Rådgivning til lejere og udlejere

Lejers etablering af antenne og kabler

Vil en lejer bruge retten til at etablere en antenne på ejendommen, kan udlejeren kræve et depositum, der skal dække udgifter til nedtagning af antennen og reetablering af ejendommen. Skulle antennen lave skade på ejendommen, er dette lejerens ansvar.

Parabolopsaetning El Hjornet

Etablerer en lejer en antenne på ejendommen, vil udlejeren kunne kræve, at lejeren indbetaler et rimeligt depositum, som sikkerhedsstillelse i forhold til de udgifter antennen må medføre ved lejerens fraflytning.

Lejelovens § 29, stk. 4

Etablerer lejeren en antenne på ejendommen, kan udlejer forlange, at lejeren indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifter til nedtagning af antennen og retablering ved lejerens fraflytning, jf. stk. 7 (stk. 8).

Hvad et rimeligt depositum dækker over, er ikke nærmere fastsat, men beløbet skal fastsættes skønsmæssigt af udlejeren inden for rimelighedens grænser.

Depositummet dækker over de situationer, hvor lejeren har opsat egen antenne eller været en del af et fællesantenneanlæg. Her kan udlejeren ved lejers fraflytning nemlig kræve, at antennen bliver nedtaget, og bygningen bliver reetableret på lejerens regning.

Lejelovens § 29, stk. 8

Har lejeren opsat egen antenne eller været tilsluttet fællesantenneanlæg efter stk. 2, kan udlejeren kræve lejerens antenne nedtaget og retablering, når lejeren fraflytter lejemålet.

Udover det økonomiske krav, udlejeren kan have ved lejerens fraflytning, kan udlejeren ligeledes have et krav mod lejeren, hvis antennen forårsager skade på ejendommen.

Lejelovens § 29, stk. 10

Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, han har foretaget.  Udlejeren kan kræve, at lejeren ved forsikring eller på anden måde stiller fornøden sikkerhed for opfyldelsen af erstatningsansvaret.

Dette krav fra udlejeren mod lejeren gælder, uanset om skaden er forårsaget ved uagtsomhed, eller om skaden er hændelig.

U.1965.216

Østre Landsrets dom af 26. november 1964

Resume:

Lejeren, L, opsætter en fjernsynsantenne på ejendommens skorsten. Under en storm river fjernsynsantennen sig løs, og den ødelægger derfor skorstenen. Ejeren af ejendommen, E, har en hus- og grundejerforsikring hos forsikringsselskabet, F. F ender med at dække udgifterne til reparation af skorstenen, men da antennen er opsat af L, er udgifterne L’s ansvar. Derfor retter F henvendelse til L’s forsikringsselskab, LF. LF vil imidlertid ikke betale kravet fra F, da LF ikke mener, at L har handlet uagtsomt.

I Landsrettens dom er der skrevet:

L’s ansvar for skade på ejendommen gælder både ved skader, som er opstået ved uagtsomhed, og ved skader, som er opstået hændeligt, da L selv har foretaget installationen. Derfor skal LF dække de udgifter, som F har haft i forbindelse med reparation af skorstenen.

Konklusion:

Udlejeren kan kræve, at lejeren indbetaler et rimeligt depositum, hvis lejeren etablerer en antenne på ejendommen. Depositummet skal inden for rimelighedens grænser fastsættes skønsmæssigt af udlejeren.

Depositummet dækker over, at udlejeren ved lejerens fraflytning kan kræve, at antennen bliver nedtaget, samtidig med at bygningen bliver reetableret på lejerens regning.

Udover dette krav, kan udlejeren også have et krav mod lejeren, hvis antennen forårsager skade på ejendommen. Det gælder uanset om skaden er forårsaget ved uagtsomhed, eller om skaden er hændelig.

 

Hvornår har lejeren ret til at anbringe antenne eller kabler?

En lejer har i ejendommen ret til at anbringe både radio- og fjernsynsantenne samt etablere kabelforbindelser. Kan udlejeren allerede stille de nødvendige forbindelser til rådighed, eller er installationen til ulempe for ejendommen eller andre lejere, bortfalder lejerens ret.

Lejer og udlejer kan ikke aftale, at lejelovens § 29 ikke gælder for lejeforholdet.

Lejelovens § 29, stk. 2, 1 

Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 3.

Bestemmelsen gælder, selvom antennen ikke nødvendigvis kommer til at fungere som fællesantenne for ejendommen. Ordet ’antenne’ omfatter alle former for installationer, der kan fungere som signalforsyning. Derfor gælder reglen også for eksempelvis parabolantenner.

Opsætter man som lejer en antenne, skal man dog fortsat betale til udlejerens fællesantenneanlæg, hvis dette er aftalt i lejekontrakten. Opsætning af antennen skal ske efter udlejerens anvisninger, og derfor kan det som udlejer i lejekontrakten være klogt at anføre den eventuelle antennes placeringen på boligen.

Bliver en aftale om antennens placering ikke overholdt, kan udlejeren kræve, at lejeren skal betale de udgifter, som den manglende overholdelse har medført.

U.2001.2410

Vestre Landsrets dom af 21. august 2001

Resume:

Lejeren, L, kan ikke modtage signal fra en tv-kanal. Derfor monterer L en parabolantenne i sin lejlighed. Antennen sidder på en svingarm, som skal svinges ud af lejligheden, når antennen skal anvendes. L har tidligere af udlejeren, U, fået anvist en placering af antennen på ejendommens tag. Dermed må L ikke opsætte antennen andetsteds. L fik samtidig at vide, at L selv skulle betale for opsætning, vedligeholdelse og nedtagelse.

I Landsrettens dom er der skrevet:

Da L har placeret antennen et andet sted end det anviste, og da udgifterne til at etablere antennen på taget ikke er urimelige, skal L fjerne antennen fra lejemålet. L’s lejemål kan herefter gøres betinget, så hvis L igen opsætter en antenne uden tilladelse, vil U kunne opsige lejeaftalen med L.

Ønsker lejeren at etablere en kabelforbindelse, har lejer ligeledes ret til dette, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv eller fælles net i området.

Lejelovens § 29, stk. 2, 2 

Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer eller adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv eller lignende fælles net i området.

Det vil sige, at lejeren har ret til at etablere forbindelse til ydelser, som kan leveres via et fælles elektronisk kommunikationsnet. Dette gælder for bredbånd, telefoni og transmission af radio- og tv-programmer. Ønsker lejeren at etablere en forbindelse til kabel-tv, skal udlejeren give lejeren adgang til de rum eller installationer, der er nødvendige for etableringen.

Lejeren har mulighed for at vælge en individuel tilslutning til et elektronisk kommunikationsnet, uanset at der i ejendommen allerede er etableret en fællesforsyning med elektroniske kommunikationstjenester.

Er det i stedet udlejeren, som ønsker at etablere eller forbedre en allerede eksisterende forsyning med adgang til net, vil lejeren kun skulle betale for dette, hvis det er aftalt i lejekontrakten.

Vil flere lejere at etablere en form for forsyning, kan de bestemme, at opsætningen af antennen eller forsyning skal ske i form af et fællesanlæg.

Lejelovens § 29, stk. 2, 3. 

Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan disse beslutte, at opsætning af antenne eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester skal ske i form af et fællesanlæg.

Som udlejer kan man nægte lejeren at anbringe en antenne eller etablere kabelforbindelser, hvis man kan dokumentere, at det vil være til gene for enten ejendommen eller de andre lejere. Begrundelsen fra udlejeren skal være saglig, og det er derfor ikke nok, at antennen ikke vil klæde bygningen.

Lejelovens § 29, stk. 3

Lejerens ret efter stk. 2 gælder ikke, såfremt udlejeren godtgør, at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens lejere. Retten gælder endvidere ikke, hvis lejeren kan få adgang til et ønsket program enten gennem udlejerens fælles tv-forsyning eller gennem et af lejerne etableret fællesantenneanlæg.

Samtidig gælder det, at hvis lejeren allerede har mulighed for at få adgang til de programmer, som lejeren ønsker, gennem de forsyninger, udlejeren stiller til rådighed, frafalder lejerens ret til at etablere yderligere forbindelser ligeledes.

TBB2002.187

Århus Byrets dom af 25. januar 2002

Resume:

Lejeren, L, opsætter en parabol, da L skal have adgang til spansksprogede programmer, fordi L’s mor, der er en del af husstanden, er spansktalende. Først efter opsætning af parabolen sender L en anmodning om tilladelse til at opsætte parabolen. Men andelsboligforeningen, A, giver L afslag på dette.

I byrettens dom er der skrevet:

L har ret til at opsætte en parabolantenne, så L’s mor kan se spansksprogede programmer. Imidlertid er parabolen af en sådan størrelse, at tilladelse til opsætning skal gives fra kommunalbestyrelsen. Samtidig er parabolen opsat uden, at det er sket efter anvisning fra A. Derfor skal L nedtage parabolen, og L skal selv afholde udgifterne til nedtagelsen.

Konklusion:

Ønsker man som lejer at anbringe en radio- og fjernsynsantenne på ejendommen, har man ret til dette. Det gælder, selvom antennen, der fungerer som signalforsyning, ikke er en fællesantenne for ejendommen. Vil flere lejere etablere en antenne, kan det ske i form af et fællesanlæg.

Opsætning af antennen skal ske efter udlejerens anvisninger. Bliver en aftale om antennens placering ikke overholdt, kan udlejeren kræve, at lejeren skal betale de udgifter, som den manglende overholdelse har medført.

Lejeren har ligeledes ret til at etablere en kabelforbindelse, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv eller fælles net i området. Ønsker lejeren at etablere en forbindelse til kabel-tv, skal udlejeren give lejeren adgang til de rum eller installationer, der er nødvendige for etableringen.

Som udlejer kan man nægte lejeren at anbringe en antenne eller etablere kabelforbindelser, hvis man kan dokumentere, at det vil være til gene for enten ejendommen eller de andre lejere, eller hvis lejeren allerede har adgang til de ønskede ting gennem de forsyninger, som udlejeren stiller til rådighed.