en dør. Tætningslisten skal have fleksible egenskaber, da den skal kunne dæmme op for forskydninger, udvidelser og sammentrækninger.

U

Udlejers adgang til det lejede 

Udlejer kan få adgang til sit lejemål, hvis forholdet kræver det. Det kan eksempelvis være at der er sket en vandskade, som kan gøre skade på ejendommen.

Udlejers genudlejningspligt

Udlejer kan genudleje, hvis lejer ønsker fraflytning inden opsigelsesvarslet er gået.

Udlejers krav ved fraflytning 

Når du som lejer skal fraflytte kan din udlejer kræve, at der bliver normalistandsat. En normalistandsættelse betyder, at du skal tapetsering vægge, lofter og træværk, hvidtning, male og lakering af gulve.

Udlejers misligholdelse

Udlejeres misligholdelse er, hvis udlejer handler i strid med lejekontraktens indhold eller med lovgivningen. Hvis det sker og lejer ikke længere ønsker bo i lejemålet, må lejer gerne ophæve lejeforholdet, da der er sket misligholdelse.

Udlejers opsigelse

Udlejer kan opsige lejer, hvis det er en beboelseslejlighed i et hus, hvor der er 2 beboelseslejligheder, hvor udlejer bor i det ene af de to lejligheder. Hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet, og ikke har andre ejer- eller lejerboliger da lejekontrakten er blev lavet. Eller hvis lejer ikke overholder reglen om god skik og orden eller husordenen som er i foreningen.

Udlejers opsigelsesvarsel

Der er nogle forskellige opsigelsesvarsler an på hvordan lejemålet er:

 • Udlejningen af et enkelt værelses som hører til udlejers bolig, er varsel 1 måned.
 • En beboelse lejlighed i et hus, hvor det har 2 beboelseslejligheder og udlejer bor i det ene, er varsel 1 år.
 • Ejerlejlighed eller en andelsbolig, hvor udlejer selv vil bo i boligen er varsel 1 år. Det kræver dog udlejer ikke har andre lejer- eller ejerboliger da kontrakten blev lavet.
 • Lejer ikke kan finde ud af at overholde god skik og orden eller hvis lejer ikke overholder husreglerne i ejendomme, så er varsel på 3 måneder.

Udlejers pligter

Udlejer har nogle pligter at stå for, udlejer står nemlig for at vedligeholde den udvendige del af ejendommen. Det indebærer eksempelvis vinduer, opgangen, faldstammer osv.

Udlejers vedligeholdelsespligt

– misligholdelsesbeføjelse, lejers 

Udskiftning af køkken

I følge lejeloven må du gerne lave justeringer i dit lejemål. Det gælder både store som små justeringer. Et eksempel er at du gerne må opsætte et nyt køkken. Du bestemmer selv hvad der skal ændres, du skal bare selv financierer arbejdet og søger for at det bliver udført.

Udskiftning af vinduer

Du må gerne udskifte vinduerne i din lejebolig. Du står selv stå for betalingen, og du skal selv sørger for at arbejdet bliver gjort.

Udtrykkelig fravigelse

Udvendig vedligeholdelse 

Udvendig vedligeholdelse indebærer alt det som den indvendige vedligeholdelse ikke indebærer. Om det er lejer eller udlejer der står for vedligeholdelsen afhænger af, om boligreguleringsloven er gældende i den kommune lejemålet er beliggende i. Er boligen beliggende i en kommune som er omfattet af boligreguleringsloven, må du som udlejer ikke give ansvaret til lejer. Er lejemålet ikke beliggende i den slags kommune, må udlejer gerne lade lejer stå for det, så skal det blot indgå i lejekontrakten. 

Udvendige vedligeholdelseskonti 

Det er udlejer som har den udvendige vedligeholdelse og står for vedligeholdelses kontoen. Det er hermed også udlejer der har pligten til vedligeholde lejemålet, og skal betale de udgifter der hører med til vedligeholdelsen. Som lejer betaler du til denne konto gennem din husleje. Du kan derfor bede udlejer om at skulle fortage noget vedligeholdelse, hvis det er en nødvendighed. Her skal udlejer benyttet pengene fra vedligeholdelseskontoen. 

Udvidelse af lejers vedligeholdelsespligt

Udvidet ejendomsbegreb

Ufravigelighed 

Ugyldighed 

Ugyldighed betyder, at en aftale bliver ugyldig. Det kræver der er en stræk eller svag ugyldighedsgrund for at dette kan ske. Svage ugyldighedsgrunde er eksempelvis svig, simpel tvang, udnyttelse osv. Stærke ugyldighedsgrunde er eksempelvis fuldmagtoverskridelse, forfalskning, umyndighed osv.

Ulovlig fremleje 

Ulovlig fremleje er, når lejer udlejer lejemålet uden at der er en aftale mellem udlejer og fremlejetager. Udlejer kan kræve at få ophævet lejemålet efter at have givet en påmindelsen om, at der er blevet fremlejet ulovligt.

Undersøgelsespligt, lejers 

Undladelse af nævnsbehandling 

Undskyldelig fejl 

Ungdomsbolig 

En ungdomsbolig er en lille lejlighed, hvor du har dit eget badeværelse og eget køkkenet. Du skal være berettiget til SU for at må bo i en ungdomsbolig. Derfor skal du fraflytte boligen så snart du ikke er studieaktiv mere.

Uopsigelighed 

– konkurs 

Upartiskhed

Upartiskhed betyder, at du ikke vælger parti mellem parterne. Det vil sige du skal forholde dig neutralt i sagen mellem de to parter, hvorefter der kan tages en stilling til sagen.

Ureguleret ejendom

Ureguleret lejemål

Uretmæssig brug

Ustøttet privat plejebolig

udarbejdelse af varmeregnskab 

Udbetaling Danmark 

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, som dækker en række offentlige ydelser, det er eksempelvis boligstøtte og børnebidrag. De vil sikre at der er en økonomisk tryghed i Danmark, og derfor har de lavet dette sikkerhedsnet.

Udestue 

En udestue er en bygning/et rum, som bruges til drivhus eller solrum. Rummet er af glas eller en anden for for gennemsigtig beklædning, der gør at sole trænger bedre igennem.

Udhuse 

Et udhus også kendt som et skur, er en lille bygning man eksempelvis kan bruge til opbevaring. Det kan være til cykler, havemøbler eller hvad du mangler plads til i din bolig. Udhuse må ikke bruges til beboelse, dog kan det lade sig gøre i helt særlige tilfælde, hvor du opgradere dit udhus. Du skal dog stadig søge om tilladelse hos kommune til at bruge det til beboelse.

Udhængsskabe 

Udhængsskabe hænger i opgangen, oftest nede hvor du går ind og ud, da der her vil blive hængt vigtig information op. Det er derfor en god ide, at du kigger på den engang i mellem, for at se om der står noget relevant information.

Udførelse 

Udlejeradgang 

Udlejers ensidige forbedring 

Udlejers forbedring 

Udlejer må gerne fortage forbedringer. Udlejer skal bare varsle forbedringsprojektet til dig som lejer inden, så du er forberedt på det sker.

Udlejning af selskabslokale 

Udregningsfejl 

Udsyring af gasvandvarme 

Udvidet brugsrettighed 

Udvidet ejendomsbegreb 

Ugyldighed 

Ulykkesforsikring 

En ulykkesforsikring dækker, hvis der sker personulykker eller tilskadekomst. Den dækker hvis der sker hændelser som gør der sker en personskade.

Under- og overbudgettering 

Underretning 

Undskyldelig 

Uopsigelighed 

Uopsigelighed er et gældende aftalevilkår i en tidsbegrænset lejeaftale. Her skriver udlejer og lejer nemlig under på, at lejeforholdet tikke kan opsiges i en bestemt periode. For at dette aftalevilkår skal være gældende er det nødvendigt at årsagen til tidsbegrænsningen, som står i lejekontraktens §11, er gyldig. Udlejer og lejer kan altid vælge at blive enige om en opsigelse, da dette blot vil erstatte den oprindelige aftale. Hvis man ikke når til enighed, vil sagen dog oftest skulle efterprøves ved en domsstol. Der vil her blive taget højde for anmodningen om opsigelse samt forholdene bag. Ligeledes vil årsagen til tidsbegrænsning blive undersøgt nærmere. Du kan læse mere om uopsigelighed i lejeaftaler her.

V

Vand 

Vand betaler du til gennem din husleje. Det fungerer på måde, at udlejer hæfter for vandledningsafgiften. Det vil sige, at det er udlejer som leverer vandet til dit lejemål. Er der derimod individuelle vandmålere opsat i dit lejemål, er det dig som lejer der hæfter for vandafledningsafgiften.

Vandafledningsafgift

Vandafledningsafgift er noget, som er tilsluttet kloaker eller offentlige spildevandsanlæg. Det er en kommunal afgift, som man betaler til kommunen. Den udgift du betaler afhænger af det vandforbrug du har. Det er altid ejeren af en bolig der betaler dette, men bor du til leje må udlejer godt tage betaling for det i form af din husleje eller aconto. Hvis der er ikke tilknyttet individuelle forbrugsmålere, er det ulovligt at tage betaling for aconto, og så er det udlejer der står for betalingen.

Vandbidrag

Som lejer skal du betale vandbidrag, som oftest bliver betalt gennem aconto. Du er forpligtet til at betale for alle afgifter, dermed er du også forpligtet til at betale vandbidrag og spildevandsafgift.

Vandforsyning 

Vandforsyning er det som gør, at vi har rent vand. Det er en fabrik som pumper grundvandet op af jorden, hvorefter det skal igennem en vandbehandling, før det kan blive sendt ud i vandhanerne, så vi har rent drikkevand.

Vandmåler

En vandmåler måler mængende af gennemløbende vand. Man benytter vandmålere, for at måle den mængde vand som bruges i boliger og i erhvervsejendomme.

Vandregnskab

– efter- og tilbagebetaling

– fordeling 

– indsigelse 

Vandregnskabsår 

Vandudgift 

Som lejer er det oftest dig som betaler vandudgiften, da det er dig som bruger vandet. Hvis der ikke er en individuel vandmåler i lejemålet, så må din udlejer ikke kræve, at du som lejer skal betale udgiften. I sådan et tilfælde er det udlejer selv, som skal betale vandudgiften.

Vanhjemmel

Vanhjemmel er, hvis en sælger overdriver en varer uden at have ret til det. Hvis en person udlejer en bolig uden at have juridiske beføjelser til det, er det vanhjemmel.

Vanrøgt

Varighed af lejemål

Du kan leje din bolig i en tidsbegrænset periode, som du har aftalt med lejer. Ellers kan du leje din bolig i en ubegrænset periode, som vil sige at lejer bor i boligen indtil en af jer vil andre veje.

Varme

Varmebetaling

Som lejer kan du godt stå for varmebetalingen. Din udlejer kan kræve betaling for det gennem a conto, som er den mest benyttede måde. I nogen tilfælde er dit forbrug tilknytte huslejen, og i det tilfælde kan udlejer ikke kræve efterbetaling, hvis dit forbrug er højere end det du betaler til det gennem huslejen.

Varmefordelingsmålere

En varmefordelingsmåler er en fjernaflæsningsmåler som er radiobaseret. Den måler varmeforbruget fra dine radiatorer, hvor den kan tage registreringer med to-føler princippet.

Varmeforsyningsanlæg 

Varmeregnskab

– efter- og tilbagebetaling 

– fordelingsfejl 

– frist for aflæggelse 

– gyldighedsbetingelser 

– indholdskrav 

– indsigelse 

– nævns- og domstolsbehandling 

– regnskabsbilag 

Varmeregnskabsår

Du har krav på at se et varmeregnskab en gang om året. Hvis I ikke har aftalt i lejekontrakten, hvornår det skal være, er det i følge loven den 1 juni at varmeregnskabet skal komme. Som udlejer må du gerne ændre datoen for, hvornår varmeregnskabet skal komme. Det skal bare ske med minimum 6 ugers skriftlig varsel.

Varmeudgift, fordeling 

Varmtvandsforbrug

Varsling

– forbedringsforhøjelser 

– fejl 

- uopsigelighed 

Hvis man som udlejer ikke varsler lejer om at flytte ud når en tidsbegrænset lejeperiode skal til at slutte, kan man risikere at en lejeaftale, som først var tidsbegrænset, nu bliver ubegrænset. Det betyder samtidigt at en manglende varsling i princippet kan gøre en lejeaftale uopsigelig. Det er derfor vigtigt at udlejer varsler lejer, når lejeaftalen skal til at slutte, samt har dokumentation på dette. Forbliver lejer i en periode efter slutdatoen, kan udlejer risikere denne situation. Du kan læse mere om varsling i tidsbegrænsede lejemål, for at undgå uopsigelighed, her.

Varsling af iværksættelse 

Hvis din udlejer ønsker at lave iværksættelse, skal udlejer melde dig til til seks uger eller tre måneder for. Det kommer an på om iværksættelsen kommer til at være en ulempe for dig, om det er seks uger eller tre måneder før det skal meldes. Hvis det kommer til at være en væsentlig ulempe for dig, skal udlejer melde det tre måneder før og ellers er seks uger før okay.

Varsling af lejeforhøjelse 

Varsling af lejeforhøjelse skal se med mindst tre måneders husleje. Det skal ske skriftligt, og der skal være klare oplysninger om, hvor meget huslejen skal stige, hvorfor den stiger, og til sidst skal der også være oplysninger om, at lejer har en indsigelsesfrist på 6 uger.

Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse 

Varsling af en skatte- og afgiftsforhøjelse skal ske med tre måneders varsel og den skal ske skiftligt. Varslingen skal indeholde en beregning af, hvordan ændringen i lejen fremkommer, og derudover skal der oplyses om, at lejer gerne må gøre indsigelse indenfor seks uger. Er disse to ting ikke beskrevet i varslingen, er den ikke gyldig.

Varsling af udlejers adgang til det lejede 

Hvis udlejer vil ind i lejemålet skal det varsles til lejer inden. Udlejer skal spørge lejer om lov, hvor lejer skal give udlejer lov til at komme ind i lejemålet. Hvis lejer ikke giver lov, og der ikke er en stor nødvendighed for udlejer at komme ind i lejemålet, skal udlejer varsle det til lejer minimum seks uger før og i nogle tilfælde tre måneder før. Er det derimod en stort nødvendighed fordi der eksempelvis er spurgte et vandrør, så må og skal udlejer have adgang til lejemålet.

Varslingsinterval 

Vederlag 

Vederlag er en betalingsform som eksempelvis kan være af varer, aktier, modydelser eller lignende. Vederlag er ikke noget du hverken må kræve eller modtage, når du skal udleje din bolig til beboelse.

Vedligeholdelse 

– bedre stand 

– rygning

– sparet

– udvidelse af pligt

– valg af håndværker 

Vedligeholdelseskonti 

Vedligeholdelsesregnskab

Vedligeholdelsestilstand 

Vedligeholdelse af fællesareal

Som udlejer kan du bestemme om lejer skal være med til at betale for vedligeholdelse af fællesarealerne. Skal lejer være med til at betale, skal betalingen ske sammen med huslejen. I skal være opmærksomme på at det skal stå i lejekontrakten, hvis lejer skal være med til at betale for omkostningerne. Her skal de specificeres hvad omkostninger går til og hvad beløbet er til de forskellige vedligeholdelser.

Vedligeholdelse og forbedring 

Vedligeholdelsesfradrag

Vedligeholdelseshensættelse 

Vedligeholdelsespåbud 

Et vedligeholdelsespåbud er, at du bliver pålagt, at du skal vedligeholde dit lejemål. Hvis du som udlejer har fået en henvendelse om, at du skal udbedre de mangler som er i dit lejemål, skal du gøre det. Hvis ikke du gør det, kan din sag indbringes til Huslejenævnet, hvor de vil pålægge dig et vedligeholdelsespåbud. Det betyder, at du alligevel ender med at skulle lave udbedringerne i dit lejemål.

Vedligeholdelsesplan 

En vedligeholdelsesplan er en oversigt over de vedligeholdelser, der skal ske i beboelsesejendomme henover en 10 årig periode. Reglen gælder for dem som udlejer igennem en privat beboelsesejendom. I planen skal der står, hvornår hvilke vedligeholdes tiltag vil finde sted samt omkostningerne der er ved tiltaget. Som lejer har du altid ret til at se denne plan, hvis det er ønsket.

Ventilationsanlæg

Et ventilationsanlæg er et anlæg som flytter luften udefra ind i en bygning. Ved at benytte et ventilationsanlæg sikre du et bedre indeklima. Det er specielt i områder med tæt bebyggelses eller former for forurening, hvor det er ekstra vigtigt at benytte et ventilationsanlæg.

Vicevært 

En vicevært står for at udfører forskellige opgaver på ejendommen. Opgaverne indebærer primært vedligeholdelse, som består af både indvendig og udvendig vedligeholdelse. En vicevært er oftest den kontaktperson, som beboerne i ejendomme går til.

Videregående rettigheder

– tinglyst 

Vindikation

Vindikation betyder, at du vinder retten for en rettighed eller en genstand som tilhører dig, selvom den er videresolgt eller givet videre til en anden person. Det kan eksempelvis ske hvis køber har handlet i god tro, da han har købt din genstand som var stjålet, og dermed ikke vidst det ikke tilhørte til sælger.

Vinduer, udskiftning

Vold

Hvis du oplever vold i dit lejemål, kan du ophæve dit lejemål, da vold strider mod god skik og orden. Når tilsidesættelsen sker af den gode skik og orden, vil det sige at udlejers adfærd kan komme til at genere andre beboere eller dig selv i ejendommen.

Voldgift

Voldafgift er en indgået aftale, som går ud på at parter giver afkald på at indbringe uoverensstemmelserne for domstolene. I stedet erklærer parterne sig indforstået med, at det bliver en sagkyndig opmand som skal afgøre sagen.

Vægtig grund

Værelser

– accessorisk 

Væsentlig fravigelse

Væsentlighed, ophævelse

Y

Ydelsesprocent

En ydelsesprocent er lånebeløbets ydelse i procent.

Yderlig beliggenhed 

Æ

Ægtefælle 

Ægteskabslignende forhold 

Ældrebolig

En ældrebolig er indrettet med hensyn til de ældre, så de kan få hjælp døgnet rundt. Derfor er der nogle kriterier som skal være opfyldt, for at du kan få en ældrebolig. Du skal have en nedsat eller psykisk funktionsevne, som gør du har brug for hjælp døgnet rundt. Hvis du har behov for hjælp mere end 8 gange i døgnet, eller hvis du ikke kan klare dig alene mellem besøgende. Det kræver at du ikke kan klare dig med den hjælp du kan få gennem dagstilbud eller aflastning.

Ændring af ruminddeling

Du må ikke lave ændringer i ruminddeling, hvis du ikke har fået tilladelse fra din udlejer. Laver du rumændringer med accept fra din udlejer, kan du få godtgørelse for det ved fraflytning. Ændre du rumfordelingen uden accept fra din udlejer, kan udlejer kræve en reetablering ved fraflytning, da du ikke må lave ændringer i boligen som giver identitets ændring uden accept.

Ændringsret, lejers 

Som lejer må du gerne lave små forandringer i lejemålet uden at spørge udlejer om lov. Små forandringer indebærer eksempelvis opsætning af et billede eller en hylde. Derudover må du også gerne lave større forandringer i boligen, så længe det ikke går ind og ændre på identiteten i boligen. Det kan være en god ide at snakke med lejer inden og få lejers accept, da lejer kan kræve reetablering ved fraflytning. Nogle forbedringer vil du kunne få godtgørelse for ved fraflytning, mens du for andre ikke vil få noget. Et eksempel på en forandring du vil få godtgørelse for er, hvis du eksempelvis har renoveret badeværelset. Udlejer har seks uger til at beslutte, om det er okay du laver forbedringer. Har du ikke hørt noget inden de seks uger, må du gerne gå i gang dine forbedringer.

Ændringsret, udlejers

Ændret anvendelse 

Ændring af fordelingsgrundlag 

Ændring af lejens størrelse 

Hvis din leje du betaler er over eller under lejedes værdi, kan I kræve at lejen ændres. Føler du at du betaler en for høj leje i forhold til lejedes værdi, kan du kræve at den skal sættes ned. Derimod kan udlejer kræve din leje sætte op, hvem udlejer mener lejen er fastsat for lavt i forhold til lejedes værdi.

Ændring ved ejendom 

Å

Årsag til lejers fravær

Åbenbart urimelig

Årlig revision

Årsregnskab