Rådgivning til lejere og udlejere

Lejeren vil installere hjælpemidler i lejemålet

Garanterer kommunen for betaling af reetableringsudgifter, har en lejer ret til at installere hjælpemidler, som kan afhjælpe fysiske udfordringer. Sker installationen på fællesarealer skal lejer og udlejer prøve at nå til enighed om hjælpemidlernes placering.

Handicap

Har en lejer fysiske udfordringer, som kan afhjælpes ved diverse hjælpemidler, har lejeren ret til at installere disse i både lejemålet og på ejendommens fællesarealer, hvis kommunalbestyrelsen garanterer udlejeren, at reetableringsudgifterne ved lejerens fraflytning vil blive dækket af kommunen.

Lejelovens § 29, stk. 9, 1. 

Lejeren af en beboelseslejlighed eller et værelse til helårsbeboelse har ret til at installere hjælpemidler mv. i det lejede og efter udlejerens anvisning på ejendommens fællesarealer efter bestemmelserne i lov om social service, hvis kommunalbestyrelsen garanterer for betaling af retableringsudgifter ved lejerens fraflytning.

Ønsker man som lejer, at der skal installeres hjælpemidler på ejendommens fællesarealer, skal det ske efter anvisning fra udlejeren.

Vil man som udlejer placere hjælpemidlerne et andet sted end det, som lejeren ønsker, skal der være en rimelig grund til dette. Det kan for eksempel være, at den placering, hvor lejeren vil installere hjælpemidlet, kan være til gene eller fare for de andre beboere. Dette kunne blandt andet gælde i en trappeopgang.

Lejelovens § 29, stk. 9, 4. 

Udlejeren kan nægte lejeren at lade installationerne på fællesarealerne udføre, hvis de er til væsentlig ulempe for ejendommen eller de øvrige lejere.

De installationer, som lejeren finder nødvendige, skal skriftligt meddeles til udlejeren. På den måde får udlejeren mulighed for at gøre indsigelse i forhold til hjælpemidlerne.

Lejelovens § 29, stk. 9, 2-3.

Lejeren skal forudgående skriftligt anmelde de påtænkte installationer m.v. til udlejeren. Lejeren har ret til at lade installationerne udføre, hvis udlejeren ikke har gjort skriftlig, begrundet indsigelse senest 6 uger efter lejerens anmeldelse af arbejderne.

Indsigelsen skal ligeledes være skriftlig, og den skal gives til lejeren senest 6 uger efter, at lejeren har meddelt udlejeren om planerne. Er der ikke sket indsigelse senest 6 uger efter, har lejeren ret til at lave installationerne som ønsket.

U.2006.745

Østre Landsrets dom af 30. november 2005

Resume:

Lejeren, L, der er oppe i årene, har problemer med at komme ind gennem ejendommens gadedør, da der er tre trappetrin, og L har gangbesvær. Derfor får L efter ansøgning til Københavns Kommune bevilget, at der kan opsættes håndtag ved gadedøren, så L kan støtte sig op af disse. Imidlertid ønsker udlejeren, U, ikke, at der skal opsættes greb ved gadedøren, og derfor prøver U ved flere instanser at få anerkendt, at L ikke har ret til håndtagene.

I Landsrettens dom er der skrevet:

Der er intet, der tyder på, at lejelovens § 29, stk. 9 skal fortolkes restriktivt. I denne sag må der være en afvejning mellem hensynet til U’s råderet over ejendommen og L’s mulighed for fortsat at bo i lejemålet. Der lægges vægt på, at installationen af håndtaget må anses for at være et begrænset indgreb i forhold til U’s råderet, og samtidig er håndtaget nødvendigt for L, der er gangbesværet. Derfor har L ret til at opsætte håndtaget ved ejendommens gadedør.

Der er uenighed ved domsafsigelsen.

Konklusion:

En lejer har ret til at installere hjælpemidler i både lejemålet og på ejendommens fællesarealer, hvis kommunalbestyrelsen garanterer for reetableringsomkostningerne.

Ønsker man som lejer, at der skal installeres hjælpemidler på ejendommens fællesarealer, skal det ske efter anvisning fra udlejeren. Vil man som udlejer have en anden placering end lejeren, skal der være en rimelig grund til dette.

De installationer, som lejeren finder nødvendige, skal meddeles skriftligt til udlejeren, så udlejeren har mulighed for at gøre indsigelse i forhold til hjælpemidlerne. Indsigelsen skal være skriftlig og gives til lejeren, senest 6 uger efter at lejeren har meddelt udlejeren om planerne.