Vedtægter for LEJKA ApS

LEJKA ApS
Jagtvej 157
2200 København N
CVR-nr. 41354755

Disse vedtægter kan downloades i PDF-format her.

1. NAVN

Selskabets navn er LEJKA ApS. Binavne er DEPOSITUM ApS; MIT DEPOSITUM ApS; DIT DEPO-SITUM ApS; SIKKERT DEPOSITUM ApS og LEJE DEPOSITUM ApS.

2. FORMÅL

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af ydelser inden for boligmarkedet samt drive al anden virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

3. SELSKABETS KAPITAL

Selskabets anpartskapital udgør DKK 40.000 fordelt på anparter à DKK 1.

4. SELSKABETS ANPARTER

Selskabets anparter er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

Anparterne er ikke-omsætningspapirer.

Enhver overgang eller pantsætning af anparter kræver direktionens skriftlige forudgående samtykke. Den, som har anmodet om samtykke, skal senest fire uger efter anmodningens modtagelse underrettes om selskabets stillingtagen til anmodningen, idet samtykke ellers an-ses for givet.

Selskabet udsteder ikke ejerbeviser. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.

Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

Anpartshavernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted.

Generalforsamlinger indkaldes af direktionen senest to uger og tidligst fire uger før generalfor-samlingen ved almindeligt brev eller e-mail.

Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden medmindre direktionen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

6. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

Hver anpart giver én stemme.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter.

7. MODREGNINGSFRI KONTO

De midler, som en bruger har stående på den modregningsfri konto i et pengeinstitut, holdes adskilt fra LEJKAs egne midler. Midlerne fra kontoen kan kun udbetales til brugeren og må derfor ikke anvendes til dækning af krav mod LEJKA. Midlerne er sikret i tilfælde af insolvens mv. hos LEJKA via afgivne garantier.

8. LEDELSE

Generalforsamlingen vælger en direktion bestående af 1 - 3 direktører til at varetage ledelsen af selskabets virksomhed.

Selskabet har ikke en bestyrelse eller et tilsynsråd.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kom-munikation mellem selskabet og anpartshaverne. Dette omfatter indkaldelse af anpartshaverne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægts-ændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra sel-skabet til anpartshaverne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er anpartshavernes ansvar at sikre, at selskabet er i besid-delse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Anpartshaverne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henven-delse til selskabet.

10. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af én direktør.

11. REVISION

Selskabets generalforsamling har besluttet at anvende reduktionen af revisionspligten, og sel-skabets årsrapporter vil derfor ikke være revideret.

12. REGNSKABSÅR

Selskabets regnskabsår er 01.07 - 30.06. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til 30.06.2021.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1.5.2020. Revideret den 6.10.2020.