Rådgivning til lejere

Skal huslejen sættes ned?

Mener man som lejer, at ens leje er for høj, er det vigtigt at reagere hurtigt. Dette vil sige, at man indbringer en sag for Huslejenævnet senest et år efter, man første gang har betalt leje. Venter man mere end et år, risikerer man, at retten ikke giver lejeren medhold i sagen på grund af passivitet.

Skærmbillede 2023 06 21 130821

Indbringer man som lejer en sag for Huslejenævnet, hvor man får medhold i, at lejen skal nedsættes, kan man kræve, at udlejeren skal betale det for meget betalte tilbage.

Lejelovens §49, stk. 3

Nedsættes lejen efter stk. 1, kan lejeren kræve det for meget betalte tilbagebetalt.

Selvom det ikke fremgår af bestemmelsen, så gælder der en frist på et år. Det vil sige, hvis lejeren begrunder tilbagebetalingskravet med, at lejen overstiger værdien af det lejede, så kan en tilbagebetaling kun kræves, hvis et krav om nedsættelse af lejen er fremsat for Huslejenævnet inden et år efter, at lejen første gang er betalt.

Bliver der ikke lagt sag an inden et år, kan der forekomme retsfortabende passivitet, hvilket vil sige, at man som lejer ikke kan gøre sit krav gældende.

Lejelovens §49, stk. 4

Sag om nedsættelse af lejen skal indbringes inden 1 år efter det tidspunkt, lejen eller den forhøjede leje første gang skal betales.

Vil man som lejer have medhold i, at lejen er for høj, gælder det ligeledes, at man skal indbringe sagen for Huslejenævnet inden for et år, hvis man fremover vil have, at lejen skal sættes ned til et rimeligt niveau. Der kan dog her forekomme tilfælde, hvor man som lejer alligevel kan få medhold, på trods af at man gennem længere tid har forholdt sig passivt.

Denne mulighed vil oftest forekomme i tilfælde, hvor lejen forhøjes, og hvor det ikke fremgår af udlejerens varslingsskrivelse, hvad grunden til lejeforhøjelsen er, samt at lejeren har ret til at gøre indsigelse. Foreligger sådanne informationer ikke for lejeren, vil det pågældende varslingsskrivelse være ugyldigt. I disse tilfælde vil det dog primært stadig gælde, at sagen skal indbringes for Huslejenævnet inden for et år.

U.2001.191

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2000

Resume

Udlejeren, U, varsler i 1993, at der vil komme en lejeforhøjelse. Lejeren, L, indbringer sagen for Huslejenævnet i 1997, hvor L får kendt varslingen ugyldig, og U bliver dømt til at tilbagebetale den for meget betalte leje. Herefter anker U sagen til boligretten. Boligretten giver ligeledes L medhold i, at varslingen er ugyldig, men tilbagebetalingskravet bliver sat ned med den begrundelse, at L i flere år har betalt den varslede husleje. Denne beslutning er L ikke tilfreds med, og L anker derfor dommen til Landsretten.

I Landsrettens dom er der skrevet:

Det er slået fast, at varslingen i 1993 ikke er gyldig. Derfor skal L have tilbagebetalt hele den for meget betalte leje, da der ikke er grundlag for at begrænse L’s tilbagebetalingskrav.

Konklusion

Som lejer er det vigtigt at reagere hurtigt og indbringe en sag for Huslejenævnet, hvis man mener, at man betaler en højere husleje, end man burde. Reagerer man ikke hurtigt, kan man ikke få tilbagebetalt det, som man har betalt for meget i leje, og samtidig risikerer man, at lejen ikke bliver sat ned til et rimeligt niveau. En hurtig reaktion vil typisk være inden for et år, men jo hurtigere des bedre.