Rådgivning til udlejere og lejere

Flere lejere vil etablere antenne eller adgang til kommunikationstjenester

Vil flere lejere etablere et antenneanlæg eller adgang til kommunikationstjenester, kan udlejeren kræve, det bliver gjort i forening. Herefter skal lejerne vælge bestyrelse og formulere vedtægter, da udlejeren ellers kan kræve, at en antenne skal nedtages. Udlejeren kan som sikkerhed kræve et depositum.

23435111 2 Juni Bliver Det Gamle Anten

Ønsker flere lejere at etablere en fællesantenne på ejendommen, kan udlejeren kræve, at der skal stiftes en antenneforening, som er ansvarlig for fællesantennen.

Lejelovens § 29, stk. 5, 1. 

Ønsker flere lejere at etablere en fællesantenne i ejendommen efter stk. 2, kan udlejer forlange, at de pågældende lejere stifter en antenneforening, som skal stå for etablering og drift af fællesantenneanlægget.

Herefter skal der vælges en bestyrelse for foreningen. Bestyrelsen i lejernes antenneforening, skal meddele udlejeren, hvem der sidder i bestyrelsen, så udlejeren ved, hvem der skal rettes henvendelse til, hvis der skulle opstå spørgsmål i forhold til antenneanlægget.

Lejelovens § 29, stk. 5, 2-4. 

Der skal vælges en bestyrelse for antenneforeningen. Det påhviler bestyrelsen at meddele udlejer, hvem der sidder i bestyrelsen, således at udlejer med frigørende virkning kan henvende sig til disse angående spørgsmål vedrørende antenneanlægget. Bestyrelsen skal samtidig sende et eksemplar af foreningens vedtægter til udlejer.

Derudover skal bestyrelsen også fremsende antenneforeningens vedtægter til udlejeren. Af disse vedtægter skal det fremgå, at der skal tegnes en ansvars- og kaskoforsikring i forhold til antenneanlægget, da det er foreningen, som er erstatningsansvarlig, hvis installationen skulle lave skade.

Lejelovens § 29, stk. 5, 5-6. 

Antenneforeningen er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af fællesantenneanlægget. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, at foreningen skal tegne en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring vedrørende antenneanlægget, samt at foreningen i tilfælde af ophør skal bære udgifterne til nedtagning af antenneanlægget og retablering.

Samtidig skal det af vedtægterne også fremgå, at det er foreningen, som skal betale udgifterne, hvis antenneanlægget skal nedtages, og ejendommen skal reetableres.

Foreningen hæfter kun for de ovennævnte forpligtelser med den formue, som der er i foreningen. Dermed hæfter hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse personligt, hvis der skulle opstå en økonomisk konflikt.

Før antennen installeres, kan udlejeren kræve, at foreningen indbetaler et rimeligt depositum, der skal ses som udlejerens sikkerhed for, at udlejeren ikke kommer til at hæfte for nedtagning af antennen og reetablering af ejendommen.

Lejelovens § 29, stk. 5, 7. 

Udlejer kan forlange, at foreningen indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifter til nedtagning af antenneanlægget og retablering.

Hvad et rimeligt depositum dækker over, er ikke nærmere fastsat, men beløbet skal inden for rimelighedens grænser fastsættes skønsmæssigt af udlejeren.

Lever foreningen eller lejerne ikke op til de pligter, som gælder ved opsætning af en fællesantenne, kan udlejeren kræve, at anlægget skal nedtages, og at bygningen skal reetableres.

Lejelovens § 29, stk. 6

Ved væsentlig tilsidesættelse af de pligter, som er angivet i stk. 5, kan udlejeren kræve fællesantenneanlægget nedtaget og retablering.

En væsentlig tilsidesættelse af pligter vil blandt andet være, at foreningen trods udlejerens indsigelse ikke stifter de nødvendige forsikringer.

Ovenstående gælder ligeledes, hvis lejerne etablerer en fælles forsyning, som giver adgang til elektroniske kommunikationstjenester.

Lejelovens § 29, stk. 7

Stk. 5 og 6 gælder tilsvarende for lejernes etablering af fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester.

Elektroniske kommunikationstjenester dækker over ydelser, der kan leveres gennem et fælles elektronisk kommunikationsnet, såsom bredbånd, telefoni og transmission af radio- og tv-programmer.

TBB2002.320

Vestre Landsrets dom af 23. april 2002

Resume:

Lejeren, L, flytter ind på et kollegieværelse og installerer en vaskemaskine uden at give udlejeren, U, besked om dette. Da der bliver holdt værelseseftersyn, opdager U vaskemaskinen, og herefter får L besked på at fjerne den, da det ikke er tilladt at have vaskemaskine i lejemålet. L gør intet i forhold til vaskemaskinen på trods af flere henvendelser fra U. Flere lejere begynder imidlertid at installere deres egne vaskemaskiner, hvilket fører til, at det bliver besluttet, at beboerne må have deres egne vaskemaskiner, hvis de stiller en bankgaranti på 50.000 kr. L stiller ikke bankgarantien, og derfor opsiger U lejeaftalen.

I Landsrettens dom er der skrevet:

En vaskemaskine medfører, at der kan opstå skader i ejendommen. Derfor er U berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti. Da L ikke opfylder betingelsen om sikkerhedsstillelse og samtidig ikke fjerner vaskemaskinen fra lejemålet, på trods af flere henvendelser fra U, kan U med rette opsige lejeaftalen, da L tilsidesætter god skik og orden.

Konklusion:

Udlejeren kan kræve, at der etableres en antenneforening, hvis flere lejere vil etablere en fællesantenne. For denne forening skal der vælges en bestyrelse. Bestyrelsen skal meddele udlejeren om, hvem der sidder i bestyrelsen, så udlejeren ved, hvem der skal rettes henvendelse til angående spørgsmål om antenneanlægget.

Bestyrelsen skal ligeledes fremsende antenneforeningens vedtægter til udlejeren. Af vedtægterne skal det fremgå, at der tegnes både en ansvars- og kaskoforsikring. Derudover skal der stå, at foreningen har ansvar for udgifter til nedtagning af antenneanlægget og reetablering af ejendommen.

Før antennen installeres, kan udlejeren kræve, at foreningen indbetaler et rimeligt depositum, så udlejeren ikke kommer til at hæfte for nedtagning af antennen og reetablering af ejendommen. Lever foreningen ikke op til pligterne, kan udlejeren kræve, at anlægget skal nedtages, og at bygningen skal reetableres.

Ovenstående gælder ligeledes, hvis lejerne etablerer en fælles forsyning, som giver adgang til elektroniske kommunikationstjenester.