Forretningsbetingelser

Baggrund 

Vi leverer gratis tjenester til dig og andre brugere. LEJKAs mission er at forbedre lejeforholdene for alle udlejere og lejere i Danmark, og sikre, at lejeforholdet forløber så nemt og sikkert som muligt.  Vi ønsker, at alle bruger LEJKA til at få styr på lejeforholdet.

For at fremme denne mission opbygger LEJKA teknologier og tjenester, som gør det muligt for udlejere og lejere at få styr på lejeforholdet. LEJKA anvendes af udlejere og lejere i relation til kommende eller eksisterende lejeforhold. I relation til udlejere kan der være tale om både private og professionelle udlejere samt foreninger, fonde og andre enheder. I henhold til lovgivningen er en privat udlejer defineret som en juridisk person med max 1 udlejningsbolig (svarende til én lejekontrakt), hvorimod en professionel udlejer er defineret som en juridisk person, som har mere end én udlejningsbolig (i det følgende kaldet "Professionel Udlejer"). 

Parterne

Nærværende forretningsbetingelser (i det følgende kaldet “Forretningsbetingelserne”) gælder som aftaleforhold mellem dig som bruger (i det følgende kaldet “Bruger”, “Brugeren” eller enten “Lejer” eller “Udlejer” (Udlejer og Lejer kaldes tilsammen “Brugere” eller “Brugerne”)) og LEJKA ApS, CVR 41354755, Jagtvej 157, 2200 København N (i det følgende kaldet “LEJKA”). Enhver brug af hjemmesiden www.lejka.dk og tjenesterne knyttet hertil, herunder oprettelsen af en profil og tjenesteydelserne på platformen (i det følgende tilsammen kaldet ”Platformen”) er underlagt Forretningsbetingelserne. Med accept af Forretningsbetingelserne accepteres ligeledes persondatapolitikken og databehandleraftalen, som er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Vores persondatapolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger til at levere alle de andre tjenester, der er beskrevet i Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne gælder også for tredjemand, som på vegne af Brugeren måtte udføre selvbetjeningen. LEJKA forbeholder sig retten til at opdatere vores Forretningsbetingelser, herunder persondatapolitik, databehandleraftalen og cookies, løbende, efter behov, og annoncere ændringerne på www.LEJKA.dk.

De tjenester, vi leverer

Vi bruger og udvikler avancerede teknologier til at levere sikre og funktionelle tjenester til alle

Brugere med henblik på at lette administrationen af lejeforholdet via hjemmesiden, mobilen eller lignende enheder, f.eks. kunstig intelligens og maskinlæringssystemer, så Brugerne kan anvende vores produkter sikkert. Vi udforsker måder at gøre vores tjenester endnu bedre på. Det omfatter analyse af de data, vi har om vores brugere, og forståelse af, hvordan folk bruger vores produkter, f.eks. ved at gennemføre undersøgelser og teste og udføre fejlfinding af nye funktioner. Vores datapolitik forklarer, hvordan vi bruger data til at understøtte denne forskning med det formål at udvikle og forbedre vores tjenester.

LEJKA er en objektiv og upartisk 3. part (set i forhold til lejerelationen mellem Udlejer og Lejer) og repræsenterer ikke nogen af Parterne i lejeforholdet (hverken Udlejer eller Lejer) og agerer blot som informations- og teknologi-formidler til Parterne i lejeforholdet samt beskytter og opbevarer depositummet.

Vi opkræver ikke noget gebyr for at bruge Platformen eller de andre produkter og tjenester, som er dækket af disse vilkår. I stedet er det en betingelse, at du som Bruger indvilliger i, at depositummet og den forudbetalte leje beskyttes og opbevares af LEJKA. Dette gøres for at kunne opfylde vores mission om, at alle lejeforhold i Danmark behandles rigtigt. LEJKA udbetaler depositummet og den eventuelle forudbetalte leje helt eller delvist til den eller de Brugere, som er berettiget til at modtage dette, hvilket enten vil være 1) i henhold til Udlejers og Lejers fælles aftale eller 2) en endelig afgørelse truffet af et huslejenævn eller en domstol (“Endelig Afgørelse”). Det vil sige, at såfremt både Udlejer og Lejer er enige kan depositummet og den eventuelle forudbetalte leje til enhver tid helt eller delvist udbetales til en og/eller begge Brugere. Såfremt Udlejer og Lejer ikke er enige, så følger LEJKA den afgørelse som huslejenævnet og/eller domstolene træffer. Brugerne har også mulighed for sammen - det kræver accept fra både Udlejer og Lejer - at anmode om, at LEJKA træffer afgørelse om, hvem af Brugerne der helt eller delvist skal modtage depositummet og/eller den forudbetalte leje. LEJKA bevarer retten til diskretionært at beslutte - helt eller delvist - at udbetale depositummet og den eventuelle forudbetalte leje til den Bruger, som LEJKA på det foreliggende faktum i den enkelte situation vurderer er berettiget til at modtaget de(t) pågældende beløb, hvilket ikke forhindrer Brugerne i at gå videre til huslejenævnet eller en domstol. Når lejeforholdet slutter er det Brugerens ansvar at kontakte LEJKA og anmode om udbetaling af depositummet og den eventuelle forudbetalte leje. De indbetalte kontante midler står hos Nordea. Herudover er det muligt at få en individuelt garanti via Nordea A/S. LEJKA er godkendt af Finanstilsynet, og midlerne er sikret igennem en garanti. Såfremt Brugeren ikke ønsker at LEJKA holder depositummet eller den forudbetalte leje har Brugeren mulighed for at betale 295 kr. for den elektroniske lejekontrakt og ønsker brugeren gennemgang af lejekontrakten af LEJKA koster dette 2.995 kr. Det er ikke en del af vores gratis løsning at bistå med beregning af lejeniveau. 

I relation til udenlandske betalinger skal du som bruger være opmærksom på, at banker pålægger ekstra gebyrer på overførsler og du skal derfor selv sørge for at dække disse gebyrer ved overførsler eller du skal anvende en dansk bank. Udgifter til bankoverførsler skal du selv afholde. 

Brugerens pligter og ansvar

Adgangen til at anvende Platformen kan alene ske til brug for Brugerens lejeforhold og gælder udelukkende for Brugeren og dennes eventuelle Medarbejdere. Som Bruger skal du anvende det samme navn, som du anvender i dit daglige personlige liv, din erhvervsmæssige virksomhed, fond, forening eller den anden enhed, som du anvender i lejeforholdet, og altid give og opdatere nøjagtige oplysninger. Vi kan blive nødt til at ændre brugernavnet til din konto under visse omstændigheder (f.eks. hvis en anden kræver brugernavnet, og det virker, som om at det ikke har nogen relation til det navn, du bruger i dit daglige private eller forretningsmæssige liv). Vi informerer dig på forhånd, hvis vi bliver nødt til at gøre det og forklarer hvorfor.

En bruger skal kun oprette én konto. Det er Brugerens pligt at sikre, at Brugeren, og eventuelle Medarbejderne, opretholder den fornødne sikkerhed for at beskytte brugernavn og kodeord for at forhindre misbrug m.v. En Bruger må ikke dele sin adgangskode med andre, give andre adgang til vedkommendes konto eller overføre kontoen til nogen anden (uden vores tilladelse), ligesom det ikke er tilladt at benytte din adgang til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag dit login. Overtrædelse af ovenstående undersøges nærmere og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig spærring af din konto uden kompensation. Som Bruger må du ikke oplyse og/eller uploade information vedrørende personer, virksomheder eller organisationer, som du ikke har en tilknytning til. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med disse Forretningsbetingelser.

Ansvaret for indholdet på Platformen påhviler alene den person eller virksomhed mv., der har stillet det til rådighed for os. Det er Brugeren, herunder evt. dennes Medarbejdere, som indtaster og er ansvarlige for rigtigheden og kvaliteten af de informationer som registreres i og benyttes på Platformen, og som skal sikre sig, at informationerne er registrerede korrekt og til enhver tid er ajourført. For at sikre at LEJKA kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med levering af ydelser på Platformen, giver Brugeren LEJKA ret til at bruge de indtastede informationer. Det er Brugerens pligt til at sikre sig, at LEJKA har de fornødne tilladelser, fuldmagter, aftaler og legitimationsinformationer, der skal til for at LEJKA kan levere ydelserne på Platformen, herunder har Bruger selv ansvaret for at indhente samtykke fra den anden part i lejeforholdet (hvilket kan være hhv. Udlejer og/eller en eller flere Lejere) til at forsyne deres personoplysninger på Platformen.

Det er således også Brugerens ansvar at sikre, at dennes Medarbejderne har givet samtykke til den databehandling, som er en del af ydelsen på Platformen. Det er Brugerens ansvar at sikre, at Brugeren, og dennes eventuelle Medarbejdere, ikke skaffer sig uautoriseret adgang til personlige informationer. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet mellem Brugeren og LEJKA. 

Informationerne kan eksempelvis være, at Brugeren i Platformens funktion med filupload har uploadet en eller flere lejekontrakter, indflytningsrapporter, udflytningsrapporter, billeder eller andre dokumenter eller materiale i relation til lejeforholdet og her indestår Brugeren selv for rigtigheden og gyldigheden af dokumenterne samt tilladelserne til at uploade på Platformen. Vi har til enhver tid ret til at gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores Forretningsbetingelser, og vi kan fjerne eller nægte at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt eller overtræder vores Forretningsbetingelser. Dette betyder på den anden side ikke, at vi gennemgår indhold, som er uploadet på Platformen af Brugere, og vi indestår ikke for den juridiske korrekthed af de oplysninger og/eller dokumenter, som fremgår af Platformen. 

Brugeren giver tilladelse til, at vi gennemgår kontoen og lejemål, redigerer ved behov og kontakter dig på baggrund af din konto og/eller lejemål. Ved oprettelsen af en konto og lejemål på Platformen skal LEJKA være bekendt med: i) lejemålets fulde adresse; ii) udlejers og lejers fulde navn, herunder eventuelt virksomhedens fulde navn og CVR-nr., iii) udlejer (evt. virksomhedens) og lejers fulde adresse, telefonnummer og e-mail. Angives disse oplysninger ikke, kan lejemålet ikke godkendes og oprettes på LEJKA. LEJKA forbeholder sig retten til uden begrundelse og når som helst at afvise lejemål uden forudgående dialog med Bruger. Konti og lejemål gemmes i minimum 5 år. Ved oprettelse af et lejemål forpligter du dig til at holde Platformen opdateret med relevante informationer.

Brugeren accepterer, at LEJKA må benytte eller referere til Brugeren i marketingsøjemed uden forudgående godkendelse fra Brugeren.

Det er Brugerens eget ansvar at sikre, at Huslejen betales og at administrationen overholder lovgivningens krav, herunder til bogføring og opbevaring af originalbilag, behandling af personoplysninger, huslejeniveauet m.v.

Brugeren må ikke give andre adgang til Platformen uden at vedkommende har en direkte aftale med LEJKA. Brugeren og vedkommende vil herefter begge være ansvarlige for handlinger, der foretages på vegne af Brugeren. 

Det er Brugerens ansvar at sikre, at Platformen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller at LEJKA’s navn, omdømme eller goodwill lider skade. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet mellem Brugeren og LEJKA.

Brugeren bekræfter ved sin accept af disse Forretningsbetingelser, at Brugeren ikke er i konkurrence med Os eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Os. I konkurrence med defineres ved, at Brugeren direkte eller indirekte - såvel ulønnet som lønnet og uanset om det er deltid, fuldtid eller timelønnet eller lignende - arbejder i eller direkte eller indirekte er ejer af en virksomhed, som helt eller delvist leverer nogen form for ydelse, som leveres på Platformen. Alt software, design, arkitektur, tekst og lignende er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer kan være anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf kan blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.

Ved accept af disse Forretningsbetingelser giver du som Bruger samtykke til, at vi kan kontakte dig via elektroniske medier og kommunikationsmidler, herunder via telefon, e-mail, sms, Facebook, Instagram, chat mv., til brug for både markedsføring og service, system- og administrative meddelelser mv. Som bruger samtykker også til, at LEJKA og dets samarbejdspartnere kan foretage markedsføring over for Brugeren. Markedsføringen kan gøre brug af uploadede informationer fra Brugeren. Brugeren accepterer, at LEJKA kan bruge Brugerens navn og logo til markedsføring. Brugeren kan skriftligt tilbagekalde sådant samtykke. Du kan til enhver tid fravælge at modtage visse af disse meddelelser. LEJKA vil med jævne mellemrum udsende nyhedsmails til brugerne af Hjemmesiden, som har oprettet en profil og accepteret at modtage sådanne nyheder. Du kan til enhver tid framelde at modtage sådanne nyhedsmails ved at ændre din profil eller kontakte os.

Ved oprettelsen af brugerprofilen angiver du din e-mailadresse, som dit brugernavn. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som “Gæst”, “Admin” og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand.

Når Brugerne anvender den digitale lejekontrakt er det 100% Brugernes eget ansvar at udfylde lejekontrakten juridisk og faktisk korrekt, og LEJKA opfordrer hver enkelt bruger til at søge juridisk bistand hos hver deres eksterne advokat omkring de juridiske forhold i lejekontrakten. LEJKA har intet ansvar for indholdet i lejekontrakten og stiller udelukkende de digitale værktøjer til rådighed for brugeren til at kunne udfylde lejekontrakten via formularen på hjemmesiden og underskrive med NemID.

Brugerne kan vælge at bruge LEJKAs huslejeregistreringsmodul til at få en oversigt over lejen. Det er 100% Brugernes eget ansvar at indberette indtægter og udgifter til Skattestyrelsen. Såfremt Brugeren ønsker det høje bundfradrag på 29.900 kr. (niveau i 2021) i henhold til ligningslovens § 15Q, indberetter LEJKA til Skattestyrelsen, hvis brugeren specifik og skriftligt anmoder LEJKA om at indberette. Det er en forudsætning, at lejen er indbetalt til LEJKA. Det er brugerens eget ansvar at vurdere, hvorvidt Brugeren skatteretligt er berettiget til at anvende fradraget, og LEJKA opfordrer til, at brugeren kontakter en skatteretsadvokat eller revisor for en vurdering af, hvorvidt brugeren kan anvende reglerne i ligningslovens § 15Q. LEJKA har derfor intet ansvar for det tilfælde, at Skattestyrelsen nægter at give Brugeren det høje fradrag. 

Generelt

Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar at deaktivere/suspendere eller ændre din profil, hvis du efter vores vurdering handler i strid med disse Forretningsbetingelser eller gældende lovgivning. Ved suspendering af din profil har du ikke adgang til de ydelser på LEJKA, som forudsætter din oprettelse og/eller login som bruger.

LEJKA er licenseret og ikke solgt. Dette betyder, at disse Forretningsbetingelser ikke giver Brugeren nogen ejendomsret til LEJKA. Ved Brugerens oprettelse af en profil på Platformen får Brugeren en adgang til at anvende softwaren, som ikke er eksklusiv. Dette gælder også ved Brugerens tilvalg af yderligere ydelser. Brugeren kommer således ikke til at eje softwaren eller serviceydelserne eller en kopi eller nogen del heraf i relation til Platformen. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes.

Som Bruger må du ikke: (i) bryde de tekniske begrænsninger i LEJKA, (ii) fjerne, ændre eller tilføje angivelser af LEJKAs ophavsret, varemærker og/eller ejendomsrettigheder; (iii) sælge, udleje, lease, distribuere, sublicensiere, overføre eller udlåne LEJKA til tredjemand (iv) uretmæssigt slette, de-kompilere, reverse engineer, reverse compile, ændre eller udføre nogen lignende ændring.

LEJKA er dataansvarlig i relation til de Persondata vi indsamler og anvender fra Brugere af Platformen. Professionelle Udlejere har en særlig forpligtelse til at overholde Persondataforordningen både i forhold til eventuelle ansatte i virksomheden og i forhold til de persondata på deres lejere, herunder potentielle lejere, som registreres og anvendes i Brugerens virksomhed. LEJKA er lovmæssigt databehandler, hvis du som Professionel Udlejer anvender LEJKA til at opbevare beskeder/dialog med lejere samt hvis du bruger Platformen til at lagre Persondata, herunder eksempelvis i relation til lejekontrakter, ind- og udflytningsrapporter mv. Som en del af Forretningsbetingelserne er der udarbejdet en databehandleraftale, som Brugeren accepterer i forbindelse med accepten af Forretningsbetingelser.

Indsamling, opbevaring og sletning af persondata er beskrevet i vores Persondatapolitik. Ved betalingsforhold og ved indgåelse af aftale om serviceydelser er LEJKA forpligtet til at gemme oplysninger om betalingen i 5 år jf. gældende skatteregler, og det er beskrevet nærmere i vores Persondatapolitik.

Brugeren må ikke udvise en adfærd (eller fremme eller støtte andre i at gøre det): (i) der overtræder disse Forretningsbetingelser; der er ulovligt, misvisende, diskriminerende eller bedragerisk; der krænker eller overtræder en andens rettigheder, herunder immaterielle rettigheder; (ii) der overfører virusser eller ondsindet kode eller gøre noget, der kunne deaktivere, overbelaste eller forhindre den korrekte funktion eller visning af vores produkter; (iii) som opnår adgang til eller indsamle data fra vores tjenester ved hjælp af automatiske midler (uden vores forudgående tilladelse) eller forsøge at opnå adgang til data, du ikke har tilladelse til at opnå adgang til. Vi kan fjerne eller blokere indhold, der overtræder disse bestemmelser.

Hvis du bruger indhold, der er dækket af vores immaterielle rettigheder, og som vi gør tilgængeligt i vores produkter (f.eks. billeder, design, videoer eller lyde, som vi leverer, og som du føjer til indhold, som du opretter eller deler på LEJKA), bevarer vi alle rettigheder til det pågældende indhold (men ikke dit). Du må kun bruge vores ophavsrettigheder eller varemærker (eller andre lignende mærker), som udtrykkeligt tilladt i henhold til vores retningslinjer for brug af brands eller med vores forudgående skriftlige samtykke. Du skal have vores skriftlige tilladelse (eller tilladelse under en open source-licens) til at modificere, skabe afledt arbejde af, dekompilere eller på anden vis forsøge at udtrække kildekode fra os.

Leveringen af vores tjenester kræver, at du giver os nogle juridiske tilladelser (kendt som en "licens") til at bruge det pågældende indhold. Dette er udelukkende til det formål at levere og forbedre vores tjenester på Platformen. Specifikt gælder, at når du opretter en konto og/eller et lejemål og indtaster, uploader eller på anden måde overfører indhold og informationer til Platformen, der er dækket af immaterielle rettigheder, til eller på eller i forbindelse med vores tjenester, tildeler du os en ikke-eksklusiv verdensomspændende licens, der må overføres, gives i underlicens og er gebyrfri, til at serverlagre, bruge, distribuere, modificere, køre, kopiere, offentligt afspille eller vise, oversætte og skabe afledte arbejder af dit indhold. Det betyder f.eks., at hvis du uploader et dokument, billede eller lignende på Platformen, giver du os tilladelse til at opbevare, kopiere og dele det med andre (altid i overensstemmelse med dine indstillinger), f.eks. tjenesteudbydere, der støtter vores tjeneste eller andre Platforms-tjenester. Denne licens ophører, når dit indhold slettes fra vores systemer.

Når du sletter indhold, vil det ikke længere være synligt for andre brugere, medmindre du har oprettet eller indgået i en lejeforhold med en anden bruger, eftersom den anden bruger har en berettiget interesse i stadigvæk at kunne tilgå informationerne om lejeforholdet, herunder eksempelvis lejekontrakten, billeder, kontaktinfo og anden information. Således kan du slette din konto og/eller lejemål, men den Anden Bruger i lejeforholdet vil stadigvæk kunne tilgå dokumenterne, materialet og andet som fremgår om lejeforholdet på Platformen, eftersom der er tale om dokumenter og materiale, som vedrører det fælles lejeforhold. Du kan slette indhold, som kun vedrører dig som Bruger individuelt eller ved at slette din konto. Du kan når som helst downloade en kopi af dine oplysninger, før du sletter din konto. I tillæg til ovenstående kan det også fortsætte med at eksistere andetsteds på vores systemer, hvor (i) øjeblikkelig sletning ikke er mulig på grund af tekniske begrænsninger (hvor dit indhold i så fald bliver slettet inden for maksimalt 90 dage fra sletningstidspunktet) (ii) dit indhold er blevet brugt af andre i overensstemmelse med denne licens, og de ikke har slettet det (hvorved denne licens vil blive ved med at gælde, indtil det pågældende indhold er slettet); (iii) Hvor øjeblikkelig sletning ville begrænse vores mulighed for at undersøge eller identificere ulovlig aktivitet eller overtrædelser af vores vilkår og politikker (f.eks. identificere eller undersøge misbrug af vores produkter eller systemer); overholde en juridisk forpligtelse, f.eks. bevaring af beviser eller overholde en anmodning fra en juridisk eller administrativ myndighed, politi eller lignende. I hver af ovenstående tilfælde vil denne licens fortsætte, indtil indholdet er blevet slettet helt.

Vi arbejder konstant på at forbedre vores tjenester og udvikle nye funktioner for at gøre vores produkter bedre for dig og vores fællesskab. Det betyder, at vi kan være nødt til at opdatere disse vilkår ind i mellem, så de nøjagtigt svarer til vores tjenester og fremgangsmåder. Vi foretager kun ændringer, hvis betingelserne ikke længere er passende, eller hvis de er ukomplette, og kun hvis ændringerne er rimelige og tager hensyn til dine interesser. Vi giver dig besked (f.eks. via e-mail eller gennem vores produkter), mindst 30 dage før vi ændrer disse vilkår, så du kan gennemgå dem, før de træder i kraft, medmindre ændringerne er krævet af lovgivningen. Når eventuelt opdaterede vilkår er trådt i kraft, vil du være bundet af dem, hvis du fortsætter med at bruge vores produkter.

Vi håber, at du vil blive ved med at bruge vores produkter, men hvis du ikke kan acceptere vores opdaterede vilkår og ikke længere vil være del af LEJKA-fællesskabet, kan du når som helst slette din konto. Vær opmærksom på, at LEJKA stadigvæk i visse tilfælde vil holde dokumenterne og/eller depositummet og/eller den forudbetalte leje af hensyn til den anden part i lejeforholdet indtil parterne (udlejer og lejer) er enige om hvem depositummet og eller den forudbetalte leje helt eller delvist skal udbetales til.

Hvis vi fastslår, at du klart, alvorligt eller gentagne gange har overtrådt vores Forretningsbetingelser kan vi suspendere eller permanent deaktivere adgangen til din konto. Vi kan også suspendere eller deaktivere din konto, hvis du flere gange overtræder andres immaterielle rettigheder, eller hvor det kræves, at vi gør det, af juridiske årsager. Hvor vi udfører sådanne handlinger, informerer vi dig og forklarer de muligheder, du måtte have for at anmode om en gennemgang, medmindre det at gøre det kan udsætte os eller andre for juridisk ansvar; skade vores fællesskab af brugere; kompromittere eller forstyrre integriteten eller funktionen af nogen af vores tjenester, systemer eller produkter; hvor vi er begrænsede på grund af tekniske begrænsninger; eller hvor vi har forbud mod det af juridiske årsager.

Hvis nogen del af disse vilkår viser sig at være umulig at håndhæve, vil den resterende del fortsat have fuld effekt. 

Alle vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår kan frit overdrages af os i forbindelse med fusion, opkøb eller salg af aktiver samt ved lov eller på anden vis.